+38 (04744) 3-20-63
Меню

Парубок Маргарита Іванівна

Парубок Маргарита Іванівна Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент, голова профкому університету
Контактний телефон: 0973451494
Email: m.parubok69@gmail.com

 

Протокол звітно-виборної Конференції Первинної профспілкової організації Уманського НУС №1 від 07 листопада 2019 року 

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Парубок Маргарита Іванівна

Посада

доцент кафедри біології

Освіта

Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини,1994 р.

спеціальність: біологія

кваліфікація : вчитель біології

Диплом КК № 004512  від 27 червня 1994 р.

Науковий ступінь

Кандидат  біологічних наук 

 Диплом ДК № 015575  від 3 липня   2002 р.

Спеціальність:ботаніка

Аспірантура

1999-2002 р.,  Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка

Тема дисертаційного дослідження

Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона).

Вчене звання

Доцент кафедри біології

Атестат  ДЦ №009799 від 16 грудня 2004 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет, Інститут післядипломного навчання, 06 жовтня 2017 р.

Свідоцтво СПК 00493712/0000983-17

Нагороди. звання

Відмінник аграрної освіти і науки ІІ ступеня, посвідчення № 234, 31 жовтня 2011 р., № 48-11

Стаж роботи

Загальний – 25років

Науково-педагогічний – 20 років

Дисципліни, що викладає

Ботаніка, Цитологія та гістологія з основами ембріології. ботаніка і ситематика рослин

Сфера наукових інтересів

Біологія

Тема дослідження

Інтродукція видів роду Горицвіт (Adonis L.) в умовах ботанічного розсадника Уманського національного університету садівництва.

Профіль в GoogleАкадемія

Аналіз наукової та професійної активності

Парубок Маргарити Іванівни

доцента кафедри біології за 2015-2019 рр. 

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних   виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,   зокрема           Scopus або Web of   Science Core Collection

1.Adamenko S.A. Peculiarities of seasonal growth of Pinus nigra J.F.   Arnold under the conditions of introduction in the Right-Bank Forest-Steppe   of Ukraine. Shlapak V., Kozachenko I., Parubok M.  Journal of forest science, 64, 2018 (8):   340–344.

 2.Cвистун О.В., Чорна Г.А., Мамчур   Т.В., Парубок М.І. Виктор Гаврилюк (1928-2005) и его вклад в исследования   Чукотки. Растительность России. СПб., 2018. №34. С. 147-153

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях,   включених до переліку наукових фахових видань України

1. Чорна Г.А. Наукова спадщина В.А. Гаврилюк: Гербарій   та польові щоденники / Г.А. чорна, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун, М.І. Парубок //   Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Спеціальній   випуск «Тернопільські біологічні читання – Ternopilbioscience – 2017», Сер.   Біол., №2(69). – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет   імені Володимира Гнатюка. – С. 163-173.

2. Мамчур Т.В. Історичний дендрологічний гербарій Уманського   національного університету садівництва та його використання у   навчально-науковому процесі / Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко, М.І. Парубок //   Вісник ЧНУ «Біологічні системи». Т.9. Вип. 2., 2017. – С. 256-263.

3. В. П Шлапак. Оцінювання сучасного стану парку села Іванівка Уманського   району та проект його реконструкції/ Шлапак В.П., Коджебаш А. В., Козаченко   І. В., Парубок М. І., Масловата С. А.    Науковий вісник НЛТУ України. Т. 28, № 6., 2018 С. 47–51.

4. Євчук Я.В., Меженський В.М., Любич В.В., Парубок М.І. Біохімічна  характеристика плодів глоду (Crataegus L.) з метою створення продуктів профілактичного   призначення.  Садівництво (Вип. 74),   Київ 2019 р. С. 64–73.

5. Величко   Ю.А.Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих   представників PaeoniaL. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу   України / Ю.А. Величко,М.І. Парубок, І.М. Пушка, В.В. Поліщук // Таврійський   науковий вісник: Науковий журнал.  Вип.   107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 322-328.

6. Шлапак В.П. Рослинність дендрологічного парку «Дружба» ДП «Уманське   лісове господарство» / В.П. Шлапак, М.І. Парубок, С.А. Масловата, А.В.   Коджебаш // Вісник Уманського   національного університету садівництва. №1, 2019. – С. 82-88.

7. МамчурТ.В. Формування гербарію   Уманського національного університету садівництва (UM)/Т.В. Мамчур, Парубок М.І.//Науковий   вісник НЛТУ України:збірник наукових праць. Львів,2019,Т. 29, № 7. –    С.   64–71.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Мамчур Т.В. Вчені-ботаніки Уманського національного   університету садівництва та їх наукові дослідження (1844-2016): монографія   (присвячується 95-річчю створення кафедри ботаніки) / Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко,   М.І. Парубок, О.В. Свистун [за ред. В.П. Карпенка]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 280 с., іл.

2. Чорна Г.А. У пошуках щастя: життєвий шлях ботаніка В. А. Гаврилюка в   щоденниках, листах, спогадах сучасників / Г. А. Чорна, Т. В. Мамчур, О. В.   Свистун, І. Л. Дениско, М. І. Парубок. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 468 с.,   іл.

4

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про   присудження наукового ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної   експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в   обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій   МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення   якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або   міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох   експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної   ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця   наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії   наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України,   або іноземного рецензованого наукового видання

 

9

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів   науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала   академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія   наук України”;

 

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника   керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/   інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів   вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного   управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного)   структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету,   інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Голова профспілкового комітету Уманського НУС, протокол звітно-виборної Конференції Первинної профспілкової організації Уманського НУС від 07 листопада 2019 року

11

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена   постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих   вчених рад)

 

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною   кількістю два досягнення

 

13

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для   самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів   лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три   найменування

1.Парубок М.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з   систематики рослин для студентів ОР «Бакалавр» спеціальностей: 201   «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво і   виноградарство», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»,   091 «Біологія» / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур. – Умань: УНУС, 2018. – 54 с.

2. Парубок М.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з   анатомії рослин для студентів ОР «Бакалавр» спеціальностей: 201 «Агрономія»,   202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво і виноградарство», 205   «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 091 «Біологія» /   М.І. Парубок, Т.В. Мамчур. – Умань: УНУС, 2018. – 62 с.

3. Мамчур Т.В. Методичні розробки з морфології рослин (для самостійної   роботи при   підготовці  гербарію) для студентів ОР «Бакалавр»   спеціальностей: 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203   «Садівництво і виноградарство», 205 «Лісове господарство», 206   «Садово-паркове господарство», 091 «Біологія» / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок –   Умань, 2018. – 36 с.

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі   організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської   олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського   конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу Всеукраїнських учнівських   олімпіад з базових навчальних предметів/II-III етапу Всеукраїнських   конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії   наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських   ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи,   Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України;   виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних   та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі   організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або   дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною   кількістю не менше п’яти публікацій

1. Мамчур Т.В. Історія створення ботанічного розсадника кафедри ботаніки   та його сьогодення / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок, О.В. Свистун // Міжн. наук.   конф. «Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури   у сучасному інноваціно-освітньому просторі» (присвячена 60-річчю   Позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізької міської ради   Запорізької області») (29 травня – 01 червня 2018 р., м. Запоріжжя). 2018. С.   182-185.

2. Мамчур Т.В.   Гербарій учнів училища землеробства та садівництва у фонді гербарію УНУС (UM) / Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко, М.І. Парубок // Мат.   наук.-практ. конф.: Актуальні проблеми лісового і садово-паркового   господарства (присвячена проф. М.І. Сусуд.с.-г.н., випускнику Уманського   училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі   лісомеліорації) (23-24 травня 2018 р., м. Умань) :[Редкол.: О.О. Непочатенко   (відп. ред.) та ін.]. Умань: Видавець «Сочинський М.М., 2018. С. 42-52.

3. Парубок М.І. Вирощування Adonis vernalis L. в культурі та його охорона / М.І. Парубок, Т.В.   Мамчур, О.В. Свистун // «Рослинний світ у Червоній книзі України:   впровадження Глобальної стратегії збереження рослин»: Матер. VМіжн. конф. (Херсон, 25-28 червня 2018 р.).   Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 153-155.

4. Мамчур   Т.В. Гербарій лікарських рослин у Науковому гербарії Уманського національного   університету садівництва (UM) / Т.В.   Мамчур. М.І. Парубок // Міжнародної наукової конференції «Етноботанічні   традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні» (Умань, НДП «Софіївка»   НАНУ, 5-7 липня 2018 р.

5. Парубок М.І. Інтродукція Adonis vernalis L. в ботанічних садах, розсадниках та його охорона ex situ охорона / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур //«Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та   перспективи»: Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 14-17   травня 2019). – Харків: Колегіум, 2019. С. 299-305. 

6. Мамчур Т.В. Колекції   гербарію Уманського НУС (UM)/ Т.В. Мамчур, М. І. Парубок //   Перспективи лісового і садово-паркового господарства: ЧетвертіАнненківські   читання (присвячено 175-річчю з Дня заснування Уманського НУС та з нагоди   200-ї річниці від Дня народження професора М.І. Анненкова). Мат.   Міжнародної наук.-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року) /Відп. ред. О.О.   Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. Ч.1 – С. 42-48.

7. Мамчур Т.В.Пам'яті Вакар Тетяни Борисівни / Т.В. Мамчур, М. І. Парубок, О.В.   Свистун // Перспективи лісового і садово-паркового господарства:   ЧетвертіАнненківські читання (присвячено 175-річчю з Дня заснування   Уманського НУС та з нагоди 200-ї річниці від Дня народження професора М.І.   Анненкова). Мат.   Міжнародної наук.-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року) /Відп. ред. О.О.   Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. Ч.1 – С. 180-184.

16

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

ГО „Українська спілка півонії" від 15.08.2018 р.

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не   менше двох років

 

Список наукових праць

Список наукових праць

1. Парубок М.І. Сучасний стан ресурсів горицвіту весняного в Україні / М.І. Парубок//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». Том 3. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.15-16.

2. Парубок М.І. Насіннєва продуктивність та інтродукція Adonis vernalis L. в ботанічних садах / М.І. Парубок, В.І. Мельник // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету (спеціальний випуск). Біологічні науки і проблеми рослинництва. – Умань, 2003. – С. 183-186.

3. Парубок М.І. Аналіз плантаційного вирощування (Adonis vernalis L. в Україні / М.І. Парубок // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» – Донецьк: ТОВ „Лебідь”, 2003. – С. 183-186.

4. Парубок М.І. Плантаційне вирощування Adonis vernalis L. та його охорона / М.І. Парубок // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.  – Львів 2004. – Вип. 36. – С. 132-136.

5. Парубок М.І. Аналіз просторової структури та спектри онтогенетичних станів Adonis vernalis L. в Україні  / М.І. Парубок // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: П.Г.Копитко (відп. ред) та ін. – Умань, 2003. – Вип. 57. – С.112-119.

6. Мельник В.І. Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні: монографія / В. І. Мельник, М. І. Парубок – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 164 с.

7. Парубок М.І. Насіннєва продуктивність Adonis vernalis L. у природних та штучних фітоценозах / М.І. Парубок // Вісник СНАУ. Серія „ Агрономія і біологія”. -  випуск 1 (8), 2004. – С. 172-175.

8. Мельник В.І. Рослинний покрив перспективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато / В. І. Мельник, М. І. Парубок, В.В. Грищенко // Заповідна справа в Україні. Том 12. Випуск 1, 2006. – С. 77-82.

9. Мельник В.І. Рідкісні лісові угрупування Кременецьких гір / В. І. Мельник, М. І. Парубок, С.О. Глінська // Інтродукція рослин. – 2006.- №2.- С.26-31.

10. Мельник В.І. Закономерности географического распространения Adonis wolgensisStew. (RanunculaceaeJuss.) в Украине / В. І. Мельник, Д.Ю. Шевченко, М. І. Парубок // Інтродукція рослин. – 2007.- 4.- С.53-64.

11.Парубок М.І. Досвід плантаційного вирощування горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) в Україні / М.І. Парубок // Тези наукової конференції / Редкол.:П.Г. Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2008. – Ч.1. – С. 115-117.

12. Парубок М.І.  Рідкісні рослини Київського плато / М.І. Парубок // Тези наукової конференції / Редкол.:А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2009. – Ч.1. – С. 182-183.

13. Парубок М.І.  Біорізноманіття і охорона лучних ділянок Київського плато / М.І. Парубок // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» / Редкол.:В.М. Кюрчева. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009р. С. 285-287.

14. Небиков М.В. Морфогенез Catalpa bungei C.A. May в культурі in vitro / М.В. Небиков, М.І. Парубок, В.Л. Кульбіцький // Нукові записки Терноп.нац.пед.ун-ту. Сер.Біол., 2011, №1(46). С43-46. (фахова стаття)

15. Козаченко І.В. Створення рекреаційних ділянок – основний фактор покращення екології довкілля v / І.В. Козаченко, М.І. Парубок// Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2012. – С.81-83.

16. Парубок М.І.Історія розвитку садово-паркового мистецтва в Україні/ М.І. Парубок, О.В. Свистун //Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін.. – Умань, 2012. – С.137-139.

17. Свистун О.В. Роль колекційного розсадника Уманського НУС у підготовці фахівців садово-паркового господарства / О.В. Свистун, Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Агробіологія:Збірник наукових праць/Білоцерків.нац.аграр.ун-т. – Біла Церква, 2012. – Вип. 8(94). – С.13-15. (фахова стаття)

18.Парубок М.І. Систематичне положення та філогенія Adonis vernalis L. / М.І. Парубок, І.В. Козаченко //Тези наукової конференції/Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Уманьський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч.1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С.135-137.

19. Парубок М.І. Стан популяцій горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) . / М.І. Парубок, І.В. Козаченко // Матеріали Міжнародної науково конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво» / Ялта, 2012. – С. 53-54.

20. Шлапак В.П. Професор М.І. Анненков як лісівник: маловідомі сторінки / В.П.Шлапак, О.О. Заморський, І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Актуальні проблеми розвитку лісового і садово-паркового господарства: [Перші Анненковські читання] / Тези між кафедрального наукового семінару/ [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін.]. – Умань, 2013. – С.11-16.

21. Парубок М.І. Сучасний стан охорони роду Adonis L. / М.І. Парубок, О.В. Свистун // Актуальні проблеми розвитку лісового і садово-паркового господарства: [Перші Анненковські читання] / Тези між кафедрального наукового семінару/ [Редкол.: О.О. Непочатенко (відп.ред.) та ін.]. – Умань, 2013. – С.154-157.

22. Запливана Ю.А. Представники роду Heuchere L. У колекції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України / Ю.А. Запливана, М.І. Парубок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 225-229. (фахова стаття)

23. Заморський О.О. Всихання ялин у Тальнівському парку / О.О. Заморський, В.П. Шлапак, М.І. Парубок, І.В. Козаченко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.157-159.

24. Парубок М.І. Оцінка декоративності Pinus nigra Arn. в умовах Правобережного Лісостепу України / М.І. Парубок, С.А. Адаменко // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.257-259.

25. Свистун О.В. Клокичка периста (Staphylea pinnata L.) – перспективний вид для декоративного озеленення / О.В. Свистун, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань, 2014 – С.271-273.

26. Парубок М.І. Проблеми охорони та раціонального використання горицвіту весняного (Adonis vernalis L.) / М.І. Парубок // Озеленення та благоустрій садово-паркових об’єктів: матеріали всеукр.наук.інтернет-конф. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – С.114-117.

27. Парубок М.І. Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // Вісник Уманського НУС. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –  № 1. – С. 96 – 101. (фахова стаття)

28. Шлапак В.П. Перспективи відновлення дібров Черкащини/ В.П. Шлапак, О.О. Заморський, І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – С.178-181.

29. Мамчур Т.В. Альпінарій в садово-парковій композиції / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014 – С.211-215.

30. Іващенко І.Є. Комплексана оцінка декоративності Thuya plicata Don. ExD. Don / І.Є. Іващенко, І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Матеріали наукової конференції. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015 – С.96-99.

31. Поліщук В.В. Особливості вегетативного розмноження і вирощування садивного матеріалу декоративних форм Abies alba Mill. / В.В. Поліщук,М.І. Парубок, М.Ю. Осіпов // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015 – С.154-155.

32. Козаченко І.В. Основні завдання та принципи ведення мисливського господарства / І.В. Козаченко, М.І. Парубок // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015 – С.145-147.

33. Мамчур Т.В. Історична колекція дендрологічного гербарію уманського національного університету садівництва / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Мат. Всеук. конф. Перспективи лісового і садово-паркового господарства: Треті Анненківські читання (12 травня 2016 р., м. Умань, УНУС). – Умань, 2016. – С. 35-40.

34. Масловата С.А. Колекція гербарних зразків роду Ulmus L. в науковому гербарію Уманського національного університете садівництва / С. А. Масловата, Т.В. Мамчур, М. І. Парубок // Мат. Всеук. конф. Перспективи лісового і садово-паркового господарства: Треті Анненківські читання (12 травня 2016 р., м. Умань, УНУС). – Умань, 2016. – С. 152-157.

35. Парубок М.І. Інтродукція горицвіту весняного (AdonisvernalisL.) в умовах ботанічного розсадника кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур // ІІІ Міжн. наук.-прак. конф. Актуальні питання сучасної аграрної науки (17 листопада). – Умань: УНУС, 2016. – С. 128-129.

36. Мамчур Т.В. Дослідження рослинності луків околиці с. Колочава Міжгірського району Закарпатської області під час здійснення навчально-наукової еспедиції / Т.В. Мамчур. М.І. Парубок, О.В. Свистун // Мат. Всеук. наук.-практ. конф. Перспективи лісового і садово-паркового господарства (14 грудня 2016 р., м. Умань, УНУС). – Умань, ВПЦ “Візаві”, 2016. – С. 20-22.

37. Парубок М.І. Ботанічний розсадник Уманського НУС – історія і сьогодення / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // Мат. Всеук. наук.-практ. конф. Перспективи лісового і садово-паркового господарства (14 грудня 2016 р., м. Умань, УНУС). – Умань, ВПЦ “Візаві”, 2016. – С. 150-151.

38. Мамчур Т.В. Вчені-ботаніки Уманського національного університету садівництва та їх наукові дослідження (1844-2016): монографія (присвячується 95-річчю створення кафедри ботаніки) / Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко, М.І. Парубок, О.В. Свистун [за ред. В.П. Карпенка]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 280 с., іл.

39. Чорна Г.А. Наукова спадщина В.А. Гаврилюк: Гербарій та польові щоденники / Г.А. чорна, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун, М.І. Парубок // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Спеціальній випуск «Тернопільські біологічні читання – Ternopilbioscience – 2017», Сер. Біол., №2(69). – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – С. 163-173.

40. Мамчур Т.В. Пам’яті Івана Опанасовича Коломійця (до 115-річчя від дня народження І.О. Коломійця (1902–?) / Т.В. Мамчур, О.В. Свистун, М.І. Парубок // Вісник УНУС. – ВВЦ «Візаві», 2017. – С.125-126.

41. СвистунО.В. Усмішка, пронесена через усе життя  (до 75-річчя від дня народження (1942-2014) / О.В. Свистун,Т.В. Мамчур, М.І. Парубок //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч.1 :Сільськогосподарські науки – С.277-282.

42. Свистун О.В. Життєвий та творчий шлях видатного вченого садівника, академіка Василя Васильовича Пашкевича (1857 - 1939) / О.В. Свистун, Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Зб. наук. пр. УНУС: , Ч.1, Сільськогосподарські науки, Вип. 91. – Умань:УНУС, 2017. – С. 259-269.

43. Парубок М.І. Особливості організації зеленого простору на цвинтарах / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // Мат. наук.-практ. інтернет-конференції «Актуальні питання садово-паркового господарства» (присвячена 10-річчю з дня заснування кафедри садово-паркового господарства). – Умань, 2017.

44. Парубок М.І. Практичне використання горицвіту весняного в медицині та правила його заготівлі / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // Мат. наук.-практ. інтернет-конференції «Актуальні питання садово-паркового господарства» (присвячена 10-річчю з дня заснування кафедри садово-паркового господарства). – Умань, 2017.

45. Мамчур Т.В. Еколого-біологічна характеристика Taxus baccata L. та використання в озелененні / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Мат. Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (15 листопада 2017 р., м. Умань). – Умань:УНУС. – С. 163-166.

46. Мамчур Т.В. Історичний дендрологічний гербарій Уманського національного університету садівництва та його використання у навчально-науковому процесі / Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко, М.І. Парубок // Вісник ЧНУ «Біологічні системи». Т.9. Вип. 2., 2017. – С. 256-263.

47. Мамчур Т.В. Історія створення ботанічного розсадника кафедри ботаніки та його сьогодення / Т.В. Мамчур, М.І. Парубок, О.В. Свистун // Міжн. наук. конф. «Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному інноваціно-освітньому просторі» (присвячена 60-річчю Позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізької міської ради Запорізької області») (29 травня – 01 червня 2018 р., м. Запоріжжя). 2018. С. 182-185.

48. Мамчур Т.В. Гербарій учнів училища землеробства та садівництва у фонді гербарію УНУС (UM) / Т.В. Мамчур, В.П. Карпенко, М.І. Парубок // Мат. наук.-практ. конф.: Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства (присвячена проф. М.І. Сусу д.с.-г.н., випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації) (23-24 травня 2018 р., м. Умань) :[Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань: Вида вець «Сочинський М.М., 2018. С. 42-52.

49. Парубок М.І. Перспективи професії ландшафтного дизайнера / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур // Тези доповідей учасників Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва» (18 квітня 2018 р., м. Умань). Умань: УНУС, 2018. С. 72-76.

50.Чорна Г.А.У пошуках щастя: життєвий шлях ботаніка В. А. Гаврилюка в щоденниках, листах, спогадах сучасників / Г. А. Чорна, Т. В. Мамчур, О. В. Свистун, І. Л. Дениско, М. І. Парубок. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 468 с., іл.

 

51. Парубок М.І. Вирощування Adonis vernalis L. в культурі та його охорона / М.І. Парубок, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун // «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин»: Матер. V Міжн. конф. (Херсон, 25-28 червня 2018 р.). Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 153-155.

52. Мамчур Т.В. Гербарій лікарських рослин у Науковому гербарії Уманського національного університету садівництва (UM) / Т.В. Мамчур. М.І. Парубок // Міжнародної наукової конференції «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні» (Умань, НДП «Софіївка» НАНУ, 5-7 липня 2018 р.

53. В. П Шлапак. Оцінювання сучасного стану парку села Іванівка Уманського району та проект його реконструкції/ Шлапак В.П., Коджебаш А. В., Козаченко І. В., Парубок М. І., Масловата С. А.  Науковий вісник НЛТУ України. Т. 28, № 6., 2018 С. 47–51.

54. Парубок М.І., Мамчур Т.В. Лісопаркова зона ботанічного розсадника кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС // Тези доповідей учасників всеукраїнської наукової конф. «Проблеми збереження і збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах і дендропарках» (24-26 жовтня 2018 р., м. Умань). Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. С. 151-155.

55. Adamenko S.A. Peculiarities of seasonal growth of Pinus nigra J.F. Arnold under the conditions of introduction in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Shlapak V., Kozachenko I., Parubok M.  Journal of forest science, 64, 2018 (8): 340–344.

56. Cвистун О.В., Чорна Г.А., Мамчур Т.В., Парубок М.І. Виктор Гаврилюк (1928-2005) и его вклад в исследования Чукотки. Растительность России. СПб., 2018. №34. С. 147-153.

57. Парубок М.І., Мамчур Т.В. Горицвіт весняний Adonis vernalis L.в умовах ботанічного розсадника Уманського НУС та заказника «Войнівський» Кіровоградської області //«Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропарках»: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Т.М. Черевченко. К.: Вид-во Ліра-К, 2019. С. 125-126.

58. Парубок М.І., Мамчур Т.В. Інтродукція Adonis vernalis L. в ботанічних садах, розсадниках та його охорона ex situ//«Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»: Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 14-17 травня 2019). – Харків: Колегіум, 2019. С. 299-305.

59. Євчук Я.В., Меженський В.М., Любич В.В., Парубок М.І. Біохімічна  характеристика плодів глоду (Crataegus L.) з метою створення продуктів профілактичного призначення.  Садівництво (Вип. 74), Київ 2019 р. С. 64–73.

60. Величко Ю.А. Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України / Ю.А. Величко, М.І. Парубок, І.М. Пушка, В.В. Поліщук // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал.  Вип. 107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 322-328.

61. Шлапак В.П. Рослинність дендрологічного парку «Дружба» ДП «Уманське лісове господарство» / В.П. Шлапак, М.І. Парубок, С.А. Масловата, А.В. Коджебаш // Вісник Уманського національного університету садівництва. №1, 2019. – С. 82-88.

62. Мамчур Т.В. Формування гербарію Уманського національного університету садівництва (UM) / Т.В. Мамчур, Парубок М.І. // Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів, 2019,Т. 29, № 7. –  С. 64–71.

63. Мамчур Т.В. Колекції гербарію Уманського НУС (UM) / Т.В. Мамчур, М. І. Парубок // Перспективи лісового і садово-паркового господарства: Четверті Анненківські читання (присвячено 175-річчю з Дня заснування Уманського НУС та з нагоди 200-ї річниці від Дня народження професора М.І. Анненкова). Мат. Міжнародної наук.-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року) / Відп. ред. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. Ч.1 – С. 42-48.

64. Мамчур Т.В. Пам'яті Вакар Тетяни Борисівни / Т.В. Мамчур, М. І. Парубок, О.В. Свистун // Перспективи лісового і садово-паркового господарства: Четверті Анненківські читання (присвячено 175-річчю з Дня заснування Уманського НУС та з нагоди 200-ї річниці від Дня народження професора М.І. Анненкова). Мат. Міжнародної наук.-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року) / Відп. ред. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. Ч.1 – С. 180-184.

65. Парубок М.І. Інтродукція та акліматизація рослин / М. І. Парубок Т.В. Мамчур // Перспективи лісового і садово-паркового господарства: Четверті Анненківські читання (присвячено 175-річчю з Дня заснування Уманського НУС та з нагоди 200-ї річниці від Дня народження професора М.І. Анненкова). Мат. Міжнародної наук.-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року) / Відп. ред. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. Ч.1 – С. 139-144.

66. Парубок М.І. Проблеми насіннєвого розмноження Adonis vernalis L. // М.І. Парубок, Т.В. Мамчур // Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної продукції: матер. Всеук. наук.-практ. Інтернет-конференції (5 вересня 2019 року). Умань: Уманський НУС, 2019. – С. 23-24.

67. Мамчур Т.В. Колекції гербарію Уманського НУС (UM)  // Т.В. Мамчур, М.І. Парубок // Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної продукції: матер. Всеук. наук.-практ. Інтернет-конференції (5 вересня 2019 року). Умань: Уманський НУС, 2019. – С. 15-18.

68. Мамчур Т.В. Пам'яті Романщак Світлани Петрівни (до 90-річчя від дня народження С.П. Романщак (1929-2000)) // Т.В. Мамчур, М.І. Парубок, О.В. Свистун // Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної продукції: матер. Всеук. наук.-практ. Інтернет-конференції (5 вересня 2019 року). Умань: Уманський НУС, 2019. – С. 28-30.

69. Мамчур Т.В., Парубок М.І. Етноботанічна характеристика Vinca L. та його використання // Міжн. наук. конф. «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні», присвячені року культурної спадщини у Європі (4-7 липня 2019 р., м. Умань). Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. С. 144-155.