+38 (04744) 3-20-63
Меню

Леонтюк Ірина Борисівна

Леонтюк Ірина Борисівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: irinaleontyuk0@gmail.com

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Леонтюк Ірина Борисівна

Посада

доцент

Освіта

Уманський державний педагогічний інститут ім.. П.Г.Тичини, кваліфікація вчитель біології і сільськогосподарської праці та звання вчителя середньої школи, , спеціальність: біологія і сільськогосподарська праця. Диплом ЛР № 003469, виданий 7 липня 1995 р., реєстраційний номер № 4267.

Науковий ступінь

На підставі рішення Вищої атестаційної комісії України Національного аграрного університету Кабінету міністрів України  від 1липня 2001 р. ДК №011656.

Кандидат сільськогосподарських наук

Спеціальність : загальне землеробство

Тема дисертаційного дослідження

Ефективність гербіцидів у поєднанні з біостимуляторами росту на посівах озимої пшениці в Правобережному Лісостепу України

Вчене звання

Доцент кафедри біології

Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента 12ДЦ № 016387 від 2 лютого

2007 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/011449-20 видано 28 лютого 2020 р., реєстраційний номер №0422

Нагороди, звання

Почесна грамота Черкаської обласної ради профспілки працівників агропромислового комплексу з нагоди Дня науки, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 27 років

Науково-педагогічний – 19 роки

Дисципліни, що викладає

Біохімія, біологія,  екологія біологічних систем, хімія з основами біогеохімії, вступ до фаху.

Сфера наукових інтересів

Біологія

Тема дослідження

Спрямованість біологічних процесів в посівах озимої пшениці і формування її продуктивності залежно від гербіцидів, їх сумішків і попередників.

Профіль в GoogleАкадемія

 

Аналіз наукової та професійної активності доцента  кафедри біології Леонтюк Ірини Борисівни за 2015-2019 рр.

Показник

Фактичні дані

1

Наявність   за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які   включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

    
 1. Карпенко В.П.,        Заболотний О.І., Притуляк Р..М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б.,        Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика В.П. Мікробіота грунту ризосфери        сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал.        2019. Т.81. №5. С. 48–61.

2

Наявність не менше п’яти   наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових   фахових видань України

 1. Леонтюк   І.Б. Вплив гербіциду Калібр та регулятора росту Біолан на висоту рослин та   врожайність пшениці озимої // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур   і цукрових буряків: зб. наук. праць/ Ін-т біоенергет. культур і цукр.   буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.:ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – Вип.   23. – С. 39 – 44.
 2. Заболотний   О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В.   Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду   Люмакс / Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2015 р. – Вип.2. Том 1, Ч. 2.  – С. 99 – 107.
 3. Голодрига   О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Дєсілєт,   регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на   активність ґрунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої / Зб. наукових   праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» .   –   2015. - № 1 (117). – С. 44 – 48.
 4. Голодрига   О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І., Заболотна А.В.   Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного   застосування гербіциу Дєсілент, регулятора росту рослин Біолан та   мікробіологічного препарату Ризобофіт / Вісник Уманського національного   університету садівництва, № 1, 2015 р. – С. 32 – 37.
 5. Розборська   Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої   залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором   росту рослин/ Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В.Голодрига, О.І.Заболотний   //Зб. наук праць Уманського  НУС. –   Умань : УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 67 –   77.
 6. Голодрига   О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І. Продуктивність посівів   сої за застосування гербіциду Дєсілеєт на фоні обробки насіння   регулятором  росту рослин  Біолан і бактеріальним препаратом   Ризобофіт// Зб. наук пр. Уманського НУС. – Випуск 89. – Ч.1.– 2016. – С.   143-151.
 7. Леонтюк   І.Б. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні   гербіциду Еталон/ О.І.Заболотний, А.В.Заболотна, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська,   О.В.Голодрига // Зб. наук праць Уманського    НУС. – Умань : УНУС, 2017. – Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські   науки. – С. 179 – 188.
 8. Леонтюк   І.Б., Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність   застосування гербіциду Дербі в посівах пшениці озимої //  Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2018.  Вип. 92. Ч. 1: Сільськогосподарські науки.   – С. 159 – 168.
 9. Заболотний   О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур'яненість та   врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар   (водного розчину). Таврійський науковий вісник. Вип. 100. Т.1. Херсон, 2018.   С. 57 – 64.
 10. Заболотний   О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні   фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р.   Агробіологія. Біла Церква, 2018. №1 (138).  С. 128–136.
 11. Розборська   Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці   озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С. Агробіологія.   Біла Церква, 2018. №1 (138).  С. 185–192.
 12. Леонтюк   І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Розборська Л.В. Формування   фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолан.   Таврійський науковий вісник. Вип. 100. Т.1. Херсон, 2018. С. 111 – 118.
 13. Голодрига   О.В., Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б.,   Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти   у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин.   Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім   «Гельветика», 2019. С. 29–38.
 14. Заболотний   О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В.,   Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні та особливості   анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду   Бату, в.г.  Таврійський науковий   вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 45–51.

3

Наявність виданого підручника   чи навчального посібника або монографії

 

4

Наукове керівництво   (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового   ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових   проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя   міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із   спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин   на навчальний рік

 

7

Робота   у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або   галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої   освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої   експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних   комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної   ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового   керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або   головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного   до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого   наукового видання

Науковий керівник господарської   тематики «Дослідження біологічних основ і продуктивності   сільськогосподарських культур при застосуванні біологічних препаратів»,   Договір №11 від 15 вересня 2018 року.

Науковий   керівник аспірантки Чалої Нелі Миколаївни, рішення Вченої ради університету,   протокол №7 від 25 квітня 2019 року

9

Керівництво   школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—  III   етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів   Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи   конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10

Організаційна   робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу   освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або   іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління   (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного   підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету,   інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11

Участь   в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної   спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених   рад)

Член вченої ради К. 74.844.02 Наказ МОН України   №693 від 10.05.2017р

 

12

Наявність не менше п’яти   авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

    

1.Патент на корисну модель № 133376. Живильне середовище для індукції ризогенезу малини (Rubus idaeus l.) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В., Бачук О.Р.;    № u 2018 06221  заявл. від 04.06.2018. Опубл. 10.04.19, бюл. № 7, с.4.

2.Патент на корисну модель № 137579. Живильне середовище для індукції ризогенезу ожини (Rubus subgenus eubatussect. Moriferi&Ursini) /Власник − Уманський НУС, автори – Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В.М., Мостов’як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Андрусик Р.В.; № u 2019 04222  заявл. від 19.04.2019. Опубл. 25.10.19, бюл. № 20, с.3.

3. Патент на корисну модель № 127108.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цезію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І.; № u 2018 02977. Заявл. від 23.03.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.

 

Наявність   виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи   студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних   вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Леонтюк  І.Б. Біологія. Методичні вказівки до   виконання лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми   навчання за спеціальністю 101 «Екологія», ОР «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б.,   Суханова І.П., Суханов С.В. – Умань, 2016. – 109 с.

2. Леонтюк І.Б. Біохімія. Методичні вказівки до виконання   лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання   за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія», ОР   «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Розборська Л.В.,   Притуляк Р.М. – Умань, 2016. – 91 с.

3. Леонтюк І.Б. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Біохімія» / І.Б.   Леонтюк. – Умань, 2016. – 177 с.

 

14

Керівництво   студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного   комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу   Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських   наукових робіт)/III-IV етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III етапу   Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів   Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських,   Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату   світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату   України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді   міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією;   робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Член   журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, наказ   01-06/143 від 24 жовтня 2019 року

 

15

Наявність   науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних   публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше   п’яти публікацій

    
 1.  Леонтюк І.Б. Вплив різних норму        гербіциду Дербі на вміст хлорофілу та врожайність пшениці озимої Мат. IV        Міжнародної науково-практичної конференції [« Актуальні питання сучасної        аграрної науки»], (Умань, 15 листопада 2017 р.).– Уманський НУС:        Редакційно-видавничий відділ, 2017. – С.68-70
 2.   
 3. Леонтюк        І.Б. Ефективність застосування регуляторів росту на овочевих культурах//        Мат. ІІ Міжнародної науково -практичної конференції « Nowoczesna nauka:        Teoria i Praktyka», 12 квітня 2018 р., Katowice, Nowa nauka, С. 13 –        15,  2018.
 4.   
 5. Леонтюк        І.Б. Урожайність та товарна якість сортів капусти кольрабі залежно від        застосування регуляторів росту // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of        articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September        2018, P. 758 –764.
 6.   
 7. 92.        Леонтюк І.Б. Фотосинтетична продуктивність пшениці озимої за дії Дербі        та Біолану //Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін        клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р. Миколаїв, С. 109 – 111.
 8.   
 9. 93.        Леонтюк І.Б. Динаміка формування асиміляційної поверхні пшениці озимої        за дії Дербі та Біолану // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція        «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем», 11 жовтня 2018 р.        Дніпро, С. 74-75.

16

Участь у професійних   об’єднаннях за спеціальністю

    
 1. ГО „Товариство мікробіологів Україниˮ, членський        квиток №008

17

Досвід практичної роботи за   спеціальністю не менше п’яти років

 

18

Наукове консультування установ,   підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

 

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

 

 1. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах озимої пшениці при внесенні гербіцидів сумісно з біостимуляторами росту // Захист рослин. – 1999. – №12. – С. 7-9.
 2. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Вплив гербіцидів  та біостимуляторів росту на анатомічну будову листків озимої пшениці // Захист рослин. – 2000. - №11. – С. 11-12.
 3. Леонтюк І.Б. Ефективність сумісного внесення гербіцидів і стимуляторів росту в посівах озимої пшениці // Захист рослин.-2000.-№ 12.- С.24-25
 4. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Біологічна активність ґрунту в посівах озимої пшениці в залежності від дії гербіцидів, внесених окремо і сумісно з біостимуляторами росту //Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії.- 2001.– С.101-105.
 5. Леонтюк І.Б. Вплив гроділу і біостимуляторів росту на анатомічну структуру епідермісу листків пшениці озимої  // Вісник Уманського ДАА. – 2001. – №1-2. – С. 34-35.
 6. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Вплив гербіцидів і емістиму С на фертильність пилку озимої пшениці. // Зб. Наук. праць УДАУ „Біологічні науки і проблеми рослинництва”, Умань. – 2003. – С. 66-69.
 7. Леонтюк І.Б. Біологічні процеси в рослинах озимої пшениці залежно від застосування біостимуляторів росту і дікопуру. // Зб. Наук. праць УДАУ „Біологічні науки і проблеми рослинництва”, Умань. – 2003. – С. 156-159.
 8. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Герасименко С.М., Боровикова Г.С., Леонтюк І.Б. Укрпатент. Композиція з гербіцидною та стимулюючою дією для підвищення продуктивності озимої пшениці (ковбой, агростимулін). – Київ, 2003, № 61502 А від 17.11.2003 р. Бюл. № 11.
 9. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Герасименко С.М., Боровикова Г.С., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Укрпатент. Композиція з гербіцидною та стимулюючою дією для підвищення продуктивності озимої пшениці (трезор, старане, 2,4-ДА, гранстар, агростимулін). – Київ, 2003, № 61503 А від 17.11.2003 р. Бюл. № 11.

10.Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах озимої пшениці при дії хімічних реагентів // Зб. наук. праць УДАУ Умань, 2004. - № 58. – С.109 – 115.

11.Леонтюк І.Б. Вплив дікопуру і агростимуліну на урожай і якість зерна озимої пшениці. Тези наукової конференції. – Умань, 2004. – С. 13 – 14.

 1.  Грицаенко З.М., Леонтюк І.Б. Біологічні процеси в рослинах                   озимої пшениці в залежності від дії гербіциду і біостимулятора росту. Тези доповідей ІІ Міжнародної конференції. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – С.160 –161.
 2.  Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.                       Гербіциди і продуктивність сільськогосподарських культур // Навчальний посібник. -  Умань.- 2005 р. – 686 с.

 14. Грицаенко З.М., Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах озимої        пшениці залежно від вирощування її на фоні різних попередників та застосування гербіциду і біостимулятора росту // Зб. наук. праць УДАУ, - Умань, 2005. - №59. – С.109 – 115.

  15. Ефективність застосування бакових сумішей гербіцидів на посівах ярих зернових культур. Тези наукової конференції. – Умань, 2005. – С. 49 – 51. 

16. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І. Біологічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів та шляхи зменшення гербіцидного навантаження на навколишнє середовище: Праці міжнародної наукової конференції 5-7 липня 2006 р.- АН ВШ України, Уманський ДАУ, - Київ – Умань.- 2006 р. – С. 73 – 87.

17. Улянич О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність нових сортів помідорів в умовах Лісостепу України // Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006 р. – С. 6 – 12.

18. Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Залежність продуктивності ярих зернових колосових культур від дії бакових сумішей гербіцидів різних хімічних класів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції     „ Сучасні наукові дослідження – „ 2006”, 20-28 лютого 2006 р. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 20 – 22.

19. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування пріми і емістиму С у посівах ярої пшениці // Тези наукової конференції – Умань, 2006.  – С.121 – 123.

20. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Забур’яненість посівів озимої пшениці залежно від сумісної дії гроділу Ультра та агроемістиму екстра //  Тези Міжнародної наукової конференції „ Аграрна наука і освіта ХХІ століття. – Умань, 2006. – С. 20 – 22.    

 21. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б. Активність окисно-відновних ферментів в рослинах озимої пшениці після різних попередників при застосуванні хімічних і біологічних препаратів // Вісник УДАУ. – 2006. - № 1-2. – С.9 – 13.

22. Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.,Мостов'як І.І. Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ярих зернових колосових культур при сумісному застосуванні гербіцидів з рістрегулюючими речовинами // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених. – Умань, 2007. - С.

23.Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б., Пономаренко С.П. Новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах пшениці озимої. Уманський ДАУ, 2007. – 8 с.

24. Грицаєнко З.М., Леонтюк І.Б., Ефективність сумісного застосування Гроділу Максі сумісно з Біоланом в посівах пшениці озимої // Мат. Міжнародної конференції «Биологические препараті в растениеводстве» Radostim Kiev, Ukraine, 10 – 13 June, 2008. – С.80.

25. Біологічно активні речовини в рослинництві / [Грицаенко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.]; За ред. З.М.Грицаенко. – «Нічлава», 2008. – 352 с.

26. Грицаєнко З.М. Інтенсивність мікробіологічних процесів і врожайність озимої пшениці за дії Гроділу Максі та регулятора росту Біолану / З.М Грицаєнко, І.Б.Леонтюк // Зб. наук. праць УДАУ міжнародної конференції „Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування”. –  Київ, 2008. – С.174-181.

27. Леонтюк І.Б. Біологічна активність грунту в посівах озимої пшениці залежно від дії різних норм Дікопуру // Мат. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – ч.1. – 2008. – 268с. (С.21-22).

28. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б.  Ефективність застосування біологічних препаратів у посівах сільськогосподарських культур і їх сумішей із гербіцидами // Посібник укр. хлібороба: рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класності. – 2009 . – С. 83 – 94.

29. Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б  Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах і мікробіологічна активність грунту при застосуванні регуляторів росту рослин і бактеріальних препаратів // Посібник укр. хлібороба: рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класності. – 2009 . – С. 72-83.

30. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування різних норм Гроділу ультра в посівах озимої пшениці. – Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених. – Умань. – 2009. – С.27 – 28.

31. Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Проблемна науково-дослідна лабораторія від Мін АПК України і новітні технології виробництва високоякісної продукції рослинництва // Вісник Уманського ДАУ. – 2009. - №1-2. – С.89 – 96.

32. Леонтюк І.Б. Інтенсивність мікробіологічних процесів в ризосфері пшениці озимої за різних норм внесення гербіциду Гроділу Максі. Матеріали конференції молодих вчених. Умань. – 2010. – С.51-52

33. Ефективність гербіциду Калібр та рістрегулятора Біосил при різних способах застосування в посівах пшениці озимої / З.М.Грицаєнко, І.Б.Леонтюк, О.С.Адамчук, В.П.Притуляк // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 237–241.

34. Леонтюк І.Б. Вплив Калібру та Біолану на врожайність та якість зерна пшениці озимої. Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. – Умань,2011. – Ч. І. – С.65–66.

35. Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Прудивус С.Г. Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – 176 с.

36.Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах пшениці озимої залежно дії Дербі та Біолану / І.Б.Леонтюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч.1. – С. 68–70.

36.  Грицаєнко З.М., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Основи біологізації в галузі рослинництва / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, І.Б.Леонтюк // Збірник наук. пр. Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – К. –2012. – С. 5–10.

37. Меркушина А.С., Леонтюк І.Б. Роль мікроелементів при різних способах застосування їх в посівах гороху з метою підвищення стійкості рослин до комплексу шкідників / А.С. Меркушина, І.Б.Леонтюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч.1. – С. 76–77.

38. Грицаєнко З.М. Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, І.Б. Леонтюк, С.Г.Прудивус. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012. – 176 с.

39. Леонтюк І.Б. Вплив біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічні процеси пшениці озимої / І.Б.Леонтюк// Збірник наукових праць. – Київ. – Випуск 17 (том ІІ). – 2013. – С.149 – 153. 

40. Токар А.Ю., Леонтюк І.Б., Башта О.В. Мікробіологічна активність грунту і фізіологічні процеси в рослинах пшениці озимої за комплексного застосування препарату Екофосфорин, гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біосил /[Електронний ресурс]  А.Ю.Токар,І.Б.Леонтюк, О.В.Башта // Наукові доповіді НУБіП України» 2013-1 (37). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_1/13tay.pdf 2013 березень — № 1 (37)

41. Леонтюк І.Б. Вплив різних норм Калібру  на врожайність та якість зерна пшениці озимої / І.Б.Леонтюк// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 16-17 травня 2013 р., Тернопіль. – С.76–78.

42. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування регуляторів росту на капусті пекінській /З.І.Ковтунюк, І.Б.Леонтюк // Міжнародна науково-практична конференція «Інновації агротехнологій за умов зміни клімату», 7-9 червня 2013 р., Мелітопіль – Випуск 2. – С. 67–70.

43. Леонтюк І.Б. Ріст пшениці озимої залежно від дії гербіциду Калібр та регулятора Біолан / І.Б.Леонтюк // Всеукраїнська наукова конференція «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції», 23-24 квітня 2013 р., м. Умань. – С. 50–53.

44. Леонтюк І.Б. Вплив різних норм Калібру та регулятора росту Біолан на фертильність пилку пшениці озимої / І.Б.Леонтюк // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених Уманського НУС, 2013. – Ч.1.– С.64–66

45. Леонтюк І.Б., Грицаєнко З.М. Забур'яненість посівів пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду Дербі /З.М.Грицаєнко, І.Б. Леонтюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя», 20-28 квітня 2013 р., м. Запоріжжя, том. 2. – С. 22–25.

46. Леонтюк І. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» / І. Б. Леонтюк, О. І. Заболотний. – Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – 16 с.

47. Леонтюк І.Б. Формування фотосинтетичної поверхні рослин пшениці ярої за дії Калібру та Біолану // Мат. ІІІ міжнародної наук.-практ. Конф.мол. вчених »Перспективні напрямки розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва» 18-19 вересня 2013 р. – Тернопіль: Крок, 2013. – 243 с. ( С. 34- 37).

48. Леонтюк І.Б. Фізіологічні процеси в рослинах пшениці ярої за застосування мікробних препаратів // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві» 10-11 грудня 2013 р.- Полтава:РВВ ПДАА, 2013, - 208 с. (С.114 – 117).

49. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування різних норм Калібру та Біолану в посівах пшениці ярої // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» 15-16 листопада 2013 . – К.: ЗАТ «Нічлава», 2013. – 300 с. ( 61 – 63).

50. В. П.  Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк, І. І. Мостов’як, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, А. О. Чернега, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний. Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 132 с. 

51. Леонтюк І.Б. Активність окисно-відновних процесів в рослинах пшениці озимої за дії біологічно активних речовин // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної аграрної науки» 19-20 листопада 2014 р., м. Умань . – К.: ЗАТ «Нічлава», 2014. – С. 61 – 63.

52. Леонтюк І.Б. Вплив інокуляції насіння в поєднанні з посходовим внесенням біопрепаратів на урожайність та якість зерна пшениці озимої// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції « Інноваційний потенціл світової науки – ХХІ сторіччя» 19 – 25 листопада 2014 р. м. Запоріжжя  - Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С.7 – 9.

53. Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І. Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої / Вісник Уманського національного університету садівництва, № 2, 2014 р. – С. 90 – 95.

54. Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Заболотна А.В., Голодрига О.В. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90/ Вісник Уманського національного університету садівництва, № 2, 2014 р. – С. 85 – 90.

55. Леонтюк  І.Б., Пономаренко С.В. Вплив регуляторів росту на біохімічні показники та урожайність огірків// Мат. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства» 19 – 20 березня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 210 – 212.

56. Леонтюк І.Б. Вплив гербіциду Калібр та регулятора росту Біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць/ Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.:ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – Вип. 23. – С. 39 – 44., участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», 24 квітня 2015 р., м.Київ.

57. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування інокуляції насіння пшениці озимої біологічно активними речовинами// Мат. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта, 6 травня 2015 р.- Уманський НУС:Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.51 – 53.

58. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2015 р. – Вип.2. Том 1, Ч. 2.  – С. 99 – 107.

59. Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність ґрунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої / Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2015. - № 1 (117). – С. 44 – 48.

60. Леонтюк І.Б., Ковтунюк З.І. Екологічні основи   застосування регуляторів росту на капусті кольрабі// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві» 24-25 червня 2015 р.- Полтава:РВВ ПДАА, 2015.

61. Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І., Заболотна А.В. Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциу Дєсілент, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт / Вісник Уманського національного університету садівництва, № 1, 2015 р. – С. 32 – 37.

62 .Леонтюк И.Б., Ковтунюк З.И. Эффективность применения регуляторов роста растений на капусте пекинской/ Сб. трудов Государственного аграрного университета Молдовы. – Выпуск 42. – 2015 р. – С. 227 – 230.

63. Леонтюк І.Б. Фотосинтетична продуктивність пшениці озимої при застосуванні гербіциду Дербі // Мат. ІІІ Міжнародної наукової конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки» 20 листопада 2015 р. – С. 72 – 74.

64. Заболотний О.І. Сільськогосподарська радіобіологія. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання/ О.І. Заболотний, І.Б.Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В.Голодрига. – Умань, 2015. – 16 с.

65. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/ Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В.Голодрига, О.І.Заболотний //Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 67 – 77.

66. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування гербіциду Гроділу Максі в посівах пшениці озимої// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції « Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і   переробки продукції садівництва та рослинництва» 26-27 травня 2016 р.- С. 30- 32.

67. Леонтюк І.Б. Висота рослин та врожайність пшениці озимої залежно від дії різних норм гербіциду Дербі // Мат. Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених   « Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці» 10 травня 2016 р. – С.36 – 38.

68. Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Заболотний О.І. Продуктивність посівів сої за застосування гербіциду Дєсілеєт на фоні обробки насіння регулятором  росту рослин  Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт// Зб. наук пр. Уманського НУС. – Випуск 89. – Ч.1.– 2016. – С. 143-151.

69.  Леонтюк І.Б. Урожайність та товарна якість капусти кольрабі залежно від застосування регуляторів росту // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи» 21 вересня 2016 р. – С. 52 – 55.

70. Леонтюк І.Б. Формування структури врожаю при застосуванні біологічно активних речовин/ І.Б.Леонтюк// Мат. Міжнародної науково-практичної конференції  [«Сучасний стан родючості чорноземних ґрунтів і шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур»], (Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. – С.177 – 179.

71. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування різних норм Гроділу Максі та Біолану в посівах пшениці ярої/ І.Б.Леонтюк // Мат. IV Міжнародної науково-практичної конференції [« Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 17 листопада 2016 р.).– Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2016. – С.60 – 62.

72. Зленко І.Б. Ефективність вирощування томатів за використання біологічного методу захисту рослин в умовах закритого ґрунту /  І.Б. Зленко, І.Б. Леонтюк  // Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції             [«Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі»], ( с. Олександрівка, Дніпропетровська обл.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.122 – 124.

73. Леонтюк І.Б. Формування фотосинтетичної поверхні рослин пшениці озимої залежно від застосування Дербі та Біолану/
І.Б.Леонтюк // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції  [«Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур»], (м. Дніпро, 22-23 листопада).  – 2016. – С. 194 – 197.             

74. Леонтюк І.Б. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон/ О.І.Заболотний, А.В.Заболотна, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2017. – Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 179 – 188.

75. Леонтюк І.Б. Продуктивність посівів пшениці озимої залежно від норм гербіциду Дербі/ І.Б.Леонтюк// Мат всеукраїнської науково-практичної конференції « Екологічно безпечне високопродуктивне використання  ґрунту та застосування добрив» 29 березня 2017 р. – С.91- 92.

76. Леонтюк  І.Б. Біологія. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія», ОР «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б., Суханова І.П., Суханов С.В. – Умань, 2016. – 109 с.

77. Леонтюк І.Б. Біохімія. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія», ОР «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Розборська Л.В., Притуляк Р.М. – Умань, 2016. – 91 с.

78. Леонтюк І.Б. Вплив біологічно активних речовин на мікробіологічну активність ґрунту посівів пшениці озимої/ І.Б.Леонтюк, Р.М.Притуляк// Тези доповідей ХV З'їзду  Товариства мікробіологів України ім.. С.М.Виноградського, 11-15 вересня 2017 р., Одеса – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 74

79. Леонтюк І.Б. Екологічна оцінка застосування біологічних препаратів при вирощуванні пшениці озимої // Тези  VІ Міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції « Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» Умань . 20 жовтня 2017 р.  Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2017. С. – 40 – 43.

80. Леонтюк І.Б. Вплив різних норму гербіциду Дербі на вміст хлорофілу та врожайність пшениці озимої Мат. IV Міжнародної науково-практичної конференції [« Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 15 листопада 2017 р.).– Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. – С.68-70

81. Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування гербіциду Дербі в посівах пшениці озимої //  Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2018.  Вип. 92. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 159 – 168.

82. Леонтюк І.Б., Сорокіна С.І. Зв'язок між фотосинтезом та азотфіксувальною активністю у сої / Природничі науки в системі освіти: матер. Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет – конференція 28 лютого 2018 р., м. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 29 – 31.  

83. Отримання українських охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (п.6): Жиляк І.Д., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І. Деклараційний патент на корисну модель № U 2018 02977. 23.03.2018 р.

84. Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур'яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину). Таврійський науковий вісник. Вип. 100. Т.1. Херсон, 2018. С. 57 – 64.

85. Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Розборська Л.В. Формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолан. Таврійський науковий вісник. Вип. 100. Т.1. Херсон, 2018. С. 111 – 118.

86. Леонтюк І.Б. Ефективність застосування регуляторів росту на овочевих культурах// Мат. ІІ Міжнародної науково -практичної конференції « Nowoczesna nauka: Teoria i Praktyka», 12 квітня 2018 р., Katowice, Nowa nauka, С. 13 – 15,  2018.

87. Леонтюк І.Б., Сорокіна С.І.  Продуктивність посівів пшениці озимої при застосуванні різних норм Дербі та Біолану// Мат. VII Міжнародної науково-практичної конференції «Технологічна аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації», 30 травня 2018, Умань ВПЦ «Візаві», 2018. С. 39 - 41.

88. Леонтюк І.Б. Біологічна активність ґрунту в посівах пшениці озимої за дії гербіциду Калібру// Всеукраїнська науково-практична конференція « Сучасні аспекти захисту рослин в Україні», 14-15 травня 2018 р. – Уманський НУС. С. 19 – 20.

89. Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С/ Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2018. - № 1 (138) – С. 185 – 192.

90. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. // Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2018. - № 1 (138) – С. 128 – 136.

91. Леонтюк І.Б. Урожайність та товарна якість сортів капусти кольрабі залежно від застосування регуляторів росту // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September 2018, P. 758 –764.

92. Леонтюк І.Б. Фотосинтетична продуктивність пшениці озимої за дії Дербі та Біолану //Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р. Миколаїв, С. 109 – 111.

93. Леонтюк І.Б. Динаміка формування асиміляційної поверхні пшениці озимої за дії Дербі та Біолану // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем», 11 жовтня 2018 р. Дніпро, С. 74-75.

94. Леонтюк І.Б., Притуляк Р.М. Урожайність пшениці озимої за дії біологічно активних речовин//Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 17 – 19 жовтня 2018 р. Миколаїв, С. 40 – 43.

  95. Леонтюк І.Б. Вплив обробки насіння біологічно активними речовинами на вміст хлорофілу та врожайність пшениці озимої// VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 15 листопада 2018 р. м. Умань, С. 94 – 96.

 96. Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична  активність грунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин //Таврійський науковий вісник. Вип. 107. Херсон, 2019. С. 29 – 39.

97. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду Бату, в.г. //Таврійський науковий вісник. Вип. 107. Херсон, 2019. С. 45 – 52.

98. Карпенко В.П., Заболотний О.І., Притуляк Р..М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика В.П. Мікробіота грунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал. 2019. Т.81. №5. С. 48–61.

99. Леонтюк І.Б. Врожайність пшениці озимої за дії гербіциду і регулятора росту/ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної с.-г. продукції», 5 вересня 2019 р. С.10.

100. Отримання українських охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (п.6): Сержук О.П., Жиляк І.Д., Майборода В. М.,Мостов'як І.І., Любченко А.І., Щетина С.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І. Деклараційний патент на корисну модель № U 2019 04222. 25.10.2019 р.