+38 (04744) 3-20-63
Меню

Ляховська Неля Олександрівна

Ляховська Неля Олександрівна Посада: викладач
Контактний телефон: (04744) 3-20-63
Email: lyakhovska@i.ua

 

Працює в Уманському НУС з 2006 року.

Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут ім. Возз'єднання України з Росією, 1992 р.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування,,2016 р.

Тема наукової роботи: 1. Одержання і дослідження властивостей подвійних амонійних фосфатів лужних металів.

2. Екологічна оцінка децентралізованих джерел господарсько-питного водопостачання населкених пунктів Черкаської області.

Сфера наукових інтересів – хімія фосфатів лужних металів і амонію.

Дисципліни, які викладає: неорганічна та аналітична хімія, аналітична хімія, хімія, хімія з основами біогеохімії, загальна та неорганічна хімія.

Наукові публікації:

 1. Ляховська Н.О., Сеник І.М., Коваль В.Я., Жиляк І.Д. Одержання та властивості натрій диамоній ортофосфату // Матеріали всеукр. наук. конф. мол. вчених. – Умань, 2010.- 9 с.
 2. Коваль В.Я., Ляховська Н.О., Сеник І.М., Жиляк І.Д. Подвійний ортофосфат натрію – амонію, одержаний з водно-аміачного розчину // Матеріали всеукр. наук. конф. мол. вчених. – Донецьк, 2010.
 3. Ляховська Н.О., Коваль В.Я., Сеник І.М., Жиляк І.Д. Подвійні азотовмісні фосфати лужних металів, як перспективні біологічно – активні компоненти мінеральних добрив. // Матеріали всеукр. наук. конф. мол. вчених. – Умань, 2011. – с. 70.
 4. Сеник И.Н., Ляховская Н.О., Коваль В.Я., Жиляк И.Д. Двойной ортофосфат натрия – аммония, полученный из водно- аммиачного раствора. / Сборник материалов Всерос. конфер. с междунар. участием. – Чебоксары, 2012, т.1. – 175 с.
 5. Ляховська Н.О. Організація самостійної роботи з хімії у вузах. // Матеріали всеукр. наук. конф. мол. вчених. – Умань, 2013.
 6. Патент України № 94876. Спосіб одержання кристалічного гексагідрату натрійдіамонійфосфату. / Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Коваль В.Я., Сеник І.М., Ляховська Н.О. № а 20109509 від 29.07.2010, Опубл. 10.06.2011. Бюл.  № 11 с. 6
 7. Патент на корисну модель № 85388. Спосіб одержання кристалічного подвійного ортофосфату калію-амонію. / Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Коваль В.Я., Сеник І.М., Ляховська Н.О., Затовський І.В. № а 201204743 від 17.04.2012, опубл. 25.11.2013. бюл. № 22

2016

 1. Ляховська Н.О. Викладання аналітичної хімії в аграрних вузах // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної науки»], (Умань, 17 листопада 2016 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016 р. – с. 257

 2. Патент на корисну модель № 108746 u. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Ляховська Н.О., Бойко М.М. (Україна);  №  u 2016 01615. Заявл. від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №  14, с.4.

   

  2017

   

 3. Ляховська Н.О. До питання синтезу подвійного натрійдиамоній фосфату гексагідрату Na(NH4)2PO4 ∙ 6H2O / І.Д. Жиляк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: хімія. – 2017. –  № 23. – с. 40-44.

 4. Ляховська Н.О. Синтез та дослідження подвійного натрійдіамонійфосфату гексагідрату / І.Д. Жиляк [та ін.] // Львівські хімічні читання. – 2017. – с. 41.

 5. Ляховська Н.О. Використання біометричних показників ALLIUM TEST для визначення якості питної води міста Умань / Н.О. Ляховська,     Є.А. Заленська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», ( Умань. 29 березня 2017 р.). – Редкол.:          В.П. Карпенко (відп. Ред..) та ін. – УНУС: РВВ, 2017. – с.32-34.