+38 (04744) 3-20-63
Меню

Жиляк Іван Дмитрович

Жиляк Іван Дмитрович Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання: доцент
Контактний телефон: (04744) 3-20-63
Email: zhilyak@i.ua

 

Посада

Доцент кафедри біології

Освіта

Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Спеціальність – вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності

Диплом ТЕ №11065743 від 25 червня 1999 р.

Науковий ступінь

Кандидат хімічних  наук

диплом  ДК № 040239 від 15 березня 2007 року

Спеціальність  02.00.01 – неорганічна хімія

Аспірантура

Національний аграрний університет, 2002-2005рр.

Тема дисертаційного дослідження

 Акваамінодифосфати Со2+, Ni2,  Сu2+, Zn2+  та Сd2+

Вчене звання

Доцент  кафедри хімії

 

Атестат  доцента 12ДЦ № 029035 від 10 листопада 2011 р.

Останнє підвищення кваліфікації

«Національний універсисетет біоресурсів і природокористування України", 

від 28.02.2020 р.  СС00493706/011443-20

Нагороди та звання

 

Стаж роботи

Загальний – 20 років

Науково-педагогічний – 20 років

 

Дисципліни, що викладає

«Фізична і колоїдна хімія», "Нанохімія, нанрматеріали і нанотехнології", «Хімія»

Профіль в GoogleАкадемія

Аналіз наукової та професійної активності Жиляка Івана Дмитровича

кафедри біології за 2015 – 2019 рр.

Показник

Фактичні дані

1

Наявність за останні п’ять років наукових   публікацій у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз, рекомендованих   МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у   наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Жиляк І.Д. До питання синтезу подвійного натрій-диамоній фосфату гексагідрату Nа(NH4)2PO4∙6H2O/ І.Д.Жиляк,   В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, І.М. Казаку, Н.О. Ляховська, В.Я. Коваль,   М.М. Бойко / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2016. – Вип.   23. –  С.40-44.

2. Жиляк І.Д. Одержання і властивості   подвійного трициклофосфату літію-калію моногідрату LіK2P3O9·H2O/ І.Д.Жиляк,   В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, І.М. / Наукові записки Тернопільського   державного педагогічного  університету.   Серія: Хімія. - 2017. – Вип. 24. –    С.36-40.

3. Жиляк І.Д. Одержання подвійного   калій амонійфосфату/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, В.В.   Давискиба, Н.О. Ляховська / Наукові записки Тернопільського державного   педагогічного  університету. Серія:   Хімія. - 2019. – Вип. 25. –  С. 50-54

4. Карпенко В.П. Багаторічна   пшениця-світовий досвід і перспективи вирощування/ В.П. Карпенко, О.Г.   Сухомуд, І.С. Кравець, І.Д.Жиляк, Д.М. Адаменко / Вісник уманського   національного університету садівництва. - 2019. – № 1. –  С.65-69.

5. Світовий В.М., Жиляк   І.Д. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі   опідзоленому// Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія.   – 2016. – Вип. ХХ. – С. 30-33.

3

Наявність виданого підручника чи навчального   посібника або монографії

 

 

4

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача,   який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення   до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із спеціальних   дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний   рік

 

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення   експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного   агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії,   або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти   Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного   Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій   (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового керівника або   відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного   редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку   наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового   видання

Керівництво та виконання наукового   проекту за господарчою тематикою за 2015-2017 н.р.на загальну суму 28000 гр. (ТОВ   «Агротехносоюз» Договір №01/04 від 29.04.2015 р на 16000гр., ТзОВ «ПАРК» на 12000 гр.   Договір № 04-04 від 2.05.2016 р.А також виконавець наукового проекту за державною тематикою (У рамках КПКВ 2201040, наказ від 19.01.2017 № 01-05/18 та наказ від 01,03.2019 № 01-05/81

9

Керівництво школярем, який зайняв призове місце   III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних   предметів, II—  III етапу   Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів —   членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі   олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах   керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення   (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за   підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової   установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого   навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря   закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної   комісії та його заступника

 Завідувач кафедри хімії Уманського національного університету садівництва 2009-2016 рр. Наказ № 61-Л від 25.05.2009 р. та наказ № 310-К від 25.08.2016 р.

11

Участь в атестації наукових працівників як   офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше   трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв   та/або патентів загальною кількістю два досягнення

1. Патент на корисну модель № 109411. Спосіб визначення   вмісту рухомих сполук магнію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій   витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною   плазмою, власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д.,   Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю. Заявка на корисну модель  №  u   2016 01614. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.08.16, бюл. №  16, с.4.
  2. Патент на корисну модель № 111311. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук   алюмінію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом   атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / власник −   Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко   Л.Ю., Насальська К.В. (Україна);   № u   201603849. Заявл.  від 11.04.16. Опубл.   10.11.16, бюл. №  21, с.4. 
  3. Патент на корисну модель № 110901. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук   барію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом   атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М.,   Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю. (Україна);      № u 201603905  Заявл. від 11.04.2016.   Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.   
 
 

4. Патент на корисну модель № 111315.   Спосіб визначення вмісту рухомих сполук феруму, фосфору та калію в ґрунті у   солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно   зв'язаною плазмою/ Власник  − Уманський   НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Бойко   М.М. (Україна);  № u 201603869   Заявл.від 11.04.2016. Опубл. 10.11.16, бюл. №    21, с.4. 

5. Патент на корисну модель №   110882.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кобальту, фосфору та калію в   ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з   індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий   В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Коба Н.О. (Україна);  № u 201603859. Заявл. від 11.04.2016.   Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.   

6. Патент на корисну модель № 111312.   Спосіб визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті у   солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно   зв'язаною плазмою / Власник  −   Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко   Л.Ю., Шкатюк А.В. (Україна);  № u   201603851 Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4.

13

Наявність виданих навчально-методичних   посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного   навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій   загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки із фізичної та   колоїдної хімії до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань для   студентів заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» факультету   агрономії /І.Д.Жиляк. – Умань: Візаві, 2018, 36 с.

2. Методичні вказівки з  фізичної і колоїдної хімії до лабораторних   занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» факультету агрономії /   І.Д.Жиляк, Л.Ю. Очеретенко, Н.О. Ляховська,. – Умань: Візаві, 2019, 69 с.

3. Методичні вказівки для виконання   завдань самостійної роботи з курсу аналітично, фізичної і колоїдної хімії до   лабораторних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 202   «Захист і карантин рослин» факультету плодоовочівництва, екології та захисту   рослин /Н.О. Ляховська, І.Д.Жиляк. – Умань: Візаві, 2018, 44 с.

14

Керівництво   студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу   студентських наукових робіт)/III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад   з базових навчальних предметів/II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів   науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук; керівництво   студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої   та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор,   етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків   головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських   змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного   комітету, суддівського корпусу

 

15

Наявність науково-популярних та/або   консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або   професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1.Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А.  Подвійні гетерометальні акваамінодифосфати Ni2+, Cu2+, Zn2+ і Cd2+//Тези доповідей XХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордоних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України, 17-20 вересня 2018 року. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – с.114.

2.Заленська Є.А. Екологічна оцінка якості водопостачання м. Умань із використанням Allium test / Є.А.Заленська, І.Д.Жиляк, В.В.Давискиба / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Фктуальні питання аграрної науки", присвяченої 150 річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р. Київ: Видавництво "Основа", 2018.- 428с. (2019)

3. Жиляк І. Синтез та дослідження подвійного трициклофосфату літію-калію моногідрату /  Іван Жиляк,  Володимир Копілевич, Людмила Очеретенко, Вікторія Давискиба//  Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019». Львів, 2-5 червня 2019 року – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – с. З11.

4.Давискиба В.В. Визначення вмісту кобальту у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій / В.В.Давискиба, І.Д.Жиляк // ХІІ Менделеєвські читання: зб. наук. праць Міжнар. наук.- практ. конф., (Полтава, 27-28 лютого 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. Ун-т ім. В.Г.Короленка [та ін.] - Полтава: Сімон, 2019. - С. 13-15. 

5.Жиляк І.Д. Еколого-гігієнічна оцінка якості питного централізованого водопостачання м. Умань методом Allium test / І.Д. Жиляк, Є.А. Заленська, В.В. Давискиба // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м.Умань, 15 листопада 2018 року) – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 144 с.

16

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше   п’яти років

 

18

Наукове консультування установ, підприємств,   організацій протягом не менше двох років

 Позаштатний науковий консультант з 2013 року ТзОВ "ПАРК" (Довідка № 21/ 11-01 від 21.11.2019 року) 

СПИСОК ОПУБЛІКО ВАНИХ ПРАЦЬ

 1. Kopilevich V.A., Zhilyak I.D., Voitenko L.V. Preparation and Thermal Transformations of a Hydrous Cadmium Diphosphate  Ammine Complex // Inorganic Materials. – 2005. – Vol. 41, N 12. – Р. 1313-1317.
 2. Kopilevich V. A., Zhilyak I. D., Voitenko L. V., and Trachevskii V. V. Heterometal Ammineaqua Diphosphates // Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, N 9. – P. 1386-1393.
 3. Копилевич В.А., Войтенко Л.В., Жиляк И.Д. Синтез и термические  превращения гидратированного аммиачного дифосфата меди(II) // Журн. неорган. химии. - 2005.- Т. 50, № 11. - С. 1769 – 1775.
 4. Копилевич В.А., Жиляк И.Д., Войтенко Л.В. Получения и термические превращения гидратированного аммиачного комплекса дифосфата кадмия // Неорган. материалы. - 2005.- Т. 41, № 12. - С. 1488 – 1492.
 5. Войтенко Л.В., Жиляк И.Д., Копилевич В.А. Гидратированные аммиачные дифосфаты кобальта (II) и никеля (II), выделенные из водных растворов //Журн. прикл. химии. - 2004.- Т. 77. - Вып. 9. - С. 1421 – 1424.
 6. Войтенко Л.В., Жиляк И.Д., Копилевич В.А. Двойные гидратированные аммиачные дифосфаты кобальта (II) – меди (II) и никеля (II) - меди (II) // Журн. прикл. химии. - 2005.- Т. 78. - Вып. 3. - С. 369 – 372.
 7. Копилевич В.А., Войтенко Л.В., Жиляк И.Д. Гидратированный аммиачный дифосфат цинка, выделенный из водно-аммиачных растворов, и его термические свойства //Журн. прикл. химии. - 2005.- Т. 78. - Вып. 7. - С. 1060 – 1064.
 8. Копилевич В.А., Жиляк И.Д., Войтенко Л.В. Синтез и термические превращения гидратированного аммиачного дифосфата меди(ІІ)-цинка //Журн. прикл. химии. - 2005.- Т. 78. - Вып. 12. - С. 1950 – 1953.
 9. Копилевич В.А., Жиляк И.Д., Войтенко Л.В., Трачевский В.В. Гетерометальные аквааминодифосфаты //Журн. общ. химии. - 2006.- Т. 76. - Вып. 9. - С. 1445 – 1451.     
 10. Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В. Тверді гідратовані аміачні дифосфати Ni2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ //Вопросы химии и хим. технологии. – 2004. - № 6. – С. 30 – 33.
 11.  Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В. Термічні перетворення гідратованого аміачного дифосфату кобальту (ІІ) //Вопросы химии и хим. технологии. – 2005. - № 5. – С. 68 – 72.  
 12.  Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В. Термічні перетворення гідратованого аміачного дифосфату кобальту (ІІ) – міді (ІІ) //Вопросы химии и хим. технологии. – 2005. - № 6. – С. 99 – 102.
 13.  Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В., Затовський І.В. Термічні перетворення гідратованого аміачного дифосфату нікелю(ІІ) //Вопросы химии и хим. технологии. – 2008. - № 5. – С. 115 – 118.
 14.  Прокопчук Н.М., Копилевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А.,  Жиляк І.Д. Синтез ортофосфата акваамминникеля(ІІ) и его термические превращения //Вопросы химии и хим. технологии. – 2010. - № 3. – С. 157 – 161.
 15. Д.А. Савченко, В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, Н.М. Прокопчук, І.Д. Жиляк. Синтез і термічні перетворення подвійного акваамінодифосфату цинку-кадмію. – Вопросы химии и химической технологи, 2011., №6
 16.  Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. До питання синтезу гідратованого аміачного дифосфату цинку Zn2P2O7·3NH3·2H2O //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2004. – Вип. 8. –  С.47-51.
 17.  Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Жиляк І.Д. Подвійні гідратовані аміачні дифосфати купруму(ІІ)-кадмію //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2005. – Вип. 9. –  С.34-39.
 18.  Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Трачевський В.В. Гетеро метальний CuZnP2O7·3NH3·2,5H2O та його термічні властивості //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2008. – Вип. 14. –  С.48-54.
 19. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А. Термічні властивості Cd2P2O7·3NH3·4,5H2O в динамічному та квазіізотермічному режимах нагрівання //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2009. – Вип. 15. –  С.37-42.
 20. Прокопчук Н. М., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А.,    Жиляк І.Д. Термічні перетворення подвійних аквааміномонофосфатів нікелю(ІІ)-цинку // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2009. – Вип. 16. –  С.29-32.
 21. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А., Прокопчук Н. М. СИНТЕЗ І ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНОГО  АКВААМІНОДИФОСФАТУ нікелю-міді-цинку // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2011. – Вип. 18. –  С.35-39.
 22. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А., Прокопчук Н. М. СИНТЕЗ І ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОМЕТАЛЬНОГО  АКВААМІНОДИФОСФАТУ NiCuP2O7·3NH3·3,5H2O // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2013. – Вип. 20. –  С.35-39.
 23. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Жиляк Т.Г., Світовий В.М., Прокопчук Н. М., Савченко Д.А. Термічні перетворення  гідратованого акваамінодифосфату кобальту (ІІ) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2014. – Вип. 21. –  С.33-37.
 24.  Жиляк І.Д. До питання синтезу подвійного натрійдиамоній фосфату гексагідрату Nа(NH4)2PO4∙6H2O/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, І.М. Казаку, Н.О. Ляховська, В.Я. Коваль, М.М. Бойко / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2016. – Вип. 23. –  С.40-44.
 25. Жиляк І.Д. Одержання і властивості подвійного трициклофосфату літію-калію моногідрату LіK2P3O9·H2O/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, І.М. / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2017. – Вип. 24. –  С.36-40.
 26. Жиляк І.Д. Одержання подвійного калій амонійфосфату/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, В.В. Давискиба, Н.О. Ляховська / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2019. – Вип. 25. –  С. 50-54
 27. Карпенко В.П. Багаторічна пшениця-світовий досвід і перспективи вирощування/ В.П. Карпенко, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, І.Д.Жиляк, Д.М. Адаменко / Вісник уманського національного університету садівництва. - 2019. – № 1. –  С.65-69.
 28. Жиляк І.Д., Копілевича В.А., Войтенко Л.В. Гідратовані аміачні дифосфати міді(ІІ)-цинку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. - 2004. – Вип. 11–12. –  С.12-15.
 29.  Савченко Д.А., Копилевич В.А., Войтенко Л.В., Слободяник М.С.,   Жиляк И.Д., Скриль О.И. Синтез и термические превращения амиачно- фосфатного комплекса  Cu(II)-Zn-Cd // Украинский химический журнал. – 2009. – т. 75, № 4. - с. 80-85.
 30.  Копілевич В. А., Жиляк і. д., Войтенко Л. В., Слободяник М. С. Термічні перетворення гетерометального дифосфату аквоаміннікелю (ІІ) - міді (ІІ) - цинку // Доповіді НАНУ. – 2009. –  № 4. - c. 142-147
 31.  Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Панчук Т.К., Жиляк І.Д. Азотовмісні фосфати двовалентних металів //Аграрна освіта і наука. – 2004. – Т. 5. -  № 3-4. – С. 45-47.
 32.  Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Твердий гідратований аміачний дифосфат міді (ІІ) – цинку – нікелю (ІІ) //Аграрна освіта і наука. – 2004. – Т. 5. - № 5-6. – С. 27-29.
 33.  Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В. Тверді гідратовані аміачні дифосфати Cu2+, Zn2+, Ni2+ //Аграрна освіта і наука. – 2005. – Т. 6. - № 3-4. – С. 17-22.
 34.  Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Жиляк І.Д., Махота В.А. Тверді гідратовані аміачні фосфати Ni2+, Co2+,Cu2+ та Zn2+, як перспективні біологічно-активні речовини //Аграрна освіта і наука. – 2005. – Т. 6. -      № 5-6. – С. 27-32.
 35.  Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А., Жиляк І.Д.,      Войтенко Л.В. Регульований синтез гетерометальних фосфатів //Аграрна освіта і наука. – 2006. – Т. 7. -№ 5-6. – С. 16-21.
 36.  Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А.,    Жиляк І.Д. Синтез акваамінофосфатів – спосіб одержання нових матеріалів // Біоресурси і природокористування. – 2009. – Т. 1. -№ 1-2. – С. 38-51.
 37.  Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А.,    Жиляк І.Д. Дослідження умов синтезу та особливості термічних перетворень аквааміномоно-дифосфатів купруму (ІІ) // Наук. вісник НУБіП. :К. – 2010. – Вип. 150. – С. 50-56.
 38. Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М.,    Жиляк І.Д. Змішаний моно-дифосфат акваамінкадмію та його термічні перетворення // Біоресурси і природокористування. – 2011. – Т. 3. -№ 1-2. – С. 57-62.(2011)
 39. Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В., Слободяник М.С., Затовський І.В., Савченко Д.А.,    Одержання дифосфатів купруму(ІІ)-кадмію шляхом термолізу дифосфатів акваамінокупруму(ІІ)-кадмію // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т. 2. -№ 3-4. – С. 36-44.
 40. Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Жиляк І.Д., Савченко Д.А.     Прокопчук Н. М. Термоліз акваамінодифосфатів прехідних двовалентних перехідних металів як спосіб одержання нових матеріалів // Біоресурси і природокористування. – 2014. – Т. 6. -№ 1-2. – С. 31-39.
 41. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій //Вісник аграрної науки Причорноморя. – т.1, Вип. 4(74).:Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2013. – 118-122 с.
 42. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES) //Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук.праць. – Вип. 683.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2014. – 110-117 с.
 43. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Ферум і манґан у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2014. – Вип. ХVIII. – С. 4-8.
 44. Світовий В.М., Геркіял О.М., Жиляк І.Д., Рависанкар Р., Даниленко О.М. Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорнозему опідзоленого за тривалого впливу внесених добрив//Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 80. – Харків: ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського», 2013. - С.37-43.
 45. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Ферум і манґан у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2014. – Вип. ХVIII. – С. 4-8.
 46. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому// Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2016. – Вип. ХХ. – С. 30-33.
 47.  Копилевич В. А., Войтенко Л. В., Жиляк И. Д. Гидратированные аммиачные дифосфаты Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и их термические свойства //Тезисы докладов  ХХII Международной  Чугаевской  конференции по координационной химии. – Кишинев. – 2005. -  С. 389- 390. 
 48.  Копилевич В. А., Войтенко Л. В., Жиляк И. Д. Двойные гидратированные аммиачные дифосфаты кобальта(ІІ)-меди(ІІ), никеля(ІІ)-меди(ІІ), меди(ІІ)-цинка, меди(ІІ)-кадмия //Тезисы докладов  ХХII Международной  Чугаевской  конференции по координационной химии. – Кишинев. – 2005. -  С. 390 – 391. 
 49.  Копилевич В. А., Войтенко Л. В., Жиляк И. Д., Мандзюк И.Д.,        Сенык Р.И., Махота В.А. Биологическая активность координационных соединений аквааминофосфатов Co2+, Cu2+ и Zn2+ //Тезисы докладов  ХХIІI Международной  Чугаевской  конференции по координационной химии. – Одесса. – 2007. -  С. 454.
 50. Zhiljak I.D, Kopilevich V.A., Voitenko L.V., Savchenko D.A., Prokochuk N.M. Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+and Cd2+ aquaammine diphosphates // XIX Mendeleev Congress on general and applied chemistry. – Volgograd. – 2011. – vol. 2, 658p.
 51. Сеник И.Н., Ляховськая Н.О., Коваль В.Я., Жиляк И.Д. Двойной ортофосфат натрия – аммония, полученный из водно- аммиачного раствора. / Сборник материалов Всерос. конфер. с междунар. Участием. – Чебоксары, 2012, т.1.-175 с.
 52.  Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Нові гідратовані аміачні дифосфати двовалентних перехідних металів //Тези доповідей XVI Українська конференція з неорганічної
  хімії. – Ужгород. – 2004. - C. 68.
 53. Прокопчук Н.Н., Савченко Д.А. Копилевич В. А., Войтенко Л. В., Жиляк И. Д. Исследования условий получения и свойств аквоамминофосфатов двухвалентных металлов //Тези доповідей XVІI Українська конференція з неорганічної хімії. – Львів. – 2008. - C. 129.
 54. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. ., Савченко Д.А.  Прокопчук Н.Н. Дослідження термічних властивостей гетерометального NiCuP2O7·3NH3·3,5H2O //Тези доповідей XVIІІ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордоних учених в рамках Міжнародного року хімії ООН. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2011. - C. 166.
 55. Жиляк Т. Г., Копілевич В.А., Войтенко Л.В.,  Затовський І.В., Жиляк І.Д., Світовий В.М. Синтез та дослідження карбамідоацетатів кальцію і купруму(ІІ) //Тези доповідей XІХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордоних учених. – Одеса. – 2014. - C. 44.
 56. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Жиляк Т. Г., Савченко Д.А.  Прокопчук Н.М. Гетерометальний CuZnP2O7·3NH3·2,5H2O та його термічні властивості//Тези доповідей XІХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордоних учених. – Одеса. – 2014. - C. 122.
 57. Копілевич В.А., Прокопчук Н.Н., Савченко Д.А.,  Войтенко Л.В., Жиляк І.Д. Термоліз акваамінодифосфатів перехідних двовалентних металів як спосіб одержання нових матеріалів//Тези доповідей XІХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордоних учених. – Одеса. – 2014. – с. 216.
 58. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А.  Подвійні гетерометальні акваамінодифосфати Ni2+, Cu2+, Zn2+ і Cd2+//Тези доповідей XХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордоних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України, 17-20 вересня 2018 року. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – с.114.
 59.  Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Особливості синтезу твердих аміачних монофосфатів та дифосфатів // П’ята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2004. – С. 17.
 60.   Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Гідратовані аміачні дифосфати міді (ІІ) – кадмію, нікелю (ІІ) - кадмію //Шоста всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2005. – С. 23.
 61.  Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Трачевським В.В. Спектроскопічні дослідження гетерометальних аміакатів на основі дифосфату міді //Сьома всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2006. – С. 21.
 62. Жиляк І.Д., Сеник Р.І., Копілевич В.А. Термічні перетворення Cd2P2O7.3,0NH3.4,5H2O // Восьма всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2007. – С. 39.
 63.  Жиляк І.Д., Тарасюк Н.М. Копілевич В.А., Войтенко Л.В.,Савченко Д.А., Прокопчук Н.М. Термічні властивості Zn2P2O7.3,0NH3.1,5H2O в динамічному режимі нагрівання // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2010. – С. 11.
 64. Сеник И.М., Давискиба В.В., Коваль В.А., Жиляк И.Д., Свитовый В.М. Синтез триметофосфатов лития-калия// Чотирнадцята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 15-17 травня 2013року. – Київ. – 2013. – С. 50.
 65. Баранюк І.В., Жорнова О.П., Світовий В.М., Жиляк І.Д. Хімічний моніторинг якості питної води деяких населених пунктів Черкаської області// Чотирнадцята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 15-17 травня 2013року. – Київ. – 2013. – С. 196.
 66. Жиляк Т.Г., Копілевич В.А., Затовський І.В., Жиляк І.Д., Світовий В.М. Синтез та дослідження карбамідофосфатів купруму(ІІ)// Сімнадцята міжнародна конференція студентів і аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 18-20 травня 2016року. – Київ. – 2016. – С. 14.
 67. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Індивідуальні та подвійні гідратовані аміачні дифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ та їх термічні перетворення // ІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів та молодих вчених “Хімія і сучасні технології”. – Дніпропетровськ. – 2005. – С. 43.
 68. Жиляк Іван, Копілевич Володимир, Войтенко Лариса. Гідратовані аміачні дифосфати нікелю (ІІ) – міді (ІІ) – цинку та нікелю (ІІ) – міді (ІІ) – кадмію //Десята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2005”. – Львів. – 2005. – С. Н44.
 69. Жиляк Іван, Копілевич Володимир, Войтенко Лариса, Прокопчук Надія, Савченко Дмитро, Бабій Тетяна. Термічні перетворення гетеро метального  дифосфату акваамін нікелю-міді-цинку // ХІV наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2013”. – Львів. – 2013. – С. Н55.
 70. Дмитро Савченко, Володимир Копілевич, Лариса Войтенко, Надія Прокопчук, Іван Жиляк Синтез подвійного моно-дифосфату акваамінокупруму (ІІ)-кадмію // ХХ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015”. – Львів. – 2015. – С. Н57. 
 71. Valerii Svitovyi, Ivan Zhilyak. Boron content in winter wheat // ХХ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015”. – Львів. – 2015. – С. Д12
 72. .Жиляк Іван, Копілевич Володимир, Очеретенко Людмила, Ляховська Неля, Бойко Мирослава, Казаку Ірина. Синтез та дослідження подвійного натрійдиамонійфосфату гексагідрату //  ХVІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2017” . – Львів. – 2017. – С. Н41.
 73.  Жиляк І. Синтез та дослідження подвійного трициклофосфату літію-калію моногідрату //  Іван Жиляк,  Володимир Копілевич, Людмила Очеретенко, Вікторія Давискиба//  Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019». Львів, 2-5 червня 2019 року – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – с. З11
 74. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Сеник Р.І., Войтенко Л.В., Мандзюк І.М., Бандрівчак Б.М., Каричковська Г.І. Акваамінодифосфат цинку як біологічно активна речовина і стимулятор росту кореневої системи кукурудзи та озимого ріпаку // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2008. –  Ч.1. – С. 38.
 75. Сеник Р.І., Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Мандзюк І.М. Вплив акваамінодифосфату цинку на продуктивність кукурудзи на зерно // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2009. –  Ч.1. – С. 84.
 76. Сеник І. М., Ляховська Н.О., Коваль В.Я., Жиляк І.Д., Мандзюк І.М. Одержання подвійного калій амонійного фосфату і дослідження його властивостей в якості мінерального добрива // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2009. –  Ч.1. – С. 86.
 77.  Ляховська Н.О., Сеник І. М., Коваль В.Я., Жиляк І.Д. Одержання та властивості натрій диамоній ортофосфату // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2010. –  Ч.1. – С. 91.
 78.  Мандзюк І.М., Сеник Р.І., Бандрівчак М.Б., Жиляк І.Д., Ніковський С.М. Застосування багатокомпонентних сумішей при протруєнні насіння озимої пшениці // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2010. –  Ч.1. – С. 92-93.
 79.  Савченко Д.А., Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В.,       Прокопчук Н.М. Використання Zn1,5Cu1,5(РО4)2·3NH3·3,5H2O в якості кормової добавки при вирощуванні дубового шовкопряда // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2010. –  Ч.1. – С. 93-94.
 80.  Сеник Р.І., Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А., Мандзюк І.М. Вплив азотовмісного дифосфату цинку на урожайність кукурудзи на зерно // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2010. –  Ч.1. – С. 94-95.
 81. Ляховська Н.О., Сеник І. М., Коваль В.Я., Жиляк І.Д. Подвійні азотовмісні фосфати лужних металів як перспективні біологічно активні компоненти мінеральних добрив // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2011. –  Ч.1. – С. 70.
 82. Мандзюк І.М., Сеник С.Ю., Жиляк І.Д., Мостовяк І.І. Застосування стимуляторів росту та мікродобрив при протруєнні озимої пшениці // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2011. –  Ч.1. – С. 72.
 83. Сеник І. М., Ляховська Н.О., Світовий В.М., Жиляк І.Д. Технологія використання подвійних фосфатів амонію, К, Na в якості мінеральних добрив // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2012. –  Ч.1. – С. 94.
 84. Мандзюк І.М., Бандрівчак М.Б., Сеник Р.І., Сеник І.І., Мостовяк І.І., Жиляк І.Д. Агрономічна оцінка комбінованого застосування комплексних добрив на озимій пшениці // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2013. –  Ч.1. – С. 73.
 85. Мандзюк І.М., Бандрівчак М.Б., Сеник Р.І., Мостовяк І.І., Жиляк І.Д. Замочування насіння цибулі ріпчастої перед посівом в розчинах стимуляторів росту та мікродобрив – як фактор покращення його посівних якостей // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2013. –  Ч.1. – С. 76.
 86.  Світовий В.М., Геркіял О.М., Жиляк І.Д., Крупская В.В. Характеристика методів очищення гумусових речовин // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції молодих». – Уманський НУС: редакційно-видавничий відділ, 2013 – с. 113-114.
 87. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Ферум і Манган у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ній пшениці озимій // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014р. К.: ЗАТ «Нічлава», 2014 – С. 80-81.
 88. Щетина С.В., Жиляк І.Д., Сеник С.Ю., Мандзюк І.М., Бандрівчак М.Б. Вплив бакових сумішей гербіцидів із регуляторами росту на продуктивність та забуряненість посівів моркви // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. К.: ЗАТ «Нічлава», 2014 – С. 112-113.
 89. Конончук О. Б., Конончук А. О., Жиляк І.Д., Світовий В.М.,    Затовський І.В. Фізіолого-біохімічні процеси сої культурної за дії композицій рістрегуляторів і молібдену // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. К.: ЗАТ «Нічлава», 2014 – С. 53-55.
 90. Світовий В.М., Жиляк І.Д. Дослідження вмісту хрому у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES) //Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта,6 травня 2015 р. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015.–с. 73-75.
 91. ЩЕТИНА С.В., ЖИЛЯК І.Д., СЕНИК С.Ю. Вплив передпосівної обробки регуляторами росту та мікроелементами на посівні якості насіння моркви//Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта,6 травня 2015 р. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015.–с. 94-95.
 92. ЩЕТИНА С.В., ЖИЛЯК Т.Г., СЕНИК С.Ю., Жиляк І.Д. Вплив замочування розсади в розчинах інсектицидів і регуляторів росту на ріст та продуктивність баклажана у відкритому грунті // Іноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 140-річчю від дня народження професора С.М. Вукулова та 135-річчю від дня народження академіка В.І. Едельштейна (23 вересня 2015 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – с. 59-61.
 93. ЩЕТИНА С.В., СЕНИК С.Ю., ЖИЛЯК Т.Г., Жиляк І.Д. Вплив припосівного застосування грунтових інсектецидів із комплексними добривами на врожайність та товарні якості коренеплодів моркви //Іноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 140-річчю від дня народження професора С.М. Вукулова та 135-річчю від дня народження академіка В.І. Едельштейна (23 вересня 2015 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – с. 62-64.
 94.  Світовий В.М., Жиляк І. Д. Важкі метали у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій /         В.М. Світовий, І. Д.Жиляк // Актуальные вопросы ядерно-химических технологий и єкологической безопасности: тезисы докладов всеукраинской конференции, Севастополь, 23 мая 2014 г. − Севастополь: СНУЯЄиП, 2014. − С. 91.
 95. Мандзюк І.М., Мостовяк І.І., Жиляк І.Д. Застосування стимуляторів росту та мікродобрив при протруєнні насіння озимої пшениці // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва». – Тернопіль. – 2010. –  С. 76-78.(2011)
 96. Коваль В.Я., Ляховська Н.О., Сеник І. М., Жиляк І.Д. Подвійний ортофосфат натрію-амонію, одержаний з водно аміачного розчину // Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення». – Донецьк: «Ноулідж» – 2010.– С. 30.
 97. Садовська В.А. Зв’язок якості питної води децентралізованого водопостачання із захворюваністю населення м.Умань / В.А. Садовська, І.Д.Жиляк //  Збірник наукових праць 2016 р. – Ч.2. – Умань: Уманський НУС, 2016. – С. 57-58.
 98. Садовська В.А. Вплив якості питної води децентралізованих джерел водопостачання на стан здоров’я населення м.Умань / В.А. Садовська, І.Д.Жиляк, Т.М.Пушкарьова // Науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес у АПК» 14-16 вересня 2016 р. – Львів: Львівський НАУ, 2016. – С. 43-44.
 99. Карпенко В.П. Вплив НАНОМОЛІБДЕНОВОЇ КОПОЗИЦІЇ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ГУМІФІЛД ВР-18 НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ /  В.П. Карпенко  І.Д.Жиляк, І.В. Затовський //  Збірник наукових праць 2016 р. – Ч.2. – Умань: Уманський НУС, 2016. – С. 49-50.
 100. Садовська В.А. Моніторинг якості питної води централізованого та децентралізованого водопостачання населених пунктів Черкаської області /  В.А.Садовська,   І.Д.Жиляк //  Збірник наукових праць 2016 р. – Ч.2. – Умань: Уманський НУС, 2016. – С. 242-243.
 101. Андрусик Р.В.Ефективність застосування регулятора росту фульвогумін у системі застосування гербіцидів на посівах цибулі ріпчастої в умовах західного лісостепу України/ Г.Я. Слободяник, І.Д. Жиляк, Н.В. Воробйова //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва (21-22 вересня 2017р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – с. 85-87.
 102. Садовська В.А. еколого-гігієнічна оцінка питного водопостачання м.Умань / В.А.Садовська, В.І. Максін, І.Д.Жиляк//Наука.Освіта.Практика. Матеріали науково-практичної конференції, Житомир, 12 жовтня 2017р. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – с. 322-327.
 103. Колдар Л. А. Фульвогумін та 1-НОК – стимулятори укорінення Сercis Siliquastrum 'Albida' in vitro / Л. А. Колдар, М. В. Небиков, І. Д. Жиляк //Селекційно-генетична наука і освіта : матер. VII міжнародної наукової конференції, Парієві читання, 19-21 березня 2018 р. / редкол.: О. О. Непочатенко та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. С. – 101-103.
 104. Заленська Є.А.  Визначення якості питної води м. Умань за допомогою біометричних показників Аllium test / Є.А. Заленська, І.Д. Жиляк, Т.М. Пушкарьова-Безділь // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції. Умань, 20 жовтня 2017 року. / Під ред.д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. – 78 с.
 105. Мандзюк І.М.  Вплив поліміксобактерину на продуктивність пшениці озимої / І.М. Мандзюк, І.Д. Жиляк, Р.В. Андрусик, О.Р.Бачук //Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2018 р.) / Редкол.: Улянич О. І. (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – с. 41-42.
 106. Жиляк І.Д. Еколого-гігієнічна оцінка якості питного централізованого водопостачання м. Умань методом Allium test / І.Д. Жиляк, Є.А. Заленська, В.В. Давискиба // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м.Умань, 15 листопада 2018 року) – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 144 с.
 107. Заленська Є.А. Екологічна оцінка якості водопостачання м.Умань із використанням Allium test / Є.А. Заленська, І. Д. Жиляк, В. В. Давискиба // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р. Київ : Видавництво «Основа», 2018. 428 с.(2019)
 108. Давискиба В.В. Визначення вмісту кобальту у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій / В. В. Давискиба, І. Д. Жиляк // ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 лютого 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] – Полтава : Сімон, 2019. – с. 13- 15.
 109. Визначення вмісту арсену в чорноземі опідзоленому / Давискиба В. В., Жиляк І. Д., Мотрук Т. М., Гаргаль В. В., Гаргаль М. Ф. Записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: ВПЦ Н34 «Візаві» (Видавець «Сочинський М. М.»), 2019. Вип. 22. С. 98-103
 110. Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В.,Савченко Д.А., Прокопчук Н.М., Тарасюк Н.М. Термічні властивості акваамідифосфату купруму(ІІ) // Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення». – Донецьк: «Ноулідж» – 2010.– С. 14.
 111. Патент на винахід № 62782, України, С01В 25/26. Кристалічний гідратований аміачний дифосфат міді та спосіб його одержання /             В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 28.05.2003; Опубл. 15.12.2005. Бюл. № 12. 
 112. Деклараційний патент № 6383, України, С01В 25/26. Кристалічний гідратований аміачний пірофосфат нікелю / В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Опубл. 16.05.2005. Бюл. № 5.
 113.  Деклараційний патент № 8390, України, С01В 25/42. Твердий гідратований подвійний аміачний пірофосфат нікелю-міді /                      В.А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8.
 114. Деклараційний патент № 8398, України, С01В 25/42. Твердий гідратований подвійний аміачний пірофосфат міді – кадмію /                   В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8.
 115. Деклараційний патент № 9425, України, С01В 25/42. Твердий гідратований подвійний аміачний пірофосфат нікелю (ІІ) – цинку /          В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Опубл. 15.09.2005. Бюл. № 9.
 116. Деклараційний патент № 6091 України, С01В 25/26, 25/42. Кристалічний гідратований подвійний аміачний дифосфат міді (ІІ) – кобальту (ІІ) /             В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна);  № - 20040907509; Заявл. 14.09.2004; Опубл. 15.04.2005. Бюл. № 4.
 117.  Деклараційний патент № 6090 України, С01В 25/26. Твердий гідратований потрійний аміачний пірофосфат міді (ІІ) – цинку – нікелю (ІІ) / Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна);  № - 20040907508; Заявл. 14.09.2004; Опубл. 15.04.2005. Бюл. № 4.
 118.  Деклараційний патент № 8384 України, С01В 25/42. Твердий гідратований подвійний аміачний пірофосфат міді (ІІ) – цинку /               В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна);  № - 20040705991; Заявл. 20.07.2004; Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8.
 119.  Деклараційний патент на корисну модель №. 12459 України, С01В 25/42. Твердий гідратований подвійний аміачний пірофосфат нікелю(ІІ)-кадмію/  В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна);  № - u 2005 06503; Заявл. 01.07.2005; Опубл. 15.02.2006. Бюл. № 2.
 120.  Патент на винахід № 76207 С2, України, С01В 25/37. Кристалічний гідратований аміачний дифосфат кадмію та спосіб його одержання /       В.А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 13.04.2004; Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.
 121.  Патент на винахід № 76191 С2, України, С01В 25/42. Кристалічний гідратований аміачний дифосфат цинку та спосіб його одержання /         В.А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 11.03.2004; Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.
 122. Патент на винахід № 77631 С2, України, С01В 25/26. Кристалічний гідратований аміачний дифосфат кобальту (ІІ) та спосіб його одержання /В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 06.08.2004; Опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.
 123.  Патент на винахід № 81592 С2, України, С01В 25/26. Подвійна сіль акваамінопірофосфату нікелю(ІІ)-кобальту(ІІ) та спосіб її одержання /В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 15.03.2007; Опубл. 10.01.2008. Бюл. № 1.
 124. Патент на винахід № 91100, України, С01В 25/26. Твердий розчин пірофосфату міді(ІІ)-цинку-нікелю(ІІ)  та спосіб його одержання /В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); Заявл. 25.06.2008; Опубл. 25.06.2010. Бюл. № 12.
 125. Патент на винахід № 91291, України, С01В 25/42. КРИСТАЛІЧНИЙ ГІДРАТОВАНИЙ ПІРОФОСФАТ ЛІТІЮ-КАЛІЮ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ /В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Коваль В.Я., Каричковська Г.І.; Заявл. 24.12.2008; Опубл. 12.07.2010. Бюл. № 13.
 126. Патент на винахід № 92620. Твердий гідратований аміачний пірофосфат нікелю(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб його одержання. В. А. Копілевич, Д.А. Савченко, Л. В. Войтенко, І. Д. Жиляк (Україна); № а 200807598 від 03.06.2008. Опубл. 25.11.2010. Бюл. № 22 (2011)
 127. Патент на винахід № 90560. Твердий гідратований потрійний аміачний пірофосфат нікелю-міді-кадмію та спосіб його одержання. /В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, Л. В. Войтенко (Україна); № а 200807599 від 03.06.2008. Опубл. 11.05.2010. Бюл. № 10
 128. Патент на винахід № 94876. Спосіб одержання кристалічного гексагідрату натрійдіамонійфосфату. / І. Д. Жиляк, В. А. Копілевич, Коваль В.Я., Сеник І.М., Ляховська Н.О. (Україна); № а 201009509 від 29.07.2010. Опубл. 10.06.2011. Бюл. № 11 с. 6.
 129. Патент на корисну модель № 74231 u. Спосіб  одержання кристалічного гідратованого подвійного триметафосфату літію-калію   /В.Я. Коваль, В. А. Копілевич, І. Д. Жиляк, В.В. Давискиба, І.В.Затовський (Україна); № u 201203200 від 19.03.2012. Опубл. 25.10.2012. Бюл. № 20 с.4.
 130. Патент на корисну модель № 85388 u. Спосіб одержання подвійного ортофосфату калію-амонію /І.Д. Жиляк, В. А. Копілевич, В.Я. Коваль, І.М. Сеник, Н.О. Ляховська, І.В. Затовський  (Україна);  № а 201204743 від 17.04.2012. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22 с.4.
 131. Патент на корисну модель № 82496 Спосіб визначення вуглецю органічної речовини гумусу в грунтах, що сформовані на лісо видних суглинках /  В.М. Світовий, Геркіял О.М., Крупська В.В., Жиляк І.Д. (Україна);  № u2012 14676 від 21.12.2012. опубл. 12.08.2013, бюл. № 15, с.4
 132. Патент на корисну модель № 91700 Спосіб установлення градацій забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору та калію /  В.М. Світовий, Геркіял О.М., І.Д. Жиляк (Україна);  № u201401932 від 26.02.2014. опубл. 10.07.2014, бюл. № 13, с.4.
 133. Патент на корисну модель № 95710 Пробовідбірник для легких або розпушених грунтів /  В.М. Світовий, І.Д. Жиляк, В.В. Головань (Україна);  № u201401931 від 26.02.2014. опубл. 12.01.2015, бюл. № 1, с.2.
 134. Патент на корисну модель № 108748. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук  літію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І.,  Щетина С.В., Очеретенко Л. Ю. №  u 2016 01614. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.
 135. Патент на корисну модель № 109411. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук магнію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю. Заявка на корисну модель  №  u 2016 01614. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.08.16, бюл. №  16, с.4.
 136. Патент на корисну модель № 108746 u. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Ляховська Н.О., Бойко М.М. (Україна);  №  u 2016 01615. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.
 137. Патент на корисну модель № 108747 u. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кальцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/ власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю. (Україна);   №  u 2016 01616. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.
 138. Патент на корисну модель № 111311. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук алюмінію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Насальська К.В. (Україна);   № u 201603849. Заявл.  від 11.04.16. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4. 
 139. Патент на корисну модель № 110901. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук барію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю. (Україна);    № u 201603905  Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.   
 140. Патент на корисну модель № 111315. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук феруму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/ Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Бойко М.М. (Україна);  № u 201603869 Заявл.від 11.04.2016. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4. 
 141. Патент на корисну модель № 110882.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кобальту, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Коба Н.О. (Україна);  № u 201603859. Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.   
 142. Патент на корисну модель № 111312. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Шкатюк А.В. (Україна);  № u 201603851 Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4. 
 143. Патент на корисну модель № 111314. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук арсену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Власник  − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Карпенко В.П., Жиляк Т.Г. (Україна);  № u 201603861. Заявл.  від 11.04.16. Опубл. 10.11.16, бюл. №  21, с.4.   
 144. Патент на корисну модель № 110908. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стронцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Очеретенко Л.Ю., Мостов’як І.І., Щетина С.В.;  № u 201603927. Заявл. від 11.04.2016. Опубл. 25.10.16, бюл. №  20, с.4.
 145. Патент на корисну модель № 111774. Спосіб одержання карбамідофосфатів купруму (ІІ). / Власник заявки на патент − НУБіП, автори – Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Затовський І.В., Сливка Ю.Д.;  № u 201604416 Заявл.  від 21.04.2016.   Опубл. 25.11.16, бюл. №  22, с.4.
 146. Патент на винахід №116685. Спосіб одержання карбамідофосфатів купруму (ІІ) / Власник заявки на патент − НУБіП, автори – Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Жиляк Т.Г., Затовський І.В., Сливка Ю.Д.;  № а 201604417 заявл. від 21.04.2016.  Опубл. 25.04.18, бюл. №  8, с.2.
 147.  Патент на корисну модель № 118890. «Спосіб вирощування спаржі з асимілюючим стеблом упродовж періоду збирання врожаю зелених товарних пагонів» Власник  − Уманський НУС, автори – Слободяник Г.Я., Полторецький С.П., Жиляк І.Д., Фоменко О.О.; № u 201703412 Заявл. від 10.04.2017. Опубл. 28.08.2017, бюл. №16, с. 5.
 148. Патент на корисну модель №126984. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук титану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою  /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю.; № u 2018 01613 заявл. від 19.02.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.
 149. Патент на корисну модель № 127062. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук вольфраму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою  /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Заленська Є.А., Сухомуд О.Г.; № u 2018 02374 заявл. від 12.03.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.
 150. Патент на корисну модель № 127371.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук вісмуту, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою  /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Сухомуд О.Г., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.,Заленська Є.А.; № u 2018 02381 заявл. від 12.03.2018. Опубл. 25.08.18, бюл. №  14, с.2.
 151. Патент на корисну модель 127372.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стануму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Сухомуд О.Г.; № u 2018 02382.  заявл. від 12.03.2018. Опубл. 25.08.18, бюл. №  14, с.2.
 152. Патент на корисну модель № 127108.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цезію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І.; № u 2018 02977. Заявл. від 23.03.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.
 153. Патент на корисну модель № 127881.  Спосіб визначення вмісту рухомих сполук бору, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.; № u 2018 02395 .  Заявл. від 12.03.2018. Опубл. 27.08.18, бюл. №  16, с.2.
 154. Патент на корисну модель № 127879. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук молібдену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю.; № u 2018 02389  .  Заявл. від 12.03.2018. Опубл. 27.08.18, бюл. №  16, с.2.
 155. Патент на корисну модель № 127880. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук телуру, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Заленська Є.А.; № u 2018 02394.  Заявл. від 12.03.2018. Опубл. 27.08.18, бюл. №  16, с.2.
 156. Патент на корисну модель № 128489. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук селену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю., Сухомуд О.Г., Слободяник Г.Я.; № u 2018 01619.  заявл. від 19.02.2018. Опубл. 25.09.18, бюл. №  18, с.2.
 157. Патент на корисну модель № 1300001. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цирконію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І.,  Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.,Заленська Є.А.; № u 2018 04723 заявл. від 27.04.2018. Опубл. 26.11.18, бюл. №  22, с.2.
 158. Патент на корисну модель № 128517. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стибію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Сухомуд О.Г., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.,Заленська Є.А.; № u 2018 02385.  заявл. від 12.03.2018. Опубл. 25.09.18, бюл. №  18, с.2.
 159. Патент на корисну модель № 133376. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (Rubus idaeus l.) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В., Бачук О.Р.;    № u 2018 06221  заявл. від 04.06.2018. Опубл. 10.04.19, бюл. №7, с.4.
 160. Пат. 135048 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук талію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Слободяник Г. Я., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201900586; заявл. 21.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. – 4 с.
 161. Пат. 135055 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук рубідію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Матенчук Л. Ю., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201900607; заявл. 21.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. – 4 с.
 162. Пат. 135057 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/00. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук скандію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Слободяник Г. Я., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201900616; заявл. 21.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. – 3 с.
 163.  Пат. 135112 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук ітрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Слободяник Г. Я., Воробйова Н. В., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901230; заявл. 07.02.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. – 3 с.
 164. Пат. 135113 Україна, МПК: G01N 21/25 (2006.01), G01N 33/24 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук галію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Слободяник Г. Я., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901231; заявл. 07.02.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. – 4 с.
 165. Пат. 135114 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук германію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Слободяник Г. Я., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901233; заявл. 07.02.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019. – 3 с.
 166. Пат. 135204 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук гафнію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Очеретенко Л. Ю., Щетина С. В., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Воробйова Н. В., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201812837; заявл. 26.12.2018; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12/2019. – 4 с.
 167. Пат. 135748 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук лантану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Березовський А. П., Очеретенко Л. Ю., Давискиба В. В., Пиркало В. В., Воробйова Н. В., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901784; заявл. 21.02.2019; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13/2019. – 3 с.
 168. Пат. 135964 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук танталу, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Березовський А. П., Сухомуд О. Г., Очеретенко Л. Ю., Давискиба В. В., Адаменко Д. М., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901785; заявл. 21.02.2019; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14/2019. – 4 с.
 169. Пат. 135965 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук ніобію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Березовський А. П., Сухомуд О. Г., Очеретенко Л. Ю., Давискиба В. В., Адаменко Д. М., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901788; заявл. 21.02.2019; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14/2019. – 4 с.