+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Про кафедру

 

Нині кафедра має такий  склад: завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Л.В. Розборська, доктор  сільськогосподарських наук, професор В. П. Карпенко, доктор біол. наук, професор В.П.Патика, кандидати сільськогосподарських наук, доценти І. Б. Леонтюк, Р. М. Притуляк, О. І.Заболотний, Мамчур Т.В, кандидат хімічних наук І.Д.Жиляк,  кандидати біологічних наук Парубок М.І., Л.Ю.,Очеретенко, викладач кандидат сільськогосподарських наук Даценко А.А, викладач Н.О.Ляховська, викладач-стажист Любченко Д.Р. Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі обслуговують старший лаборант Г.А. Черниш, зав. навчальної лабораторії Л.Я.Корнійчук, лаборант Щербань Ю.С.

На кафедрі викладаються фундаментальні та прикладні науки як: сільськогосподарська мікробіологія і вірусологія; загальна мікробіологія; спеціальні курси мікробіології для студентів різних напрямів навчання, у тому числі технічна мікробіологія, мікробіологія консервної галузі, мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки та ін.; фізіологія рослин з основами біохімії; біохімія;  біологія; радіобіологія, екологія біологічіних систем, хімія з основами біогеохімії, фізична і колоїдна хімія, аналітична хімія; ботаніка,  цитологія та гістологія з основами ембріології, анатомія людини та  ін.

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп та беруть активну участь в роботі Університету культури, який функціонує при кафедрі з 1966 року. За цей час проведено більше  100  зустрічей студентів та викладачів з провідними фахівцями на тематику: Музичне мистецтво і його роль в громадському житті; Моральні якості сучасного студента; Роль сім’ї  в родині та державі; Природа і людина єдині; Здоровий спосіб життя  - запорука успішного навчання і творчої праці; До добробуту через духовність; Здоров’я і шкідливі звички та багато інших.

Студентська науково-дослідна робота здійснюється у межах тематики та напрямів діяльності наукового студентського гуртка, в роботі якого беруть участь 45 студентів-дипломників різних курсів. Щорічно при кафедрі проводиться звітна наукова конференція студентів, де вони мають можливість представити результати своїх наукових досліджень та опублікувати їх в матеріалах наукових конференцій і періодичних наукових виданнях.

На базі кафедри виконується підготовка студентів до першого та до другого етапів Всеукраїнської олімпіади з біології. За результатами Всеукраїнського етапу олімпіади студенти отримували призові місця і нагороджувалися грамотами.

На кафедрі проводиться наукова робота за такими господарчими тематиками:

 1. Науково-дослідна робота,  що фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Розробка та впровадження технологій біологізації вирощування сільськогосподарських культур з одержанням високоякісної продукції на продовольчі потреби – наук. керівник професор Карпенко В.П.

 Загальна сума – 320900 тис. грн.       

 2. Дослідження ефективності препаратів в посівах сільськогосподарських культур. Договір з ТОВ «Еліксир Україна»  -  Загальна сума – 50 тис. грн

 3. Дослідження біологічних основ і продуктивності сільськогосподарських культур при застосуванні  біологічних препаратів –  керівник, доцент, кандидат с.-г. наук  Леонтюк І.Б.

 Договір з ПП НВП „Агроенергетичні технології» - Загальна сума – 30 тис. грн

4. Розробка технології виробництва екологічно чистої продукції рослинництва при застосуванні мікродобрива Фульгумін  в посівах сільськогосподарських культур. Договір з ТзОВ «Парк»-  Загальна сума – 12 тис. Науковий керівник, доцент Жиляк Іван Дмитрович.

5. Вивчення агробіологічних ознак гібридів кукурудзи

Договір  з ТОВ « Агропромислова компанія Маїс»  Загальна сума – 25 тис. грн. Науковий керівник, доцент Заболотний Олександр Іванович.  

 На основі глибоких всебічних фундаментальних досліджень дії гербіцидів і біологічно активних речовин на культурні рослини і бур’яни  розроблені науково обґрунтовані, екологічно безпечні, енергозберігаючі новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах сільськогосподарських культур, які широко впроваджені у виробництво в Україні і за кордоном й забезпечують формування високих урожаїв та економічну ефективність, із них:

застосування сумішей гербіцидів:

– застосування гербіцидів на ґрунтах з різним вмістом гумусу;

– застосування гербіцидів на ґрунтах з різним механічним складом;

– застосування гербіцидів стрічковим способом;

– застосування гербіцидів на фоні різних попередників;

– застосування гербіцидів на посівах різних сортів зернових колосових    і зернобобових культур, цукрових буряків і гібридів кукурудзи;

– застосування гербіцидів у сумішах з рістрегуляторами рослин і мікробіологічними препаратами по сходах посівів;

– застосування гербіцидів сумісно з мікро- і макродобривами;

застосування гербіцидів на фоні основних обробітків ґрунту, в тому числі поверхневого;

– застосування гербіцидів за різних строків і способів внесення в короткоротаційних сівозмінах фермерських господарств і орендаторів.

Вони лягли в основу створення інтегрованих систем захисту рослин від шкідливих організмів і були широко впровадженні у виробництво України (Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької, Чернівецької, Миколаївської областей) і за кордоном.

Особливо розширились на кафедрі біології наукові дослідження з відкриттям у 1990 році за наказом Державної комісії Ради Міністрів СРСР з продовольства і закупок в Уманському державному аграрному університеті проблемної лабораторії з вивчення дії гербіцидів в посівах сільськогосподарських культур. Науковим керівником лабораторії призначено доктора сільськогосподарських наук, зав. кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин академіка, професора Грицаєнко З.М. В 1991 році наукова проблемна лабораторія була передана в розпорядження Мінсільгосппроду України. Нині цю лабораторію очолює доцент, кндидат с.-г. наук Леонтюк І.Б.

 НА КАФЕДРІ БІОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУЄ ТРИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЛАБОРАТОРІЇ:

 1. НАУКОВО ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН (КЕРІВНИК ЛЕОНТЮК І.Б.) Вивчаються питання впливу біологічно активних речовин за різних способів внесення (обробка насіння та посходове внесення) окремо та сумісно із гербіцидами в посівах сільськогосподарських культур на їх ріст і розвиток.

 2.НАУКОВО ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В АГРОСФЕРІ»  (КЕРІВНИК  КАРПЕНКО В.П.).Вивчаються питання удосконалення препаративної форми мікробіологічного препарату на основі мікоризних грибів.

 3.НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «БІОНЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА» (КЕРІВНИК ЖИЛЯК І.Д.). Вивчаються  інноваційні технології одержання фосфатів перехідних металів та дослідження термічних перетворень хімічних сполук з властивостями пігментів, каталізаторів, люмінофорів з біологічно активними властивостями.

 На основі наукових досліджень кафедра проводить наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, виставки з виданням наукових збірників і рекомендацій виробництву.

Активне виконання науково-практичної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри дає змогу проводити підготовку фахівців у галузі агрономії, ознайомлених з інноваційними розробками у вирощуванні продукції рослинництва та впроваджувати результати своєї наукової діяльності як  в навчальний процес, так і у виробництво.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 759  наукових робіт з широкої проблематики в галузі фізіології рослин, мікробіології, біології, вірусології,  гербології, екології, радіобіології, землеробства, рослинництва, агрохімії, агротехніки сільськогосподарських культур. Отримано 56 патентів на винаходи, опубліковано 3 монографії, 10 навчальних підручників і посібників, 25 методичних розробок і рекомендацій. Дипломниками кафедри захищено 503 роботи ОКР «Бакалавра», «Спеціаліста» і «Магістра», що є вагомою формою впровадження у виробництво науково обґрунтованих, екологічно безпечних технологій застосування біологічно активних речовин у посівах сільськогосподарських культур у різних областях України.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру під керівництвом професора, академіка Академії наук вищої освіти України Карпенко В.П., доцентів Розборської Л.В., Леонтюк І.Б. Ефективність роботи аспірантури при кафедрі підтверджується успішними захистами дисертаційних робіт, значною кількістю аспірантів та актуальністю тем дисертаційних досліджень. Після захисту докторської дисертації і одержання звання професора Карпенко В.П. кількість аспірантів на кафедрі збільшилась.

При кафедрі функціонує єдина в Україні спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.07 – мікробіологія та 03.00.12 – фізіологія рослин (сільськогосподарські науки), в якій успішно захищено понад 30 докторських та кандидатських дисертацій. Головою спеціалізованої вченої ради призначена ВАКом України доктор с.-г. наук, професор, академік Карпенко В.П., вченим секретарем – доцент кафедри Притуляк Р.М.

За період існування вченої ради викладачами кафедри захищені: 1 докторська (В. П. Карпенко) і 9 кандидатських дисертацій ( О. І. Заболотний, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега, А. В. Заболотна, Івасюк Ю.І, Підан Л.Ф., Даценко А.А., Шутко С.С, Павлишин С.В.).

На базі кафедри організовуються та проводяться науково-практичні семінари з питань біологізації галузі рослинництва, на які запрошуються як провідні науковці України та зарубіжжя, так і практики-виробничники.

При кафедрі біології активно працюють наукові студентські гуртки, що сприяє формуванню і розвитку у студентів науково-практичних вмінь, залученню їх до активної самостійної наукової діяльності.

Колектив кафедри неодноразово нагороджувався дипломами та грамотами за досягнення в науково-практичній діяльності, зокрема дипломами і золотою медаллю від Міністерства аграрної політики та продовольства України «За розробку і впровадження екологічно безпечних технологій з біологізації рослинництва». 

 

 

Останні новини

Всі новини