+38 (04744) 3-20-63
Меню

Заболотний Олександр Іванович

Заболотний Олександр Іванович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: aleks.zabolotnyi@gmail.com

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Заболотний Олександр Іванович

Посада

доцент кафедри біології

Освіта

Уманська державна аграрна  академія

спеціальність: агрономія

кваліфікація : магістр з агрономії

Диплом з відзнакою ЕР № 19298658  від 13 червня 2002 р.

Науковий ступінь

Кандидат  сільськогосподарських наук 

 Диплом ДК № 043683 від 13 грудня  2007 р.

Спеціальність: 03.00.12 - фізіологія рослин

Аспірантура

2002-2005 р.,  Уманський державний аграрний університет

Тема дисертаційного дослідження

«Біологічні процеси в рослинах і грунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах Правобережного Лісостепу України»

Вчене звання

Доцент кафедри біології

Атестат 12ДЦ №045668 від 15 грудня 2015 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво СС00493706/011445-20  від 28 лютого 2020 р.

Нагороди. звання

Почесна грамота профспілки працівників агропромислового комплексу України, Грамота Міністерства освіти і науки УНУС, Почесна грамота управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Грамота Міністерства освіти і науки  України УНУС  за активну діяльність у підготовці та проведенні ювілейного ХХ зльоту студентських лідерів аграрної освіти України.

Стаж роботи

Загальний – 23 роки

Науково-педагогічний – 13 роки

Дисципліни, що викладає

Фізіологія рослин (за скороченим терміном), загальна мікробіологіясільськогосподарська мікробіологія , екологія і радіобіологія (202), екологія і радіобіологія (203)

Сфера наукових інтересів

Біологія

Тема дослідження

Біологічні основи продуктивності кукурудзи при застосуванні гербіцидів і біологічно активних речовин

 • Профіль в GoogleАкадемія 
 • Аналіз наукової та професійної активності доцента  кафедри біології Заболотного Олександра Івановича за 2015-2019 рр.

  Показник

  Фактичні дані

  1

  Наявність за   останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені   до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1. Карпенко В.П., Заболотний О.І., Притуляк   Р..М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика   В.П. Мікробіота грунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів.   Мікробіологічний журнал. 2019. Т.81. №5. С. 48–61.

  2

  Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових   виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

  1.   Заболотний   О. І., Заболотна А. В. , Леонтюк І. Б. , Розборська   Л. В., Голодрига О. В. Формування врожайності посівів   кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2015. Вип. 2 (85).   Том 1. С. 99–107.
  2.   Голодрига    О. В.,  Леонтюк І. Б.,   Голодрига О. В., Розборська Л. В., Заболотний   О. І. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин   Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової   мікрофлори та симбіотичного апарату сої. Агробіологія.  Біла Церква, 2015.  №1 (117).    С. 44–48.
  3.   Розборська Л.В.,   Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І. Продуктивність та економічна   ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм   гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин. Зб. наук. пр. Уманського НУС.  Умань, УНУС, 2016. Випуск 84. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.
  4.   Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І. Продуктивність посівів сої при застосуванні гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан та бактеріальним препаратом Ризобофіт. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2016. С. 59–66.
  5.   Заболотний О.І.,   Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Рівень забур’яненості та висота   рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон.  Зб.   наук. пр. Уманського   НУС.   Випуск 90. Умань, УНУС, 2017. – С. 179–188.
  6.   Леонтюк І.Б.,   Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування   гербіциду Дербі у посівах пшениці озимої. Зб.   наук. пр. Уманського НУС. Випуск 92. Умань, УНУС, 2018. С. 159–168.
  7.    Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська   Л.В., Голодрига О.В. Забур’яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно   у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину). Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 57–64.
  8.   Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний   О.І.,  Розборська Л.В. Формування   фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолану. Таврійський науковий вісник. Вип.100.   Т. 1. Херсон, 2018. С. 111–118.
  9.   Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк   І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні процеси у рослинах   кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Агробіологія. Біла Церква, 2018. №1 (138).  С. 128–136.
  10. Розборська   Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці   озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С. Агробіологія.   Біла Церква, 2018. №1 (138).  С. 185–192.
  11. Заболотний   О.І.,  Заболотна А.В. Залежність   формування висоти та площі листкової поверхні рослин кукурудзи від внесення   гербіциду Бату, в.г. // Таврійський   науковий вісник. Вип.106. Т. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.   С. 65–71.
  12. Голодрига О.В.,   Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б.,   Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти   у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин   // Таврійський   науковий вісник. Вип.107. Херсон:   Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 29–38.
  13. Заболотний О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні   та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов   застосування гербіциду Бату, в.г. // Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.   45–51.

  3

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або   монографії

   1. Елементи біологізації в рослинництві: рекомендації  виробництву
  (монографія) / Карпенко В.П., Полторецький С.П., Притуляк Р.М., Заболотний О.І. та. ін.; за ред. В.П. Карпенка. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 112 с.

  4

  Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав   документ про присудження наукового ступеня

   

  5

  Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної   експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

   

  6

  Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною   мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

   

  7

  Робота у складі   експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих   експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,   або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої   експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних   комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної   ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

   

  8

  Виконання функцій наукового керівника або відповідального   виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної   колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань   України, або іноземного рецензованого наукового видання

  Науковий керівник господарської тематики «Вивчення 
  агробіологічних ознак гібридів кукурудзи» (ТОВ «Агропромислова компанія   «Маїс», договір 5/19 від 05.04.2019 р.)

   

  9

  Керівництво   школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з   базових навчальних предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів   науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала   академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія   наук України”;

   

  10

  Організаційна   робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу   освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або   іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого   навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря   закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної   комісії та його заступника

   

  11

  Участь в   атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної   спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених   рад)

  Член вченої ради К. 74.844.02 Наказ   МОН України №693 від 10.05.2017р

   

  12

  Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною   кількістю два досягнення

  1. Патент на корисну модель № 133376. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (Rubus idaeus l.) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В., Бачук О.Р.;    № u 2018 06221  заявл. від 04.06.2018. Опубл. 10.04.19, бюл. № 7, с.4.
  2. Патент на корисну модель № 137579. Живильне середовище для індукції ризогенезу ожини (Rubus subgenus eubatussect. Moriferi&Ursini) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В.; № u 2019 04222  заявл. від 19.04.2019. Опубл. 25.10.19, бюл. № 20, с.3.
  3. Патент на корисну модель № 127108.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цезію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І.; № u 2018 02977. Заявл. від 23.03.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.

  13

  Наявність виданих   навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів   та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних   вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

  1.   Сільськогосподарська   радіобіологія.  Методичні вказівки для   виконання контрольних завдань з курсу сільськогосподарської радіобіології /   О. І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига //   Умань, 2015. – 16 с.
  2.   Фізіологія   рослин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами ОС   «Бакалавр» напряму підготовки 201 – «Агрономія» / О. І. Заболотний, О.В.   Голодрига, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк // Умань, 2016. – 63 с.
  3.   Основи фізіології   та гігієни харчування. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт   денної і заочної форми навчання ЩС «Бакалавр» зі спеціальності 181 – «Харчові   технології» / В.П. Карпенко, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, Р.М. Притуляк,   О.І. Заболотний, О.В. Голодрига // Умань, 2017. – 90 с.

  14

  Керівництво студентом,   який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного   комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської   олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових   навчальних предметів/II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів   науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук; керівництво   студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої   та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор,   етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків   головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських   змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного   комітету, суддівського корпусу

   

   

  15

  Наявність   науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних   публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше   п’яти публікацій

  1. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Залежність ростових   процесів кукурудзи від рівня забур’яненості посівів кукурудзи при   застосуванні гербіциду Бату, в.г. Advances of science. Proceedings of   articles the international scientific conference (Czech Republic Karlovy Vary   28 September 2018). p. 751–759.
  2. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Динаміка ростових   процесів кукурудзи на тлі застосування норм гербіциду Бату, в.г. Мат.   Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез   рослин». (Миколаїв, 3–5 жовтня 2018 р.). Миколаїв, 2018. С. 122–124.
  3. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Роль обробки насіння   регуляторами росту у підвищенні продуктивності культури. Мат. Третьої   Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення біотичного потенціалу   агроекосистем». (Дніпро, 11 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 133–135.
  4. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Деякі біометричні   показники рослин кукурудзи на тлі застосування гербіциду Бату, в.г. Materiały   IIІ Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej «Nowoczesna nauka: teoria   i praktyka‖». (Katowice, 30 kwietnia 2019 r.). Katowice: Nowa nauka, 2019. р.   9–12.
  5. Заболотний О.І. Особливості формування висоти рослин та   фотосинтетичного потенціалу посівів кукурудзи за внесення гербіцидів.   Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і   науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014 – 2019   рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС. Умань, 2019. С. 35–37.

  16

  Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

  1. ГО „Товариство мікробіологів Україниˮ (членський квиток № ЧС 006 від 11.09.2017 р.)

   

  17

  Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

   

  18

  Наукове консультування установ, підприємств, організацій   протягом не менше двох років

   

 •  

  Список навчально-методичних та наукових праць

  Заболотного О.І. 

  1. Заболотний О. І. Методичні вказівки з вивчення курсу „Фізіологія рослин” / О. І. Заболотний, А. С. Меркушина / Уманський державний аграрний університет. – Умань, 2007. – 16 с.
  2. Грицаєнко З. М. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу мікробіологія з основами вірусології / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Уманський державний аграрний університет. – Умань, 2008. – 16 с.
  3. Леонтюк І. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» / І. Б. Леонтюк, О. І. Заболотний. – Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – 16 с.
  4. Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб. / В. П.  Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, А. О. Чернега, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний; за рел. В. П. Карпенка. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 132 с.
  5. Сільськогосподарська радіобіологія.  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу сільськогосподарської радіобіології / О. І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Умань, 2015. – 16 с.
  6. Основи фізіології та гігієни харчування. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт денної і заочної форми навчання ЩС «Бакалавр» зі спеціальності 181 – «Харчові технології» / В.П. Карпенко, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, Р.М. Притуляк, О.І. Заболотний, О.В. Голодрига // Умань, 2017. – 90 с.
  7.  Карпенко В.П., Заболотний О.І., Притуляк Р.М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика В.П. Мікробіота грунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал. 2019. Т.81. №5. С. 48–61.
  8. Елементи біологізації в рослинництві: рекомендації  виробництву (монографія) / Карпенко В.П., Полторецький С.П., Притуляк Р.М., Заболотний О.І.
   та. ін.; за ред. В.П. Карпенка. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 112 с.
  9.  Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Продуктивність посівів кукурудзи та їх забур’яненість залежно від дії гербіциду базис, внесеного окремо і сумісно з рістрегулюючими речовинами // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. – Умань, 2005. – Вип. 61 – С. 240–247. 
  10. Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Вплив базису і рістрегулюючих речовин на ростові процеси рослин кукурудзи // Аграрні вісті. – 2006. – № 2. – С. 6–8. 
  11. Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Активність суміші вища. Вплив сумісного застосування гербіциду Базис із Зеастимуліном і Рексоліном на фізіологічні процеси в рослинах кукурудзи // Карантин і захист рослин. – 2006. – № 5. – С. 18–19.
  12. Грицаєнко З. М. Вплив Базису 75 і фізіологічно активних речовин на анатомічну будову кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування. – Умань, 2008. – С. 102–109.
  13. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність та поживний режим ґрунту в посівах кукурудзи за дії гербіциду Базис 75 без біологічно активних речовин і сумісно з біопрепаратами / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. «Теоретичні та практичні аспекти використання національного генофонду та ефективні екологічно безпечні технології виробництва сільськогосподарської продукції». – Львів, 2008. – С. 58–64.
  14. Грицаєнко З. М. Вплив застосування гербіцидів і регуляторів росту на економічну ефективність вирощування пшениці ярої і кукурудзи / З. М.  Грицаєнко, О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 46–52.
  15. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду МайсТер 62WG та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. Білоцерківського НАУ. – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (84). – С. 15–18.
  16. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін при різних способах застосування на фотосинтетичні процеси кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 62–65.
  17. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи / О. І. Заболотний // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. – Вип. 1. – С. 134–140.
  18. Заболотний О. І. Вміст хлорофілу у листках пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Зб. наук. пр. «Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». – Вип. 17 (том І). – Київ, 2013. – С. 414–418.
  19. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на забур’яненість і врожайність посівів кукурудзи / О. І. Заболотний // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – №4. – 2013. – С. 81–85.
  20. Заболотна А. В. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – №4(71). – 2013. – С. 37–40.
  21. Заболотний О. І. Вміст білка і клейковини у зерні пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту  рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Хранение и переработка зерна. – №11 (176). – 2013. – С. 25–26.
  22. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування структури врожаю пшениці ярої / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Зб. наук. пр. «Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». – Вип. 21. – Київ, 2014. – 190–195.
  23. Заболотний О. І. Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Вісник Уманського НУС. – №1. – 2014. – С. 40–46.
  24. Заболотний О. І. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / Заболотний О. І., Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотна А. В. // Вісник Уманського НУС. – №2. – 2014. – С. 85–90.
  25. Леонтюк І. Б. Влив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої / Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотний О. І. // Вісник Уманського НУС. – №2. – 2014. – С. 90–95.
  26. Заболотний О. І. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85). – Том 1. – С. 99–107.
  27. Голодрига  О. В. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої /  О. В. Голодрига, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. І. Заболотний // Агробіологія. – Біла Церква, 2015. – №1 (117). – С. 44–48.
  28. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/  Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В.Голодрига, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 84. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.
  29. Голодрига О.В. Продуктивність посівів сої при застосуванні гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан та бактеріальним препаратом Ризобофіт  /О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2016.– С. 59–66.
  30. Заболотний О.І. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 90. – Умань, УНУС, 2017. – С. 179–188.
  31. Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування гербіциду Дербі у посівах пшениці озимої. Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 92. Умань, УНУС, 2018. С. 159–168.
  32. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур’яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину). Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 57–64.
  33. Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І.,  Розборська Л.В. Формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолану. Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 111–118.
  34. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Агробіологія. Біла Церква, 2018. №1 (138).  С. 128–136.
  35. Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С. Агробіологія. Біла Церква, 2018. №1 (138).  С. 185–192.
  36. Заболотний О.І.,  Заболотна А.В. Залежність формування висоти та площі листкової поверхні рослин кукурудзи від внесення гербіциду Бату, в.г. // Таврійський науковий вісник. Вип.106. Т. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 65–71.
  37. Голодрига О.В., Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин // Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 29–38.
  38. Заболотний О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду Бату, в.г. // Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 45–51.
  39. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І. Біологічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів та шляхи зменшення гербіцидного навантаження на навколишнє середовище // Вчені вищої школи України – селу / Праці міжнародної наукової конференції. – Умань, 2006. – С. 73-88.
  40. Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Активність окисно-відновних ферментів рослин кукурудзи в онтогенезі при дії базису і рістрегулюючих речовин / Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти / Матеріали ІІ Міжнародної конференції. – Львів: “СПОЛОМ”, 2004. – С. 151.
  41. Заболотний О.І. Продуктивність посівів кукурудзи та їх забур’яненість залежно від дії гербіциду базис, внесеного окремо і сумісно з рістрегулюючими речовинами // Тези наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2005. – С. 51-53.
  42. Заболотний О.І. Вплив базису, зеастимуліну і рексоліну на ростові процеси рослин кукурудзи // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2006. – С. 15-16.
  43. Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Анатомічна будова рослин кукурудзи при дії базису, зеастимуліну і рексоліну // Матеріали міжнародної наукової конференції „Аграрна наука і освіта ХХІ століття”. – Умань, 2006. – С. 24-26.
  44. Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Базис 75 і фізіологічно активних речовин на ріст і розвиток мікроорганізмів у ризосфері кукурудзи // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2007. – С. 72-73.
  45. Грицаєнко З. М. Вплив сумісного застосування гербіциду Базис 75 з Зеастимуліном на фізіологічні процеси в рослинах кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Материалы Международной конференции «Гуминовые кислоты и фитогормоны в растениеводстве. – К, 2007. – С. 177.
  46. Грицаєнко З. М. Вплив застосування гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну на вміст жиру, клітковини та крохмалю в зерні кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Материалы Международной конференции «Биологические прапараты в растениеводстве. – К, 2008. – С. 177.
  47. Грицаєнко З. М. Інтенсивність дихання рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну та Рексоліну / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2008. – С. 47–48.
  48. Грицаєнко З. М. Розвиток мікроорганізмів різних еколого-трофічних групу ризосфері кукурудзи при застосуванні гербіцидів і регуляторів росту рослин / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2009. – С. 42–43.
  49. Заболотний О. Вплив гербіциду Базис 75 і регулятора росту Зеастимулін на висоту рослин кукурудзи / О. Заболотний // Матеріали Уманської міжвузівської  наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Здобутки вчених Черкащини». – Умань, 2010. – С. 87–89.
  50. Грицаєнко З. М. Чиста продуктивність фотосинтезу кукурудзи при дії гербіциду Базис 75 та рістрегулятора Зеастимуліну / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2010. – С. 18–19.
  51. Заболотний О. І. Вплив гербіциду МайсТер 62 WG та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи / О. І. Заболотний, З. М. Грицаєнко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 41–43.
  52. Грицаєнко З. М. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках рослин кукурудзи за дії гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2012. – С. 50–52.
  53. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін на вміст хлорофілів у листках рослин кукурудзи / О.І. Заболотний // Материали за VІІІ Международна научна практична конференция [«Бъдещите изследвания – 2012»], (Софія, 17–25 лютого 2012 р.).  – София: «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2012. – С. 18–22.
  54. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної науков-практичної конференції [«Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської науки»], (Львів, 20–21 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 61–64.
  55. Заболотний О. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості кукурудзи на зерно / О. Заболотний // Матеріали Міжнародної наукової-практичної Інтернет конференції [«Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми»], (Тернопіль, 15–16 березня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 43–45.
  56. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості та формування листкового апарату посівів кукурудзи / О.І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Стратегії та практика розвитку агропромислового комплексу України»], (Одеса, 13–14 квітня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 18–21.
  57. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Мерлін на рівень забур’яненості посівів кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасна наука ХХІ століття»], (Київ, 14–16 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 68–70.
  58. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на рівень забур’яненості та формування листкового апарату посівів кукурудзи / О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції [«Розвиток і впровадження нових ідей в аграрній науці»], (Одеса, 15–16 червня 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 22–25.
  59. Заболотний О. Економічна ефективність застосування гербіциду Трофі 90 у посівах кукурудзи / О. Заболотний // Матеріали Міжнародної наукової-практичної Інтернет конференції [«Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціального економічного розвитку суспільства»], (Тернопіль, 6–7 грудня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 35–37.
  60. Заболотний О. І. Формування продуктивності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, М. М. Гедз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції розвитку аграрної науки у ХХІ столітті»], (Львів, 7–8 грудня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 50–54.
  61. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність ґрунту в ризосфері кукурудзи за різних способів застосування гербіциду Базис 75 і Зеастимуліну / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2012. – № 1–2. С. 6–13.
  62. Заболотний О. І. Активність різних фізіологічних груп мікроорганізмів у ризосфері пшениці ярої за дії гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Збірник статей учасників двадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»], (Запоріжжя, 20–28 квітня 2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – С. 22–23.
  63. Заболотний О. І. Чиста продуктивність фотосинтезу при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, М. М. Гедз // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Наука на службі сільського господарства»], (Миколаїв, 5 березня 2013 р.). – Миколаїв, 2013. – С. 109–111.
  64. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на врожайність кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2013. – С. 55–56.
  65. Грицаєнко З. М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на анатомічну будову епідермісу листків пшениці ярої / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 23–24 квітня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 19–21.
  66. Заболотний О. І. Анатомічна будова епідермісу листків кукурудзи при дії гербіциду МайсТер і регулятора росту Зеастимулін / О. І. Заболотний // Сучасна  фітоморфологія: Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції з морфології рослин (Львів, 14–16 травня 2013 р.). – Львів, 2013. – Т. 4. – С. 373–376.
  67. Заболотний О. І. Врожайність пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції [«Шляхи впровадження сучасних сільськогосподарських культур в агропідприємствах, зберігання та переробка продукції рослинництва»], (Полтава, 6–7 червня 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 31–33.
  68. Заболотний О. І. Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Інновації та традиції у сучасній науковій думці»], (Київ, 15–17 серпня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 59–63.
  69. Грицаєнко З. М. Вплив різних норм гербіциду майстер на загальну чисельність мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи / З. М. Грицаєнко, О. І. Заболотний // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2013. – № 1–2. С. 35–39.
  70. Заболотний О.І. Структура врожаю пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Сборник докладов международных конференций [«Консолидация научных исследований»], (Донецк, 12 октября 2013 г.). – Донецьк, 2013. – С. 19–23.
  71. Заболотний О. І. Вміст білка і клейковини у зерні пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Підвищення ефективності ресурсозберігаючих технологій на зернопереробних підприємствах»], (Умань, 24–25 жовтня 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 46–48.
  72. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування деяких показників структури врожаю рослин пшениці ярої // А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної конференції [«ІІ наукові осінні читання»], (Київ, 26 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 21–24.
  73. Заболотна А. В. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на інтенсивність дихання і продуктивність фотосинтезу рослин пшениці ярої // А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15–16 листопада 2013 р.). – Умань, 2013. – С. 39–41.
  74. Заболотний О.І. Загальна чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Мерлін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Сборник докладов международных конференций [«Развитие науки в ХХІ веке»], (Донецк, 16 ноября 2013 г.). – Донецьк, 2013. – С. 39–43.
  75. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Мерлін на загальну чисельність ризосферної мікробіоти рослин кукурудзи / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Напрями розвитку сучасних систем землеробства»]. (Херсон, 11 грудня). – Херсон, 2013. – С. 490–494.
  76. Заболотний О. І. Мікробіологічна активність ґрунту при застосуванні гербіциду Мерлін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна  // Молодий вчений. – № 2(05). – 2014. – С. 16–20.
  77. Заболотний О. І. Формування продуктивності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Науковий огляд. – №2 (3). – 2014. – С. 129–137.
  78. Заболотний О. І. Ефективність застосування гербіциду Бату у посівах кукурудзи на зерно / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №12(15). – 2014. – С. 27–30.
  79. Заболотний О. І. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №2(17). Частина ІV. – 2015. – С. 32–35.
  80. Заболотний О. І. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках кукурудзи за внесення гербіциду Трофі 90 / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 34–36.
  81. Заболотний О. І. Гербіцидні суміші з рістстимулювальними властивостями для підвищення урожайності кукурудзи / О. І. Заболотний // Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва. – Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва. 170-річчю навчального закладу присвячується. –Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – С. 19.
  82. Заболотний О. І. Структура епідермісу листків кукурудзи за дії гербіциду Майстер і регулятора росту Зеастимулін / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2014. – С. 36–38.
  83. Заболотна А. В. Формування листкової поверхні рослин пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтур 70 WG і РРР Емістим С / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань, 2014. – С. 34–36.
  84. Заболотний О. І. Урожайність та якісні показники плодів огірка гібриду Афіна F1 при застосуванні регуляторів росту рослин / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції [«Соціум. Наука. Культура»], (Київ, 19–21 січня 2015 р.). – Київ, 2014. – С. 26–32.
  85. Заболотний О. І. Ріст рослин кукурудзи у висоту за дії гербіциду Еталон / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта. – Умань, 2015. – С. 35–36.
  86.  Заболотний О. І. Рівень сегетальної рослинності в посівах кукурудзи за внесення гербіциду Мерлін / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 53–55.
  87. Заболотна А.В. Формування основних біометричних показників рослин кукурудзи залежно від застосування гербіциду Мерлін / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 51–53.
  88. Заболотний О. І. Фотосинтетична продуктивність рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Імпортозамінні технології вирощування і переробки продукції садівництва та рослинництва»], (Умань, 26–27 травня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 18–20.
  89. Заболотний О. І. Висота рослин кукурудзи за обробки її насіння регуляторами росту рослин / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Імпортозамінні технології вирощування і переробки продукції садівництва та рослинництва»], (Умань, 26–27 травня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 20–21.
  90. Заболотний О. І. Вплив регуляторів росту рослин на основні фенологічні фази розвитку рослин огірка / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 20 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 38–39.
  91. Заболотна А.В. Листкова поверхня та чиста продуктивність кукурудзи за обробки її насіння регуляторами росту рослин / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції»], (Умань, 20 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 34–36.
  92. Біологізована технологія вирощування озимих зернових культур (пшениця, тритикале, ячмінь): рекомендації виробництву / В. П. Карпенко, С. П. Полторецький, З. М. Грицаєнко та ін.; за ред. В. П. Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 24 с.
  93. Біологізована технологія вирощування ярих зернових колосових культур (ячмінь, пшениця): рекомендації виробництву / В. П. Карпенко, С. П. Полторецький, В. П. Пономаренко та ін. ; за ред. В. П. Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 20 с.
  94.  Біологізована технологія вирощування кукурудзи на зерно / В. П. Карпенко, В. П. Патика, О. І. Заболотний та ін.; за ред. В. П. Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 12 с.
  95. Біологізована технологія вирощування соняшника: рекомендації виробництву / В. П. Карпенко, Л. Ф. Підан, О. І. Заболотний та ін.; за ред. В. П. Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 16 с.
  96. Заболотна А.В. Формування деяких елементів структур врожаю пшениці ярої у разі застосування гербіциду Лінтур 70 WG та регулятора росту рослин Емістим С /А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Новітні технології  вирощування сільськогосподарських культур»], (Київ, 29–30 вересня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 45–46.
  97. Заболотна А.В. Урожайність зерна кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон / А.В. Заболотна, О.І. Заболотний // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур»], (Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С. 145–146.
  98. Заболотний О.І. Динаміка формування листкового апарату рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур»], (Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С. 147–148.
  99. Заболотний О.І. Вміст суми хлорофілів (а+б) у листках рослин кукурудзи за внесення гербіциду Тітус 25 / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції [«Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур»], (Дніпро, 22-23 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С. 221–223.
  100. Заболотний О.І. Рівень забур’яненості та висота кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. / О.І. Заболотний //  Мат. Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальные вопросы современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур в условиях измененного климата»], (Камянець-Подільський, 15–16 червня 2017 р.). – Камянець-Подільський, 2017. – С. 220–222.
  101. Заболотний О.І. Вплив регуляторів росту рослин на формування листкової поверхні та показника чистої продуктивності рослин кукурудзи  / О.І. Заболотний,  А.В. Заболотна //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  [«Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя»], (Запоріжжя, 11–16 жовтня 2016 р.) – Запоріжжя, 2016. – С. 29–31.
  102. Заболотний О.І. Вміст суми хлорофілів (а+б) у листках кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  [«Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив»], (Умань, 29 березня 2017 р.) – Умань, 2017. – С. 57–59.
  103. Заболотная А.В. Особенности микрофлоры овощных замороженных продуктов / А.В. Заболотная, А.И. Заболотный //  Proceedings of the International Scientific Conference [«Topical problems of modern science»], (June 16, 2017, Warsav, Poland). – Warsav, 2017. – S. 33–36.
  104. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. // Мат. IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15 листопада 2017 р.).– Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. – С. 40–42.
  105. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Рівень забур’яненості та висота кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. //  Мат. Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальные вопросы современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур в условиях измененного климата»], (Камянець-Подільський, 15-16 червня 2017 р.). – Камянець-Подільський, 2017. – С. 83–86.
  106. Заболотна А.В., Заболотний О.І. Динаміка вмісту суми хлорофілів (а+б) у листках рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. //  Мат. Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальные вопросы современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур в условиях измененного климата»], (Камянець-Подільський, 15-16 червня 2017 р.). – Камянець-Подільський, 2017. – С. 81–83.
  107. Заболотная А.В. Особенности микрофлоры овощных замороженных продуктов / А.В. Заболотная, А.И. Заболотный.  Proceedings of the International Scientific Conference [«Topical problems of modern science»], (June 16, 2017, Warsav, Poland). – Warsav, 2017. – S. 33–36.
  108. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Мікробіом грунту у ризосфері кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. Матеріали ХV з’їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Одеса, 11–15 вересня, 2017) С. 56.
  109. Заболотна А.В., Заболотний О.І., Калайда К.В., Пиркало В.В. Зміна мікрофлори замороженого напівфабрикату «Борщова заправка» впродовж зберігання. Proceeding sof the International Scientific Conference "International Trendsin Scienceand Technology" (October 17, 2017, Warsaw, Poland). Warsav, 2017. Р. 21–24.
  110. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, к.е. Мат. IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», (Умань, 15 листопада 2017 р.) С. 40–42.
  111. Zabolotna A.V., Zabolotnii O.I. The change of biologically active substances during freezing snack and dessert dishes from pumpkin. Scientific development and achievement: Proceedings of the International Scientific Conference. December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland). – Scotland, 2017. – S. 186-189
  112. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Продуктивність фотосинтезу та інтенсивність дихання рослин кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 34. (Переяслав-Хмельницький, 30 березня, 2018 р.) С. 619–623.
  113. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Продуктивність посівів кукурудзи на зерно за передпосівної обробки її насіння регуляторами росту рослин Materialy II Miedzynarodowej konferencji «Nowoczesna nauka: teoria i praktyka» (Katowice 12 kwietnia 2018 r.) р. 170–172.
  114. Заболотна А.В., Заболотний О.І., Калайда К.В., Пиркало В.В. Вплив заморожування на мікробіологічні показники страв з гарбуза. «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 травня 2018 р.). Київ, 2018.  С. 217–219.
  115. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Формування показника чистої продуктивності рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Стеллар, к.е. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні» (14–15 березня 2018 року). Умань, 2018. С. 15–17.
  116. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Динаміка накопичення вмісту суми хлорофілів (а+b) у листках кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, к.е. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні» (14–15 березня 2018 року). Умань, 2018. С. 17–17.
  117. Заболотна А.В., Заболотний О.І. Формування деяких елементів структури врожаю кукурудзи за дії гербіциду Еталон, к.е. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (15–16 травня 2018 р.) Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 28–29.
  118. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Рівень сегетальної рослинності у посівах кукурудзи на зерно за дії гербіциду Еталон, к.е. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (15–16 травня 2018 р.) Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 29–31.
  119. Патент на корисну модель № 127108.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цезію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І.; № u 2018 02977. Заявл. від 23.03.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.
  120. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Рівень рудеральної рослинності в агрофітоценозі кукурудзи за внесення гербіциду Бату, в.г. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Вип. 39. (Переяслав-Хмельницький, 28 вересня, 2018 р.). Переяслав-Хмельницький, 2018 С. 557–561.
  121. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Залежність ростових процесів кукурудзи від рівня забур’яненості посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Бату, в.г. Advances of science. Proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic Karlovy Vary 28 September 2018). p. 751–759.
  122. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Динаміка ростових процесів кукурудзи на тлі застосування норм гербіциду Бату, в.г. Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин». (Миколаїв, 3–5 жовтня 2018 р.). Миколаїв, 2018. С. 122–124.
  123. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Роль обробки насіння регуляторами росту у підвищенні продуктивності культури. Мат. Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем». (Дніпро, 11 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 133–135.
  124. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Урожайність зерна кукурудзи за внесення гербіциду Бату, в.г. Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». (Миколаїв, 17–19 жовтня 2018 р.). Миколаїв, 2018. С. 36–38.
  125. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Особливості формування асиміляційної поверхні рослин кукурудзи за використання регуляторів росту рослин як частини органічної технології вирощування культури. Збірник тез VII Міжвишівської науково-практичної інтернет конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності «Екологія – шляхи  гармонізації відносин природи та суспільства» (Умань, 20 жовтня 2018 р.) Умань, 2018. С. 42–43.
  126. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Деякі біометричні показники рослин кукурудзи на тлі застосування гербіциду Бату, в.г. Materiały IIІ Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej «Nowoczesna nauka: teoria i praktyka‖». (Katowice, 30 kwietnia 2019 r.). Katowice: Nowa nauka, 2019. р. 9–12.
  127. Заболотний О.І. Особливості формування висоти рослин та фотосинтетичного потенціалу посівів кукурудзи за внесення гербіцидів. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014 – 2019 рр.», приуроченої 175-річчю Уманського НУС. Умань, 2019. С. 35–37.
  128. Заболотний О.І., Заболотна А.В. Перебіг ключових фізіологічних процесів рослин кукурудзи на тлі застосування гербіциду Стеллар, в.р. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю з дня заснування Уманського національно університету садівництва. (Умань, 21 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво «Основа». 2019. С. 30–31.
  129. Заболотна А.В., Заболотний О.І. Настання фенологічних фаз розвитку гібридів кукурудзи залежно від їх груп стиглості, густоти стояння та строків сівби. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю з дня заснування Уманського національно університету садівництва. (Умань, 21 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво «Основа». 2019. С. 31–34.
  130. Заболотна А.В., Заболотний О.І., Пиркало В.В. Використання нетрадиційної рослинної сировини при виготовленні соусів в закладах ресторанного господарства. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю з дня заснування Уманського національно університету садівництва. (Умань, 21 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво «Основа». 2019. С. 257–259.
  131. Пиркало В.В., Заболотна А.В., Заболотний О.І. Розширення асортименту десертних страв функціонального призначення в закладах ресторанного господарства. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175-річчю з дня заснування Уманського національно університету садівництва. (Умань, 21 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво «Основа». 2019. С. 281–283.
  132. Патент на корисну модель № 133376. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (Rubus idaeus l.) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В., Бачук О.Р.;    № u 2018 06221  заявл. від 04.06.2018. Опубл. 10.04.19, бюл. № 7, с.4.
  133. Патент на корисну модель № 137579. Живильне середовище для індукції ризогенезу ожини (Rubus subgenus eubatussect. Moriferi&Ursini) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В.; № u 2019 04222  заявл. від 19.04.2019. Опубл. 25.10.19, бюл. № 20, с.3.
  134. Шевченко Ж.П., Мостов'як І.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І. та ін. Захист рослин. Терміни і поняття. Умань, видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.