+38 (04744) 3-20-63
Меню

Притуляк Руслан Миколайович

Притуляк Руслан Миколайович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: radak7484402@ukr.net

 

Працює в Уманському НУС з січня 2008 року.

Освіта: – Уманський державний аграрний університет (2004 р.).

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013 р.

Тема наукової роботи: «Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України», 2009 р.

Сфера наукових інтересів – мікробіологія, фізіологія рослин.

Дисципліни, які викладає: Технічна мікробіологія, Мікробіологія галузі, Фізіологія рослин Біохімія,.

 

Список публікацій

2007

1.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на ростові процеси озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 52. Ч. 2. – С. 16 – 21.

2.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на формування площі листкової поверхні озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2007. – С. 195–196.

3.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на вміст хлорофілу в листках озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти : ІІІ Міжнародна конф. : тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 128.

4.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на загальну чисельність мікроорганізмів в ризосфері озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва». – Київ : Інститут агроекології УААН, 2007. – С. 83–84.

2008

1..Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність грунту в посівах озимого тритикале залежно від застосування різних норм гербіцидів без біостимулятора росту і сумісно з рістрегулятором росту Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : Зб. наук. праць УДАУ. – Київ, 2008. – С. 293 – 301.

2. Грицаєнко З. М. Активність окисно-відновних ферментів у рослинах озимого тритикале при застосуванні двокомпонентних гербіцидів без і сумісно з біостимулятором Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2008. – Вип. 67. Ч. 1. – С. 30 – 36.

3.Притуляк Р. М. Фотосинтетична продуктивність посівів озимого тритикале за дії гербіцидів Пріми і Пуми супер, внесених роздільно і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / Р. М. Притуляк // Науково-теоритичний фаховий журнал "Вісник аграрної науки Причорномор’я″. –– Миколаїв, 2008. – Вип. 3(46). – С. 185 – 192.

4.Грицаєнко З. М. Формування асиміляційної поверхні рослин озимого тритикале при застосуванні гербіцидів Пріми і Пуми супер без біостимуляторів і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 4 – С. 39 – 42.

5.Притуляк Р. М. Урожайність озимого тритикале залежно від внесення різних норм гербіцидів Пріми та Пуми супер окремо і в сумішах з біостимулятором росту Біоланом / Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2008. – Ч. 1. – С. 59–61.

6.Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів Пріми та Пуми супер, внесених без і сумісно з регулятором росту рослин Біоланом, на чисту продуктивність фотосинтезу посівів озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. –– Миколаїв : НУК, 2008. – Т. II – С. 10–13.

2009

 1. Грицаєнко З. М. Вплив Пріми, Пуми супер і Біолану на активність антиоксидантних ферментних систем в рослинах озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2009.–Ч. 1. – С. 25.
 2. Притуляк Р. М. Вплип гербіцидів і регулятора росту рослин Біолану на анатомічну будову листкового апарату озимого тритикале / Р. М. Притуляк // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології : матеріали І міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (23-26 лютого 2009 р., м. Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк : Вид-во „Вебер” (Донецька філія), 2009. – С. 299–300.
 3. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин Біолану на ростові процеси тритикале озимого / З. М.  Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» 4-6 червня 2009 р. – Мелітополь : ТДАТУ, 2009. – С. 36–39.
 4. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту рослин на формування врожаю тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2009. – Вип. 72. Ч. 1. – С. 45–50.

2010

 1. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів Пріми та Пуми супер і рістрегулятора Біолану на розвиток асоціативних фіксаторів азоту роду Azotobacter у ризосфері тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2010.–Ч. 1. – С. 19.
 2. Грицаєнко З. М. Мікробіологія консервної галузі / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010. – 96 с.
 3. Технічна мікробіологія: методичні вказівки / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань, 2010. – 20 с.
 4. Мікробіологія консервного виробництва: методичні вказівки / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань, 2010. – 17 с.
 5. Притуляк Р. М. Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів Пріми та Пуми супер і регулятора росту рослин Біолану / Р. М. Притуляк // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Сколе, 2010. – С. 251–254.
 6. Грицаєнко З. М. Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин / З. М.Грицаєнко,  Р. М. Притуляк // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. – Умань, 2010. – С. 15–17.
 7. Карпенко В. П. Лабораторний практикум з мікробіології консервного виробництва / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010. – 55с.
 8. Технічна мікробіологія: навчальний посібник // З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2010. – 224 с.
 9. Притуляк Р. М. Урожайність і якість зерна тритикале озимого за дії гербіцидів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин / Р. М. Притуляк // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 15–16 вересня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – 382 с.
 10. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність грунту в ризосфері тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин Біолану / З. М.Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: Матеріали VІІ наукової конференції молодих вчених. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2010. – С. 12–14.

2011

 1. Притуляк Р. М. Економічна ефективність застосування гербіцидів і регулятора росту рослин у посівах тритикале озимого / Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 95.
 2. Карпенко В. П. Агроэкологическое и биологическое обоснование путей снижения отрицательного воздействия гербицидов на растения ярового ячменя / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Экологическая безопасность и устойчивое развития территорий: І Международная науково-практическая конференция. – Чебоксары, 2011. – С. 159–161.
 3. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань, 2011. – С. 248–252.
 4. Грицаєнко З. М.  Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1 (58). – С. 133–138.

2012

 1. Карпенко В. П. Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя / В. П. Карпенко, С. П. Полторецкий, Р. Н. Притуляк // Периодический журнал научных трудов. – 2012. – № 2 (5). – С. 9–11.
 2. Карпенко В. П. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Тези наукової конференції – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 54–56.
 3. Карпенко В. П. Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого / В. П. Карпенко, В. Я. Білоножко, С. П. Полторецкий, Р. М. Притуляк // Регіональна науково-практична конференція [«Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку»], (Черкаси, 15-16 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 17–20.
 4. Карпенко В. П. Влияние гербицида и регуляторов роста растений на развитие бактерий в ризосфере ярового ячменя / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, С. П. Полторецкий, И. И. Мостовяк, А. А. Фоменко // «Тенденции развития биологии, химии, физики»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (6 марта 2012 г.) — Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. С. 6–12.
 5. Карпенко В. П. Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. (11–13 травня, 2012 року). / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Запорізький національний університет – Запоріжжя, 2012. – С. 21–22.
 6. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М., Полторецький С. П., Мостов’як І. І., Фоменко О. О. ; за ред. В. П. Карпенка. – Умань : Видавець „Сочінський”, 2012. – 357 с.
 7. Карпенко В. П. Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і ріст регуляторів / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Modern Phytomorphology 2: Lviv, 2012. – С. 253–255.
 8. Білоножко В. Я. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецкий, Р. М. Притуляк / Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. – № 2. – С. 7–14.
 9. Грицаєнко З. М. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду Пріма в суміші з регулятором росту рослин Біолан / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 1: Агрономія. – С. 46–52.
 10. Карпенко В. П. Чисельність ризосферних бактерій ячменю ярого за дії гербіциду і ріст регуляторів / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Агробіологія: Збірник наукових праць Білоцерківський НАУ. – Біла церква, 2012. – Вип. 7 (91). – С. 49–52.
 11. Грицаєнко З. М. Розробка екологічно безпечних заходів боротьби з бур’янами в посівах тритикале озимого / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Збірник тез. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. – Умань, 2012. – С. 20–23
 12. Білоножко В. Я. Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецкий, Р. М. Притуляк / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С 308–310.

2013

 1. Карпенко В. П. Стан пігментного комплексу листкового апарату ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Умань, 2013. – Ч. 1. – С. 56–58.
 2. Карпенко В. П. Формування врожаю тритикале озимого за дії різних норм гербіциду Град і регулятора росту рослин Радостим / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». – Умань, 2013. – С. 44–47.
 3. Карпенко В. П. Вміст білка та клейковини у зерні тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега, С. М. Притуляк // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату». – Мелітополь–Кирилівка, 2013. – С. 90–91.  
 4. Грицаєнко З. М. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан / З. М. Грицаєнко, В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 1–2. – С. 20–25.
 5. Притуляк Р. М. Асоціативні фіксатори азоту роду Azotobacter ризосфери тритикале озимого за дії біологічно активних речовин / Р. М. Притуляк, В. П. Карпенко, А. О. Чернега // Тезисы докладов «ХІІ общества микробиологов Украины им. С. Н. Виноградского». – Ялта, 2013. – С. 196.
 6. Карпенко В. П. Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 14–18.
 7. Карпенко В. П. Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту Біолан /  В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 83. – С. 19–25.

2014

 1. Притуляк Р. М. Вплив гербіциду і регулятора росту рослин на формування площі листкового апарату рослин тритикале озимого / Р. М. Притуляк, А. Я. Стрипко, Л. В. Крицька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2014. – С. 64–66.
 2. Карпенко В. П. Фізіологічні зміни у рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин/ В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 1. – С. 60–65.
 3. Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб. /
  В. П. Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, А. О. Чернега, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний // за ред. В. П. Карпенка. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 132 с.
 4. Карпенко В. П. Якісні показники зерна тритикале озимого за розрізненої та інтегрованої дії різних норм гербіцидів і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „актуальні питання сучасної аграрної науки”. – Умань, 2014. – С. 45–47.
 5. Карпенко В. П. Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – 3 (60). – С. 83–87.

2015

 1. Притуляк Р. М. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів тритикале озимого за дії гербіцидів та регулятора росту рослин /  Притуляк Р. М., Кикоть Т. В., Опря Д. В. // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 110-річчю від дня народження академіка АНУ і Васгніл П. А. Власюка. – Умань, 2015. –Частина 2. – С.90–92.
 2. Фізіологія рослин: методичні рекомендації / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. – Умань, 2015. – 15 с.
 3. Притуляк Р. М. Розвиток еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіциду і мікробіологічного препарату / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта. Умань, 2015. –С. 37–38.
 4. Карпенко В. П. Урожайність і якість зерна тритикале озимого за дії гербіцидів та їх бакових сумішей з регулятором росту / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 1, ч. 1. – С. 117–119.
 5. Карпенко В. П. Вплив гербіциду Град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк // Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 2. – С. 120–122.
 6. Притуляк Р. М. Екологічні аспекти дії біологічно активних речовин на епідермальну структуру листків тритикале озимого / Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. – Полтава, «Сімон». 2015. – 224 с.
 7. Карпенко В. П. Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим / В. П. Карпенко, І. І. Мостов’як, Р. М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2015. – № 2. – С. 20–25.

2016

 1. Притуляк Р. М. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів тритикале озимого за дії гербіцидів та регулятора росту рослин /  Притуляк Р. М., Удолатій В. О., Кавецький Ю. П. // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 125-річчю від дня народження професора В. Л. Симеренка. – Умань, 2016. –Частина 2. – С. 68–69.
 2. Карпенко В. П. Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. А. Даценко, Ю. І. Івасюк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2016. – № 1. – С. 72–76.Карпенко В.П. Інтенсивність дихання рослин гречки за дії біологічних препаратів / В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк, А.А.Даценко // Вісник Дніпропетровського  державного  аграрно-економічного університету. – 2016. – №4 (42). – С.37–40.
 3. Притуляк Р. Мікробіологічна активність ґрунту в посівах тритикале озимого за дії біологічно активних речовин / Р.Притуляк, В.Кутний, О. Лазарук, С. Майструк, В.Чорний // Матеріали XXVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28. – 371 с.

 4. Карпенко В.П. Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів / Ю.І.Івасюк, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Подільський вісник. – Переяслав-Хмельницький. – 2016. Вип. 25. – с. 28–33.

 5. Івасюк Ю.І. біологічна активність грунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів / Ю.І.Івасюк, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Наукові доповіді НУБіП України. – Київ, 2016. – №62 (вересень). – Режим доступу до журн.: http://journals.nubip.edu.ua.

 6. Притуляк Р.М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на формування висоти рослин тритикале озимого / Р.М.Притуляк, В.П.Карпенко, А.А.Даценко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань,2016. – С.50–52.

 7. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування озимих зернових культур (пшениця, тритикале, ячмінь): рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, З.М.Грицаєнко, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 24с.

 8. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування гречки: рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, В.П.Патика, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 16с.

 9. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування озимих зернових культур (ячмінь, пшениця): рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, С.П.Полторецький, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 20с.

 10. Карпенко В.П. Біологізована технологія вирощування соняшника: рекомендації виробництву / В.П.Карпенко, Л.Ф. Підан, Р.М.Притуляк та ін..; за ред. В.П.Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 12с.

2017

 1. Притуляк Р.М. Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин Біолан / Р.М.Притуляк, О.С.Березюк, Т.В.Грушка // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 160-річчю від дня народження видатного садівника В.В.Пашкевича. – Умань, 2017. Частина 2. – С. 11–13.

 2. Патент № 118753 на корисну модель «Біологічна препаративна композиція Ризобонорм для передпосівної обробки насіння бобових культур» від 28.08.2017. / Карпенко В.П., Притуляк Р.М., Чернега А.О.; Уманський національний університет садівництва; заявл.: 28.02.17; опубл.: 28.08.17. – Бюл. № 16.

 3. Карпенко В.П. Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів / В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк, А.А. Даценко // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2017. – Вип. 90. – Ч. 1. – С. 14 – 22.