+38 (04744) 3-20-63
Меню

Притуляк Руслан Миколайович

Притуляк Руслан Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: radak7484402@ukr.net

 

 

Посада

Доцент кафедри біології

Освіта

Уманський державний аграрний університет, 2004

Спеціальність – агрономія, диплом з відзнакою ЕП № 25473760

Кваліфікація – вчений агроном

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

диплом  ДК № 054842 від 14 жовтня 2009 року

Спеціальність  03.00.12 - фізіологія рослин

Аспірантура

Уманський державний аграрний університет, 2004-2007рр.

Тема дисертаційного дослідження

 Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України

Вчене звання

Доцент по кафедрі біології

 Атестат  доцента 12ДЦ №03.69.79 від 17 січня 2014 року

Останнє підвищення кваліфікації

Інститут післядипломної освіти Білоцерківського НАУ, СПК 00493712/0000358-17

Нагороди, звання

Грамота Міністерства освіти і науки України, Уманського національного університету садівництва, 2019

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019

Почесна грамота Уманської районної ради профспілки працівників агропромислового комплексу, 2018

Грамота Уманського національного університету, 2014

Стаж роботи

Загальний – 15 років

Науково-педагогічний – 11 років

 

Дисципліни, що викладає

«Технічна мікробіологія», «Мікробіологія галузі», «Фізіологія рослин», «Біохімія»

Профіль в GoogleАкадемія

Аналіз наукової та професійної активності Притуляка Руслана Миколайовича

кафедри біології за 2015 – 2019 рр.

Показник

Фактичні дані

1

Наявність за останні п’ять років наукових   публікацій у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз,   рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1.   Karpenko V., Pavlyshyn S., Prytulіak R., Naherniuk   D. Content of   malondialdehyde and activity of enzyme glutathione-S-transferase in the   leaves of emmer wheat under the action of herbicide and plant growth   regulator. Agronomy   Research 17(1). 2019. Р. 144–154.
 2.   Карпенко В. П., Заболотний О. І., Притуляк Р. М. та   ін. Мікробіота ґрунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний   журнал. 2019, Т. 81. № 3. С. 48–61.

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у   наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1 Карпенко В. П., Новікова   Т. П., Притуляк Р. М., Гнатюк М. Г. Вміст пігментів у листках   сочевиці за дії біологічних препаратів. Наукові горизонти. Вісник ЖНаЕУ. №   7 (80). Житомир. 2019. . С. 41–47. 

 2. Грицаєнко З. М. Фотосинтетична Карпенко   В. П.,   Притуляк Р. М. , Новікова   Т. П.   Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів.   Вісник УНУС. Умань.  2018. С. 39–43.

3. Карпенко В. П.,   Притуляк Р. М. , Новікова   Т. П.   Активність мікробіоти в   ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів. Таврійський науковий   вісник. №103. 2018.  С. 56–62.

4. Карпенко В. П., Притуляк Р. М. ,   Даценко А. А. Інтенсивність дихання рослин гречки за дії біологічних   препаратів Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного   університету.  2016. № 4 (42). С.   37–40.

 5. Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Даценко   А. А. Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів Збірник наукових   праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1. С. 14–22.

3

Наявність виданого підручника чи навчального   посібника або монографії

1.Основи біологізації в технологіях вирощування сої   : монографія (рекомендації виробництву) / Карпенко В. П., Івасюк Ю. І.,   Притуляк Р. М. та ін.; за ред. В. П. Карпенка. Умань : Видавець «Сочінський   М. М.», 2017. 146 с.

2. Елементи біологізації в рослинництві :   рекомендації виробництву (монографія) / Карпенко В. П., Полторецький С. П.,   Притуляк Р. М. та ін.; за ред. В. П. Карпенка. Умань : Видавець «Сочінський   М. М.», 2017. 112 с.

3. Розробка елементів   біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур з   використанням регуляторів росту рослин і гербіцидів /   Карпенко В. П., Притуляк Р. М., А. О. Чернега; за ред.   В. П. Карпенка. – Умань : Видавець „Сочінський”, 2016. – 357   с.

 

4

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача,   який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення   до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із спеціальних   дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний   рік

 

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення   експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного   агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії,   або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти   Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного   Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій   (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового керівника або   відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного   редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку   наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового   видання

 

9

Керівництво школярем, який зайняв призове місце   III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних   предметів, II—  III етапу   Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів —   членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі   олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах   керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення   (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за   підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової   установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого   навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря   закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної   комісії та його заступника

 

11

Участь в атестації наукових працівників як   офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше   трьох разових спеціалізованих вчених рад)

Наказ МОН України №693 від 10.05.2017р

Секретар спеціалізованої вченої ради К   74.844.02

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв   та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13

Наявність виданих навчально-методичних   посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного   навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій   загальною кількістю три найменування

 

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце,   або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії   Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської   олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III   етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів -   членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером   Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської   Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу   та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря,   головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво   спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського   корпусу

 

15

Наявність науково-популярних та/або   консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або   професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Леонтюк І. Б., Притуляк Р. М. Урожайність пшениці   озимої за дії біологічно активних речовин // Матеріали доповідей міжнародної   науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження   наукових досліджень у виробництво». Миколаїв. 2018. С. 40–43.

2. Притуляк Р. М., Босько М. М., Бурдельна А. Р. Паршак   Д. М. Вплив гербіциду Град і регулятора росту рослин Радостим на ростові   процеси тритикале озимого. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та   перспективи розвитку, 17 листопада 2018 р., Переяслав-Хмельницький.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної   інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 46. С. 434–436.

3. Притуляк Р. М., Леонтюк І. Б., Альошин Я. П.,   Хоменко В. М. Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно   активних речовин. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи   розвитку, 17 листопада 2018 р., Переяслав-Хмельницький.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної   інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 46. С. 431–434.

4. Карпенко В. П. Вплив   біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність посівів гречки / В.   П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. А. Даценко // Матеріали Міжнародної   науково-практичної конференції [Імпортозамінні технології вирощування,   зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва], (Умань, 26–27   травня, 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 21–23.

5. Притуляк   Р. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з   регулятором росту рослин Радостим на формування висоти рослин тритикале   озимого / Р. М. Притуляк, В. П. Карпенко, А. А. Даценко // Матеріали   Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної   аграрної науки». Умань, 2016. – С. 50–52.

6. Вплив біологічних препаратів   на інтенсивність дихання рослин гречки / В. П. Карпенко,   Р. М. Притуляк, А. А. Даценко //Біологічні студії.  IV Міжнародна конференція «Онтогенез рослин   у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні   аспекти». 2017 р., Т. 11, № 3–4. С. 37–38.   

 

16

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

ГО „Товариство мікробіологів Україниˮ Членський   квиток № ЧС 014

 

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше   п’яти років

 

18

Наукове консультування установ, підприємств,   організацій протягом не менше двох років

 


Список публікацій

2007

1.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на ростові процеси озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 52. Ч. 2. – С. 16 – 21.

2.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на формування площі листкової поверхні озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2007. – С. 195–196.

3.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на вміст хлорофілу в листках озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти : ІІІ Міжнародна конф. : тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 128.

4.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на загальну чисельність мікроорганізмів в ризосфері озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва». – Київ : Інститут агроекології УААН, 2007. – С. 83–84.

2008

1..Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність грунту в посівах озимого тритикале залежно від застосування різних норм гербіцидів без біостимулятора росту і сумісно з рістрегулятором росту Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : Зб. наук. праць УДАУ. – Київ, 2008. – С. 293 – 301.

2. Грицаєнко З. М. Активність окисно-відновних ферментів у рослинах озимого тритикале при застосуванні двокомпонентних гербіцидів без і сумісно з біостимулятором Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2008. – Вип. 67. Ч. 1. – С. 30 – 36.

3.Притуляк Р. М. Фотосинтетична продуктивність посівів озимого тритикале за дії гербіцидів Пріми і Пуми супер, внесених роздільно і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / Р. М. Притуляк // Науково-теоритичний фаховий журнал "Вісник аграрної науки Причорномор’я″. –– Миколаїв, 2008. – Вип. 3(46). – С. 185 – 192.

4.Грицаєнко З. М. Формування асиміляційної поверхні рослин озимого тритикале при застосуванні гербіцидів Пріми і Пуми супер без біостимуляторів і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 4 – С. 39 – 42.

5.Притуляк Р. М. Урожайність озимого тритикале залежно від внесення різних норм гербіцидів Пріми та Пуми супер окремо і в сумішах з біостимулятором росту Біоланом / Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2008. – Ч. 1. – С. 59–61.

6.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів Пріми та Пуми супер, внесених без і сумісно з регулятором росту рослин Біоланом, на чисту продуктивність фотосинтезу посівів озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. –– Миколаїв : НУК, 2008. – Т. II – С. 10–13.

2009

 1. Грицаєнко З. М. Вплив Пріми, Пуми супер і Біолану на активність антиоксидантних ферментних систем в рослинах озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2009.–Ч. 1. – С. 25.
 2. Притуляк Р. М. Вплип гербіцидів і регулятора росту рослин Біолану на анатомічну будову листкового апарату озимого тритикале / Р. М. Притуляк // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології : матеріали І міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (23-26 лютого 2009 р., м. Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк : Вид-во „Вебер” (Донецька філія), 2009. – С. 299–300.
 3. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин Біолану на ростові процеси тритикале озимого / З. М.  Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» 4-6 червня 2009 р. – Мелітополь : ТДАТУ, 2009. – С. 36–39.
 4. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту рослин на формування врожаю тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2009. – Вип. 72. Ч. 1. – С. 45–50.

2010

 1. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів Пріми та Пуми супер і рістрегулятора Біолану на розвиток асоціативних фіксаторів азоту роду Azotobacter у ризосфері тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2010.–Ч. 1. – С. 19.
 2. Грицаєнко З. М. Мікробіологія консервної галузі / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010. – 96 с.
 3. Технічна мікробіологія: методичні вказівки / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань, 2010. – 20 с.
 4. Мікробіологія консервного виробництва: методичні вказівки / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань, 2010. – 17 с.
 5. Притуляк Р. М. Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів Пріми та Пуми супер і регулятора росту рослин Біолану / Р. М. Притуляк // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Сколе, 2010. – С. 251–254.
 6. Грицаєнко З. М. Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин / З. М.Грицаєнко,  Р. М. Притуляк // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. – Умань, 2010. – С. 15–17.
 7. Карпенко В. П. Лабораторний практикум з мікробіології консервного виробництва / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010. – 55с.
 8. Технічна мікробіологія: навчальний посібник // З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2010. – 224 с.
 9. Притуляк Р. М. Урожайність і якість зерна тритикале озимого за дії гербіцидів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин / Р. М. Притуляк // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 15–16 вересня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – 382 с.
 10. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність грунту в ризосфері тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин Біолану / З. М.Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: Матеріали VІІ наукової конференції молодих вчених. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2010. – С. 12–14.

2011

 1. Притуляк Р. М. Економічна ефективність застосування гербіцидів і регулятора росту рослин у посівах тритикале озимого / Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 95.
 2. Карпенко В. П. Агроэкологическое и биологическое обоснование путей снижения отрицательного воздействия гербицидов на растения ярового ячменя / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Экологическая безопасность и устойчивое развития территорий: І Международная науково-практическая конференция. – Чебоксары, 2011. – С. 159–161.
 3. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань, 2011. – С. 248–252.
 4. Грицаєнко З. М.  Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1 (58). – С. 133–138.

2012

 1. Карпенко В. П. Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя / В. П. Карпенко, С. П. Полторецкий, Р. Н. Притуляк // Периодический журнал научных трудов. – 2012. – № 2 (5). – С. 9–11.
 2. Карпенко В. П. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 54–56.
 3. Карпенко В. П. Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого / В. П. Карпенко, В. Я. Білоножко, С. П. Полторецкий, Р. М. Притуляк // Регіональна науково-практична конференція [«Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку»], (Черкаси, 15-16 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 17–20.
 4. Карпенко В. П. Влияние гербицида и регуляторов роста растений на развитие бактерий в ризосфере ярового ячменя / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, С. П. Полторецкий, И. И. Мостовяк, А. А. Фоменко // «Тенденции развития биологии, химии, физики»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (6 марта 2012 г.) — Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. С. 6–12.
 5. Карпенко В. П. Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. (11–13 травня, 2012 року). / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Запорізький національний університет – Запоріжжя, 2012. – С. 21–22.
 6. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М., Полторецький С. П., Мостов’як І. І., Фоменко О. О. ; за ред. В. П. Карпенка. – Умань : Видавець „Сочінський”, 2012. – 357 с.
 7. Карпенко В. П. Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і ріст регуляторів / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Modern Phytomorphology 2: Lviv, 2012. – С. 253–255.
 8. Білоножко В. Я. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецкий, Р. М. Притуляк / Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. – № 2. – С. 7–14.
 9. Грицаєнко З. М. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду Пріма в суміші з регулятором росту рослин Біолан / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 1: Агрономія. – С. 46–52.
 10. Карпенко В. П. Чисельність ризосферних бактерій ячменю ярого за дії гербіциду і ріст регуляторів / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Агробіологія: Збірник наукових праць Білоцерківський НАУ. – Біла церква, 2012. – Вип. 7 (91). – С. 49–52.
 11. Грицаєнко З. М. Розробка екологічно безпечних заходів боротьби з бур’янами в посівах тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Збірник тез. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. – Умань, 2012. – С. 20–23
 12. Білоножко В. Я. Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецкий, Р. М. Притуляк / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С 308–310.

2013

 1. Карпенко В. П. Стан пігментного комплексу листкового апарату ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Умань, 2013. – Ч. 1. – С. 56–58.
 2. Карпенко В. П. Формування врожаю тритикале озимого за дії різних норм гербіциду Град і регулятора росту рослин Радостим / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». – Умань, 2013. – С. 44–47.
 3. Карпенко В. П. Вміст білка та клейковини у зерні тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега, С. М. Притуляк // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату». – Мелітополь–Кирилівка, 2013. – С. 90–91.  
 4. Грицаєнко З. М. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 1–2. – С. 20–25.
 5. Притуляк Р. М. Асоціативні фіксатори азоту роду Azotobacter ризосфери тритикале озимого за дії біологічно активних речовин / Р. М. Притуляк, В. П. Карпенко, А. О. Чернега // Тезисы докладов «ХІІ общества микробиологов Украины им. С. Н. Виноградского». – Ялта, 2013. – С. 196.
 6. Карпенко В. П. Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 14–18.
 7. Карпенко В. П. Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту Біолан /  В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 83. – С. 19–25.

2014

 1. Притуляк Р. М. Вплив гербіциду і регулятора росту рослин на формування площі листкового апарату рослин тритикале озимого / Р. М. Притуляк, А. Я. Стрипко, Л. В. Крицька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2014. – С. 64–66.
 2. Карпенко В. П. Фізіологічні зміни у рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин/ В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 1. – С. 60–65.
 3. Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб. /
  В. П. Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, А. О. Чернега, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний // за ред. В. П. Карпенка. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 132 с.
 4. Карпенко В. П. Якісні показники зерна тритикале озимого за розрізненої та інтегрованої дії різних норм гербіцидів і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „актуальні питання сучасної аграрної науки”. – Умань, 2014. – С. 45–47.
 5. Карпенко В. П. Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – 3 (60). – С. 83–87.

2015

 1. Притуляк Р. М. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів тритикале озимого за дії гербіцидів та регулятора росту рослин /  Притуляк Р. М., Кикоть Т. В., Опря Д. В. // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 110-річчю від дня народження академіка АНУ і Васгніл П. А. Власюка. – Умань, 2015. –Частина 2. – С.90–92.
 2. Фізіологія рослин: методичні рекомендації / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань, 2015. – 15 с.
 3. Притуляк Р. М. Розвиток еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіциду і мікробіологічного препарату / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта. Умань, 2015. –С. 37–38.
 4. Карпенко В. П. Урожайність і якість зерна тритикале озимого за дії гербіцидів та їх бакових сумішей з регулятором росту / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 1, ч. 1. – С. 117–119.
 5. Карпенко В. П. Вплив гербіциду Град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 2. – С. 120–122.
 6. Притуляк Р. М. Екологічні аспекти дії біологічно активних речовин на епідермальну структуру листків тритикале озимого / Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. – Полтава, «Сімон». 2015. – 224 с.
 7. Карпенко В. П. Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим / В. П. Карпенко, І. І. Мостов’як, Р. М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2015. – № 2. – С. 20–25.

2016

 1. Притуляк Р. М. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів тритикале озимого за дії гербіцидів та регулятора росту рослин /  Притуляк Р. М., Удолатій В. О., Кавецький Ю. П. // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 125-річчю від дня народження професора В. Л. Симеренка. – Умань, 2016. –Частина 2. – С. 68–69.
 2. Карпенко В. П. Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. А. Даценко, Ю. І. Івасюк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2016. – № 1. – С. 72–76.Карпенко В.П. Інтенсивність дихання рослин гречки за дії біологічних препаратів / В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк, А.А.Даценко // Вісник Дніпропетровського  державного  аграрно-економічного університету. – 2016. – №4 (42). – С.37–40.
 3. Притуляк Р. Мікробіологічна активність ґрунту в посівах тритикале озимого за дії біологічно активних речовин / Р.Притуляк, В.Кутний, О. Лазарук, С. Майструк, В.Чорний // Матеріали XXVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28. – 371 с.

 4. Карпенко В.П. Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів / Ю.І.Івасюк, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Подільський вісник. – Переяслав-Хмельницький. – 2016. Вип. 25. – с. 28–33.

 5. Івасюк Ю.І. біологічна активність грунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів / Ю.І.Івасюк, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Наукові доповіді НУБіП України. – Київ, 2016. – №62 (вересень). – Режим доступу до журн.: http://journals.nubip.edu.ua.

 6. Притуляк Р.М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на формування висоти рослин тритикале озимого / Р.М.Притуляк, В.П.Карпенко, А.А.Даценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань,2016. – С.50–52.

 7. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування озимих зернових культур (пшениця, тритикале, ячмінь): рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, З.М.Грицаєнко, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 24с.

 8. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування гречки: рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, В.П.Патика, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 16с.

 9. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування озимих зернових культур (ячмінь, пшениця): рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, С.П.Полторецький, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 20с.

 10. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування соняшника: рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, Л.Ф. Підан, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 12с.

2017-2019

 

 1. Карпенко В. П. Притуляк Р. М., Даценко А. А. Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів. Збірник наукових праць Уманського НУС.  2017.  Вип. 90. Ч. 1.  С. 14 – 22.
 2. Притуляк Р. М. Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин Біолан /  Притуляк Р. М., Березюк О. С., Грушка Т. В. // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 160-річчю від дня народження видатного садівника В. В. Пашкевича. – Умань, 2017. – Частина 2. – С. 11–13.
 3. Патент № 118753. Україна МПК (2017.01) С05G 3/00 А01С 1/06 (2006.01). Біологічна препаративна композиція Ризобонорм для передпосівної обробки насіння бобових культур / Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Чернега А. О. – u 2017 01921. Pаявл. : 28.02.17 ; Опубл.  28.08.17. – Бюл. № 16. – 3с.
 4. Карпенко В. П. Вплив біологічних препаратів на інтенсивність дихання рослин гречки / Карпенко В.П., Притуляк Р. М., Даценко А. А. // Біологічні студії. “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”. 2017. Т. 11, № 3–4. С. 37−38.
 5. Карпенко В. П. Функціональна активність листкового апарату сої за дії  біологічних і хімічних препаратів / Карпенко В.П., Івасюк Ю.І., Притуляк Р. М. // Біологічні студії. “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”. 2017. Т. 11, № 3-4. С. 22−23.
 6. Леонтюк І.Б. Вплив біологічно активних речовин на мікробіологічну активність ґрунту посівів пшениці озимої / Леонтюк І.Б., Притуляк Р.М.  Тези доповідей XV з'їздУ Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. – Львів : СПОЛОМ, 2017. С. 73.
 7. Карпенко В.П. Функціонування симбіотичного апарату Glycine max (l.) Merr. Bradyrhizobium japonicum за дії біологічних препаратів та гербіциду / Карпенко В.П., Івасюк Ю.І., Притуляк Р. М. Тези доповідей XV з'їздУ Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. – Львів : СПОЛОМ, 2017. С. 330.
 8. Елементи біологізації в рослинництві : рекомендації виробництву (монографія) / Карпенко В. П., Полторецький С. П., Притуляк Р. М. та ін.; за ред. В. П. Карпенка. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 112 с.
 9. Основи біологізації в технологіях вирощування сої : монографія (рекомендації виробництву) / Карпенко В. П., Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М. та ін.; за ред. В. П. Карпенка. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 146 с.
 10. Притуляк Р. М., Чалий В. І., Вишневський С. В., Лебідь Ю. І. Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 червня 2018 р., Переяслав-Хмельницький. Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 6 (16) – С. 28–30..
 11. Притуляк Р. М., Шафранський М. І., Журавель Р. О. Вплив гербіциду Пріма і регулятора росту рослин Біолан на врожайність та якість зерна тритикале озимого. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 червня 2018 р., Переяслав-Хмельницький.  Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 6 (16) – С. 30–32..
 12. Карпенко В. П., Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М., Чернега А. О. Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів. Агробіологія. № 1. 2018. С. 43–50.
 13. Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Павлишин С. В. Активність глутатіон-s-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин // Таврійський науковий вісник. № 102. 2018. С. 40–45.
 14. Леонтюк І. Б., Притуляк Р. М. Урожайність пшениці озимої за дії біологічно активних речовин. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Миколаїв. 2018. С. 40–43.
 15. Притуляк Р. М., Леонтюк І. Б., Альошин Я. П., Хоменко В. М. Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 17 листопада 2018 р., Переяслав-Хмельницький.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 46. С. 431–434..
 16. Притуляк Р. М., Босько М. М., Бурдельна А. Р. Паршак Д. М. Вплив гербіциду Град і регулятора росту рослин Радостим на ростові процеси тритикале озимого. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 17 листопада 2018 р., Переяслав-Хмельницький.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 46. С. 434–436.
 17. Карпенко В. П., Притуляк Р. М. , Новікова Т. П. Активність мікробіоти в ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів. Таврійський науковий вісник. №103. 2018.  С. 56–62.
 18. Карпенко В. П., Притуляк Р. М. , Новікова Т. П. Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів. Вісник УНУС. Умань.  2018. С. 39–43.
 19. Karpenko V., Pavlyshyn S., Prytulіak R., Naherniuk D. Content of malondialdehyde and activity of enzyme glutathione-S-transferase in the leaves of emmer wheat under the action of herbicide and plant growth regulator. Agronomy Research 17(1). 2019. Р. 144–154.
 20. Карпенко В. П., Заболотний О. І., Притуляк Р. М. та ін. Мікробіота ґрунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал. 2019, Т. 81. № 3. С. 48–61.
 21.  Карпенко В. П., Новікова Т. П., Притуляк Р. М., Гнатюк М. Г. Вміст пігментів у листках сочевиці за дії біологічних препаратів. Наукові горизонти. Вісник ЖНаЕУ. № 7 (80). Житомир. 2019. . С. 41–47. 
 22. Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Даценко А. А. Вплив біологічних препаратів на продуктивність посівів гречки. Метеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 175–річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019р. Київ: Видавництво «Основа», 2019. С. 43–45.
 23. Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Коробко О. О. Елементи біологізованої технології вирощування нуту. Рекомендації виробництву. Черкаси: «Брама-Україна». 2019. 24 с.