+38 (04744) 3-20-63
Меню

Ляховська Неля Олександрівна

Ляховська Неля Олександрівна Посада: викладач
Контактний телефон: (04744) 3-20-63
Email: lyakhovska@i.ua

 

Посада

Викладач кафедри біології

Освіта

Черкаський державний педагогічний інституті ім. Возз’єднання України з Росією.

Спеціальність – вчитель біології і хімії, диплом з відзнакою ФВ № 821117 від 26 червня 1992 року

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 17.06.16р., СС00493706/000405-16

Нагороди, звання

Грамота Міністерства освіти і науки України, Уманського національного університету садівництва, 2019

Стаж роботи

Загальний – 35 років

 

Науково-педагогічний – 27 років

 

Дисципліни, що викладає

«Неорганічна, органічна і аналітична хімія», «Аналітична хімія», «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична, фізична і колоїдна хімія»

Аналіз наукової та професійної активності

Ляховської Нелі Олександрівни

викладача кафедри біології за 2015 – 2019 р.р.

Показник

Фактичні   дані

1

Наявність за   останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені   до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science   Core Collection;

 

2

Наявність не   менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку   наукових фахових видань України;

 

3

Наявність   виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 

4

Наукове   керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження   наукового ступеня;

 

5

Участь у   міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність   звання “суддя міжнародної категорії”;

 

6

Проведення   навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше   50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

7

Робота   у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або   галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої   освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої   експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних   комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної   ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

 

8

Виконання   функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми   (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового   видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або   іноземного рецензованого наукового видання;

 

9

Керівництво   школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських   олімпіад з базових навчальних предметів, II—    III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких   робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”;   участь у журі олімпіад чи конкурсів МАН

Підготовка призера ІІ етапу Всеукраїнського   конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН (Виділення   рутину і кверцетину з плодових оболонок гречки посівної. Учениця 10 класу сш   № 5 Мельник Марина – 2 місце)

10

Організаційна   робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу   освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або   іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління   (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного   підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету,   інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Завідувач   навчальної лабораторії неорганічної та органічної хімії (2013-2015 р,р,) Прийнята наказ №282 К від 16.10.2013 року. Звільнена наказ № 311 К від 24.09.2015 р.

11

Участь в   атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної   спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених   рад);

 

12

Наявність не   менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два   досягнення;

Пат.   Україна № 131712 МПК А23В (2006.01); Склад суміші сухих сніданків   функціональних для підвищення рівня гемоглобіну, власник − Уманський НУС,   автори /Ляховська Н.О., Блвгополучна А.Г. Заявка на корисну модель   №  u   2018 08286. Заявл. від 27.07.2018. Опубл. 25.01.19, бюл. № 2/2019.

Пат. Україна   №125092 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук   силіцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом   атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник −   Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко В.В., Ляховська Н.О.,   Корнійчук Л.Я., Заявка на корисну модель     №  u 2017 12564. Заявл. від   18.12.2017. Опубл. 25.04.18, бюл. № 8/2018.

Пат. Україна   №125098 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук   ванадію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом   атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник −   Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко В.В., Ляховська Н.О.,   Корнійчук Л.Я., Заявка на корисну модель    №  u 2017 12602. Заявл. від 18.12.2017.   Опубл. 25.04.18, бюл. № 8/2018.

Пат. Україна №125097 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб   визначення вмісту рухомих сполук берилію, фосфору та калію в ґрунті у   солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно   зв'язаною плазмою, власник − Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко   В.В., Ляховська Н.О., Корнійчук Л.Я.,    Заявка на корисну модель  №  u 2017 12599. Заявл. від 18.12.2017. Опубл.   25.04.18, бюл. № 8/2018.

Патент на корисну модель № 108746 u. Спосіб   визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у   солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно   зв'язаною плазмою. / Власник − Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк   І.Д., Ляховська Н.О., Бойко М.М. (Україна);    №  u 2016 01615. Заявл. від   22.02.2016. Опубл. 25.07.16, бюл. №    14, с.4.

13

Наявність   виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи   студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних   вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

1. Ляховська Н.О. Методичні   вказівки до лабораторних занять з неорганічної та аналітичної хімії для   студентів спеціальностей 201 «Агрономія» і 203 «Садівництво та виноградарство» / Н.О.   Ляховська, І.Д. Жиляк − Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ,   2016 – 56 с.

2. Ляховська Н.О. Методичні   вказівки з курсу неорганічної та аналітичної хімії для виконання завдань  самостійної роботи під керівництвом   викладача / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк. – Умань: Візаві, 2016 р. – 70 с.

3. Ляховська Н.О. Методичні   вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії для студентів   спеціальності 181   «Харчові технології» / Н.О. Ляховська,       І.Д. Жиляк − Умань : Уманський НУС:   Редакційно-видавничий відділ, 2017 –      52 с.

4. Ляховська Н.О. Методичні   вказівки до лабораторних занять з харчової хімії для студентів напряму 6.140101   «Готельно-ресторанна справа» / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк, М.М.   Бойко − Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2016 –  44 с.

5. Жиляк І.Д. Методичні вказівки   для лабораторних занять із загальної та неорганічної хімії для студентів   спеціальності 181 «Харчові технології» /         І.Д. Жиляк, Н.О.   Ляховська  − Умань : Візаві, 2016 –   74 с.

 1.   Ляховська   Н.О. Методичні вказівки для виконання завдань    самостійної роботи з курсу аналітичної, фізичної і колоїдної хімії для   студентів денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»   факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин / Н.О. Ляховська,   І.Д. Жиляк. – Умань: Візаві, 2018 р. – 48 с.
 2.   Ляховська Н.О. Методичні   вказівки до лабораторних занять з аналітичної, фізичної і колоїдної хімії для   студентів денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин   рослин» факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин / Н.О.   Ляховська, І.Д. Жиляк − Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ,   2018 – 52 с.
 3.   Ляховська Н.О. Методичні вказівки до   лабораторних робіт з неорганічної хімії для студентів денної форми навчання   спеціальності 202   «Захист і карантин рослин»/Н.О. Ляховська – Умань: Візаві, 2019.– 40 с.
 4.   Методичні вказівки до   лабораторних робіт з фізичної і колоїдної хімії для студентів денної форми   навчання спеціальності 201 Агрономія факультету агрономії/ І.Д. Жиляк. Л.Ю.   Очеретенко, Н.О. Ляховська. – Умань: Візаві, 2019, 69 с. (п.13)

14

Керівництво   студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської   олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота   у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади   (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво   постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво   студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів,   фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі   журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів;   керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських   іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи,   Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України;   виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди   України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного   судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною   делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 

 Керівництво   студенткою 11-Т групи Депутат Анастасією, яка посіла І місце в І етапі Всеукраїнської   олімпіади з хімії

15

Наявність   науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних   публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше   п’яти публікацій;

 1.   Ляховська Н.О. Викладання хімічних дисциплін в   аграрних вузах на основі практичної та особистісної орієнтованості / Матеріали Всеукраїнської    науково-практичної інтернет-конференції «Біолого-екологічні   перспективи отримання високоякісної с.-г. продукції» (Умань, 5 вересня 2019   р.) – 2019 р. – с.с. 13-14.
 2.   Ляховська Н.О. Застосування їстівного покриття   на основі хітозану для захисту сільськогосподарської продукції від   мікробіологічного пошкодження /А.Г. Благополучна, Н.О. Ляховська / Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції   «Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної с.-г. продукції»   (Умань, 5 вересня 2019 р.) – 2019 р. – с.с. 5-6.
 3.   Ляховська Н.О. Проблеми викладання аналітичної хімії у вузах // Матеріали   Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Вітчизняна   наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. –  Переяслав-Хмельницький, 2018 р. –   Вип. 42. – 182 с.
 4.   Ляховська Н.О. Викладання аналітичної хімії в аграрних вузах // Матеріали   IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної   науки»], (Умань, 17 листопада 2016 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016 р. – с.   257
 5.   Ляховська Н.О. До питання синтезу подвійного натрійдиамоній фосфату   гексагідрату Na(NH4)2PO4 ∙ 6H2O /   І.Д. Жиляк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного   педагогічного університету. Сер.: хімія. – 2017. –  № 23. – с. 40-44.
 6.   Ляховська Н.О. Синтез та дослідження подвійного натрійдіамонійфосфату   гексагідрату / І.Д. Жиляк [та ін.] // Львівські хімічні читання. – 2017. – с.   41.
 7.    Ляховська Н.О. Використання   біометричних показників ALLIUM TEST для визначення якості питної води міста   Умань / Н.О. Ляховська,     Є.А.   Заленська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції   «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування   добрив», ( Умань. 29 березня 2017 р.). – Редкол.:          В.П. Карпенко (відп. Ред..) та ін.   – УНУС: РВВ, 2017. – с.32-34.
 8.   Благополучна А.Г. Якість питної водопровідної води, що використовується   жителями міста Умань / А.Г. Благоплучна, Н.О. Ляховська // Матеріали   всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне,   високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», ( Умань, 29   березня 2017 р.). – Редкол.:          В.П.   Карпенко (відп. Ред..) та ін. – УНУС: РВВ, 2017. – с. 120.

16

Участь у   професійних об’єднаннях за спеціальністю;

 

17

Досвід   практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

 

18

Наукове   консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох   років.

 

Публікації

1 Патент Україна № 131712 МПК А23В (2006.01); Склад суміші сухих сніданків функціональних для підвищення рівня гемоглобіну, власник – Уманський НУС, автори /Ляховська Н.О., Благополучна А.Г. Заявка на корисну модель   №  u 2018 08286. Заявл. Від 27.07.2018. Опубл. 25.01.19, бюл. № 2/2019.

2 Патент Україна №125092 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук силіцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник – Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко В.В., Ляховська Н.О., Корнійчук Л.Я., Заявка на корисну модель   №  u 2017 12564. Заявл. Від 18.12.2017. Опубл. 25.04.18, бюл. № 8/2018.

3 Патент Україна №125098 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук ванадію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник – Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко В.В., Ляховська Н.О., Корнійчук Л.Я., Заявка на корисну модель  №  u 2017 12602. Заявл. Від 18.12.2017. Опубл. 25.04.18, бюл. № 8/2018.

4 Патент Україна №125097 МПК G01N 33/24 (2006.01); Спосіб визначення вмісту рухомих сполук берилію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою, власник – Уманський НУС, автори / Світовий В.М., Борисенко В.В., Ляховська Н.О., Корнійчук Л.Я.,  Заявка на корисну модель  №  u 2017 12599. Заявл. Від 18.12.2017. Опубл. 25.04.18, бюл. № 8/2018.

5 Патент Україна № 108746 u. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Власник – Уманський НУС, автори – Світовий В.М., Жиляк І.Д., Ляховська Н.О., Бойко М.М. (Україна);  №  u 2016 01615. Заявл. Від 22.02.2016. Опубл. 25.07.16,бюл. №  14, с.4.

6 Патент Україна № 85388 Спосіб одержання кристалічного подвійного ортофосфатну калію-амонію

7 Ляховська Н.О. Викладання хімічних дисциплін в аграрних вузах на основі практичної та особистісної орієнтованості / Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції «Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної с.-г. Продукції» (Умань, 5 вересня 2019 р.) – 2019 р. – с.с. 13-14.

8 Ляховська Н.О. Застосування їстівного покриття на основі хітозану для захисту сільськогосподарської продукції від мікробіологічного пошкодження /А.Г. Благополучна, Н.О. Ляховська / Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції «Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної с.-г. Продукції» (Умань, 5 вересня 2019 р.) – 2019 р. – с.с. 5-6.

9 Ляховська Н.О. Проблеми викладання аналітичної хімії у вузах // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. Наук. Праць. –  Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – Вип. 42. – 182 с.

10 Ляховська Н.О. Викладання аналітичної хімії в аграрних вузах // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання сучасної науки»], (Умань, 17 листопада 2016 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016 р. – с. 257

11 Ляховська Н.О. До питання синтезу подвійного натрійдиамоній фосфату гексагідрату Na(NH4)2PO4 ∙ 6H2O / І.Д. Жиляк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: хімія. – 2017. –  № 23. – с. 40-44.

12 Ляховська Н.О. Синтез та дослідження подвійного натрійдіамонійфосфату гексагідрату / І.Д. Жиляк [та ін.] // Львівські хімічні читання. – 2017. – с. 41.

13 Ляховська Н.О. Використання біометричних показників ALLIUM TEST для визначення якості питної води міста Умань / Н.О. Ляховська,     Є.А. Заленська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», ( Умань. 29 березня 2017 р.). – Редкол.:   В.П. Карпенко (відп. Ред..) та ін. – УНУС: РВВ, 2017. – с.32-34.

14 Благополучна А.Г. Якість питної водопровідної води, що використовується жителями міста Умань / А.Г. Благополучна, Н.О. Ляховська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив», ( Умань, 29 березня 2017 р.). – Редкол.:          В.П. Карпенко (відп. Ред..) та ін. – УНУС: РВВ, 2017. – с. 120.

14 Ляховська Н.О. Методичні вказівки до лабораторних занять з неорганічної та аналітичної хімії для студентів спеціальностей 201 «Агрономія» і 203 «Садівництво та виноградарство» / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк – Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2016 – 56 с.

15. Ляховська Н.О. Методичні вказівки з курсу неорганічної та аналітичної хімії для виконання завдань  самостійної роботи під керівництвом викладача / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк. – Умань: Візаві, 2016 р. – 70 с.

16. Ляховська Н.О. Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної хімії для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Н.О. Ляховська,       І.Д. Жиляк – Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017 –    52 с.

17. Ляховська Н.О. Методичні вказівки до лабораторних занять з харчової хімії для студентів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк, М.М. Бойко – Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2016 –  44 с.

18. Жиляк І.Д. Методичні вказівки для лабораторних занять із загальної та неорганічної хімії для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» /       І.Д. Жиляк, Н.О. Ляховська  − Умань : Візаві, 2016 – 74 с.

19. Ляховська Н.О. Методичні вказівки для виконання завдань  самостійної роботи з курсу аналітичної, фізичної і колоїдної хімії для студентів денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк. – Умань: Візаві, 2018 р. – 48 с.

20. Ляховська Н.О. Методичні вказівки до лабораторних занять з аналітичної, фізичної і колоїдної хімії для студентів денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин / Н.О. Ляховська, І.Д. Жиляк – Умань : Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2018 – 52 с.

21. Ляховська Н.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з неорганічної хімії для студентів денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»/Н.О. Ляховська – Умань: Візаві, 2019.– 40 с.

22.  Жиляк І.Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізичної і колоїдної хімії для студентів денної форми навчання спеціальності 201 Агрономія факультету агрономії/ І.Д. Жиляк. Л.Ю. Очеретенко, Н.О. Ляховська.