+38 (04744) 3-20-63
Меню

Карпенко Віктор Петрович

Карпенко Віктор Петрович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: проректор з наукової та інноваційної діяльності
Контактний телефон: (04744)4-69-81
Email: unuh1844@ukr.net

 

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Карпенко Віктор Петрович

Посада

професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Уманського НУС

Освіта

Уманський ордена Трудового Червоного сільськогосподарський інститут ім.. А.М.Горького 14 березня 1994 р.  Спеціальність: плодоовочівництво і виноградарство, кваліфікація : вчений –агроном, диплом з відзнакою КД № 901629, реєстраційний № 737.

Науковий ступінь

Кандидат  сільськогосподарських наук

 Диплом ДК № 002736 від 10 березня 1999 р.

Спеціальність: загальне землеробство

Доктор сільськогосподарських наук

Диплом ДД № 000511 від 22 грудня 2011 р.

Спеціальність: фізіологія рослин

Аспірантура

1995-1997 р., Уманська сільськогосподарська академія, спеціальність: загальне землеробство

Тема дисертаційного дослідження

Агроекологічне обґрунтування застосування різних доз гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю та з підсівною конюшиною

Вчене звання

Доцент кафедри біології

Атестат 02ДЦ № 000835

Докторантура

2006-2008 р. Уманський державний аграрний університет,

спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин

Тема дисертаційного дослідження

«Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і ріст регуляторів на ячмені ярому»

Вчене звання

Професор кафедри біології

Атестат професора 12ПР № 03480 від 25 січня 2013р.

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський аграрний університет, березень 2017р.

 

Нагороди. звання

Почесна грамота Міністерства аграрної політики, академік Академії наук Вищої освіти України.

Стаж роботи

Загальний – 25 років

Науково-педагогічний – 22 роки

Дисципліни, що викладає

Технічна мікробіологія, мікробіологія галузі.

Сфера наукових інтересів

Біологія

Тема дослідження

Розробка енергоресурсо-економних технологій вирощування зернових культур.

 Профіль в GoogleАкадемія

Аналіз наукової та професійної активності Карпенко Віктора Петровича

кафедри біології за 2015 – 2019 рр.

Показник

Фактичні дані

1

Наявність за останні п’ять років наукових   публікацій у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз,   рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1.   Karpenko V., Pavlyshyn S., Prytulіak R., Naherniuk   D. Content of   malondialdehyde and activity of enzyme glutathione-S-transferase in the   leaves of emmer wheat under the action of herbicide and plant growth   regulator. Agronomy   Research 17(1). 2019. Р. 144–154.
  2.   Карпенко В. П., Заболотний О. І., Притуляк Р. М. та   ін. Мікробіота ґрунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний   журнал. 2019, Т. 81. № 3. С. 48–61.

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у   наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1 Карпенко В. П., Новікова   Т. П., Притуляк Р. М., Гнатюк М. Г. Вміст пігментів у листках   сочевиці за дії біологічних препаратів. Наукові горизонти. Вісник ЖНаЕУ. №   7 (80). Житомир. 2019. . С. 41–47. 

 2. Грицаєнко З. М. Фотосинтетична Карпенко   В. П., Притуляк   Р. М. , Новікова   Т. П.   Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів.   Вісник УНУС. Умань.  2018. С. 39–43.

3. Карпенко В. П.,   Притуляк Р. М. , Новікова   Т. П.   Активність мікробіоти в   ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів. Таврійський науковий   вісник. №103. 2018.  С. 56–62.

4. Карпенко В. П., Притуляк Р. М. ,   Даценко А. А. Інтенсивність дихання рослин гречки за дії біологічних   препаратів Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного   університету.  2016. № 4 (42). С.   37–40.

 5. Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Даценко   А. А. Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів Збірник наукових   праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1. С. 14–22.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника   або монографії

1.Основи біологізації в технологіях вирощування сої   : монографія (рекомендації виробництву) / Карпенко В. П., Івасюк Ю. І.,   Притуляк Р. М. та ін.; за ред. В. П. Карпенка. Умань : Видавець «Сочінський   М. М.», 2017. 146 с.

2. Елементи біологізації в рослинництві :   рекомендації виробництву (монографія) / Карпенко В. П., Полторецький С. П.,   Притуляк Р. М. та ін.; за ред. В. П. Карпенка. Умань : Видавець «Сочінський   М. М.», 2017. 112 с.

3. Розробка елементів   біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур з   використанням регуляторів росту рослин і гербіцидів /   Карпенко В. П., Притуляк Р. М., А. О. Чернега; за ред.   В. П. Карпенка. – Умань : Видавець „Сочінський”, 2016. – 357 с.

 

4

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача,   який одержав документ про присудження наукового ступеня

Аспіранти: Новікова Т.П., Кравченко   А.В., Павлишин С.В., Красноштан В., Бойко Я., Марченко К. Здобувачі:  Корнійчук Л.Я., Поступайло В.О.

5

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення   до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із спеціальних   дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний   рік

 

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення   експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного   агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії,   або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти   Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного   Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій   (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового керівника або   відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена   редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових   фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

Головний редактор Вісника УНУС, член   редколегії збірника наукових праць УНУС.

9

Керівництво школярем, який зайняв призове місце   III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних   предметів, II—  III етапу   Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів —   членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі   олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах   керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення   (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за   підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової   установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого   навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря   закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної   комісії та його заступника

 

11

Участь в атестації наукових працівників як   офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше   трьох разових спеціалізованих вчених рад)

Голова спеціалізованої вченої ради К74.844.02

Наказ МОН України №693 від   10.05.2017р.

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв   та/або патентів загальною кількістю два досягнення

Патент № 118753. Україна МПК   (2017.01) С05G 3/00 А01С 1/06 (2006.01). Біологічна препаративна композиція   Ризобонорм для передпосівної обробки насіння бобових культур   / Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Чернега А. О. – u 2017 01921. Pаявл. :   28.02.17 ; Опубл.  28.08.17. – Бюл. №   16. – 3с.

13

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників   для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів   лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три   найменування

 

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце,   або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії   Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської   олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III   етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів -   членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером   Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської   Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу   та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря,   головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво   спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського   корпусу

 

15

Наявність науково-популярних та/або   консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або   професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Карпенко В. П. Вплив   біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність посівів гречки / В.   П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. А. Даценко // Матеріали Міжнародної   науково-практичної конференції [Імпортозамінні технології вирощування,   зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва], (Умань, 26–27   травня, 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 21–23.

2. Притуляк   Р. М. Вплив гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з   регулятором росту рослин Радостим на формування висоти рослин тритикале   озимого / Р. М. Притуляк, В. П. Карпенко, А. А. Даценко // Матеріали   Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної   аграрної науки». Умань, 2016. – С. 50–52.

3. Вплив біологічних препаратів   на інтенсивність дихання рослин гречки / В. П. Карпенко,   Р. М. Притуляк, А. А. Даценко //Біологічні студії.  IV Міжнародна конференція «Онтогенез рослин   у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та   екологічні аспекти». 2017 р., Т. 11, № 3–4. С. 37–38. 

  1.   Поліщук О.О., Мамчур Т. В., Карпенко   В.П. Робота з гібридизації представників роду Iris   в Уманському національному університеті садівництва // Наукові основи   збереження біотичної різноманітності: Матеріали   ІІ (ХІІІ) Міжнародної наукової конференції   молодих учених, 11-13 жовтня 2017 р. Львів: Простір-М, 2017. С. 54-55.
  2.   Карпенко   В.П., Павлишин С. В. Ефективність застосування гербіциду Пріма Форте і   регулятора росту рослин Вуксал біо vita в посівах пшениці полби звичайної //   Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання   сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р. Київ: Видавництво   «Основа», 2017. С. 87-89.

 

16

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

ГО „Товариство мікробіологів Україниˮ   та ГО „Товариство фізіологів Україниˮ

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше   п’яти років

 

18

Наукове консультування установ, підприємств,   організацій протягом не менше двох років

 

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

1

2

3

4

5

 

 

 

2010

 

 

  1.  

Вміст глутатіону і аскорбату в листках ячменю ярого за дії гербіциду Калібр 75, регулятора росту рослин Емістим С та біопрепарату Агат-25К.

 

стаття

Мат. Всеукр. конф. молодих учених. – Умань, 2010. – С.36-38.

 

2. 

Мікробіологія консервної галузі

навчальний посібник

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 96с.

Грицаєнко З.М.,

Притуляк Р.М.

3. 

Мікробіологія консервного виробництва

методичні вказівки

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 17с.

Грицаєнко З.М.,

Притуляк Р.М.

4. 

Технічна мікробіологія

методичні вказівки

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 20с.

Грицаєнко З.М.

Притуляк Р.М.

5. 

Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт ОКР »Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090105 «Захист рослин»

методичні рекомендації

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 20с.

Грицаєнко З.М., Яновський Ю.П., Мостов’як С.М.,

Мостов’як І.І, Крикунов І.В.

 

6. 

Біологічні аспекти застосування гербіцидів у посівах ячменю ярого

стаття

Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : ІІ міжн. наукова конф., 18-19 травня 2010р. : зб .тез. – Умань, 2010. – С.32–34

 

7. 

Мікробіологія консервного виробництва: програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

 

програма навчальної дисципліни

Умань, 2010. – 15с.

Грицаєнко З.М.

8. 

THE FORMATION OF BIOMETRIC, BIOCHEMICAL AND PRODUCTIONAL INDICES OF SPRING BARLEY UNDER THE INFLUENCE OF HERBICIDE AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES.

стаття

Матеріали 4 Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва», 1–4 червня 2010р., Сколе. – Сколе, 2010. – С.254-257

 

9. 

Продуктивність посівів ячменю ярого за дії різних норм гербіциду Калібру в бакових сумішах із 2,4-ДА

стаття

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – Ч.1. – С. 124-125

Ковальов С.С.

10. 

Ефективність застосування різних норм гербіциду Логран окремо і в бакових сумішах із регулятором росту рослин Агростимуліном у посівах ячменю ярого

стаття

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – Ч.1. – С. 138-139

Ткаченко І.Ю.

11. 

Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

методичні рекомендації

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 26с.

Леонтяк Г.П., Балабак А.Ф., Мостов’як І.І.та ін.

12. 

Вміст антиоксидантів та антиокислювальна активність листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і регулятора росту рослин

стаття

Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: мат. 11 конф. молодих вчених (Київ. 22-24 червня, 2010р.) .– К., 2010. – С. 77-80.

 

13. 

Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 7.130104 «Захист рослин»

методичні рекомендації

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 20с.

Грицаєнко З.М., Яновський Ю.П.,

Мостов’як І.І, Мостов’як С.М.,

Крикунов І.В.

 

14. 

Технічна мікробіологія

навчально-методичний посібник

Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. – 224с.

Грицаєнко З.М.,

Притуляк Р.М.

15.

Лабораторний практикум з мікробіології консервного виробництва

навчально-методичний посібник

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 55с.

Притуляк Р.М.

16. 

Бакові суміші гербіцидів із біопрепаратами в технологіях вирощування ячменю ярого

стаття

Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 15-16.09.2010р. –Тернопіль, 2010. –С. 51-53.

 

17. 

Фізіолого-біохімічні механізми зниження негативної дії гербіцидів на рослини ячменю ярого за їх використання у бакових сумішах із біологічно-активними речовинами

стаття

Агроекологічний журнал. – 2010. –Вересень. –С.63-65.

Грицаєнко З.М.

18. 

Залежність розвитку ризосферної мікробіоти ячменю ярого від комплексної дії гербіцидів класів сульфонілсечовини, феноксикарбоксилових кислот і біологічних препаратів

стаття

Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: мат. сьомої наук. конф. молодих вчених, 21-24 вересня 2010р. – Чернігів: Видавництво ЧЦНТІ, 2010. –С.14–17.

 

19. 

Активність окремих ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах ячменю ярого за дії бакових сумішей гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2010. – Вип. 74. – С. 64-71.

 

20. 

Використання ізольованої культури для створення стійких до дії барію форм цикорію коренеплідного

стаття

Новітні досягнення біотехнології: тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня, 2010р. – К.,2010. – С. 97-98.

Рябовол Л.О., Любченко А.І., Рябовол Я.С.

21. 

Біологічні препарати в системі адаптації рослин ячменю ярого до дії гербіцидів та несприятливих факторів навколишнього середовища

стаття

Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату: матеріали доповідей Міжн. науково-практичної конференції, 10–12 листопада, 2010р. – Миколаїв, 2010. – С. 150–153

 

22. 

Продуктивность посевов ярового ячменя при действии баковых смесей гербицидов с биопрепаратом

стаття

Материалы ІІІ-й Межд. научно-практической конференции молодых ученых: Молодежь и наука 21 века, 23–26 ноября 2010г. – Ульяновск, 2010. – С.13–15.

Грицаенко З.М, Мостовяк И.И.

23.

Стан пігментного комлексу листкового апарату ячменю ярого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Карантин і захист рослин. – 2010. – № 12. – С.7–10

Грицаєнко З.М, Мостовьяк І.І.

24.

Технічна мікробіологія: програма навчальної дисципліни для підготовки ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІ– ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України

типова програма

Київ: «Аграрна освіта», 2010 – 20с.

Грицаєнко З.М,

Баглаєва Л.Ю.

25. 

Ефективність бакових сумішей гербіциду Калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого

стаття

Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». – К.,2010. – Вип.4. – С. 113–119.

Грицаєнко З.М, Мостовяк І.І.

26. 

Фотохімічна активність хлоропластів ячменю ярого за дії гербіциду класу сульфонілсечовин Гранстар 75 і регулятора росту рослин Емістим С

стаття

Агробіологія: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4(80). – С. 16–19

 

27. 

Вплив гербіциду Хармоні 75 і мікробіологічного препарату Агат 25К на урожайність ячменю ярого

стаття

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Львів – Оброшино, 2010. – Вип. 52. – Ч. 1. – С. 48–52.

 

 

 

2011

 

 

  1.  

Фотосинтетична продуктивність і врожайність ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Карантин і захист рослин. – 2011. – № 1.– С.22–24

Грицаєнко З.М, Мостовяк І.І.

2. 

Вміст цукрів і азоту в листках ячменю ярого на фоні сумісного використання гербіцидів і регулятора росту

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 69-76.

 

3.

Фотосинтетична активність посівів ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. – Умань,2011. – Ч. І. – С.51–53.

 

4. 

Урожайність і якість зерна ячменю ярого за дії бакових сумішей гербіцидів

стаття

Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. – Умань,2011. – Ч. І. – С.129–131.

Хмизенко П.А.

5.

Anatomic changes in the epidermis structure of the leaf apparatus as an indication of the influence of physiologically active substances on the plant body

стаття

Каразінські природознавчі студії: мат. Міжн. наук. конф., 1–4 лютого, 2011р. – Харків: Харк. нац.. ун-т. ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292–293.

 

6. 

Мезоструктурна організація листкового аппарату ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Наукові доповіді НУБіП. – 2011. –№2(24) /http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11gzm.pdf

Грицаєнко З.М.

7. 

Агроэкологическое и биологическое обоснование путей снижения отрицательного воздействия гербицидов на растения ярового ячменя

стаття

І Международная научно-практическая конференция [«Экологическая безопасность и устойчивое развитие территорий»] : сб. статей. – Чебоксары: Новое время, 2011. – С. 159–161.

 

Притуляк Р. Н

8. 

Фізіолого-біохімічні та анатомо-морфологічні механізми формування високої продуктивності ячменю ярого за комплексної дії гербіцидів різних хімічних класів і рістрегулюючих препаратів

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2011. – С. 25–38.

 

Грицаєнко З. М., Поживілова О. В.

9. 

Вміст цукрів у листках ячменю ярого за дії гербіциду і біологічного препарату

стаття

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 1 (58). – 153–158.

 

10. 

Фізіолого-біохімічні зміни у Raphanus raphanistrum L. за дії в посівах ячменю ярого гербіциду Гранстар 75 і рістрегулятора Емістим С

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 1. – С. 7–13.

 

11. 

Особливості формування анатомо-морфологічної будови стебла ячменю ярого залежно від дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Бюлетень інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2011. №40. – С. 45–49.

Грицаєнко З. М.

12. 

Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому

автореферат

Умань,2010. – 44с.

 

13. 

Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому

дисертація

Умань,2010. – 381с.

 

14. 

Забур’яненість посівів ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Вісник Харківського НАУ. – 2011. – №6 (1). – С. 27–32.

Грицаєнко З. М.

15. 

Міжнародна наукова конференція в УНУС

стаття

Уманська зоря. – 2010. – №29(16572). – С.2.

Грицаєнко З.

16. 

Структурна організація і функціональна активність листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Вісник Львівського НАУ. – 2011. – №15 (1). – С. 163–171.

 

17. 

Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє

книга

Умань: КВПП, 2011. – 176 с.

Грицаєнко З. М., Леонтюк І. Б., Прудивус С. Г.

18. 

Вміст деяких антиоксидантів у листках ячменю ярого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 77. – Ч. 1. – С. 14–21.

 

19.

Мікробіологічні показники якості зерна ячменю ярого за дії гербіциду і біологічного препарату

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 78. – Ч. 1. – С. 7–12.

 

 

 

2012

 

 

1. 

Влияние гербицида и регулятора роста растений на биологическую активность почвы в посевах ячменя ярового

статья

Периодический журнал научных трудов «ФӘН-НАУКА». – Бугульма (Татарстан). – 2012. – № 2 (5). – С. 9–10.

Полторецкий С. П., Притуляк Р. Н.

2. 

Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого

стаття

Регіональна науково-практична конференція [«Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку»], (Черкаси, 15-16 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 17–20.

Білоножко В. Я., Полторецький С. П., Притуляк Р. М.

3. 

Ефективність застосування регуляторів росту рослин у посівах кукурудзи цукрової

стаття

Матеріали Всеукр. конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 92–93.

Світич А. В.

4. 

Залежність біологічної активності ґрунту посівів ячменю ярого від дії гербіцидів і регуляторів росту рослин

стаття

Матеріали Всеукр. конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 52–54.

 

5. 

Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду і регуляторів росту рослин

стаття

Матеріали Всеукр. конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 54–56.

Притуляк Р. М.

6. 

Влияние гербицида и регуляторов роста растений на развитие бактерий в ризосфере ярового ячменя

стаття

«Тенденции развития биологии, химии, физики»: сб. науч. тр. — Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — С.6–11.

Притуляк Р. М., Полторецкий С. П., Мостовяк И. И., Фоменко А. А.

7. 

Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин

наукове та навчально-методичне видання

За ред. д. с.-г. н. В. П. Карпенка. – Умань: Видавець» Сочінський», 2012. – 357 с.

Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М.,Полторецький С. П., Мостов’як І. І.

8. 

Фізіологічне обґрунтування механізмів зниження негативної дії гербіцидів на культурні рослини

стаття

Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2012. – Вип. № 2 (215). – С.7–11.

Білоножко В. Я., Полторецький С. П.

 9.

Урожайність ячменю ярого за дії гербіциду Гранстар 75 і регулятора росту рослин Агростимулін

 

стаття

 

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений 170-річчю відкриття Головного училища садівництва. – Умань, 2012. – Ч. ІІ. – С. 118–119.

 

Капрій М. М.

10.

Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан

стаття

Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету ЗНУ. – Запоріжжя, 2012 – С. 21–22.

Притуляк Р. М., Мостов’як І. І.

11.

Анатомо-морфологічна будова листкового аппарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів

стаття

Modern Phytomorphology. – Lviv, 2012. – I. 2. – P. 253–255

Притуляк Р. М.

12.

 Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів

стаття

Вісник аграрної науки причорномор’я. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 126–131.

 

13.

Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин

стаття

Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012.– № 2. – С. 7–13.•

Білоножко В. Я., Полторецький С. П., Притуляк Р. М.

14. 

Чисельність ризосферних бактерій ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів

стаття

Агробіологія. – 2012. – Вип.7(91).– С. 49–52.

Притуляк Р. М.

15.

Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду Пріма в суміші з регулятором росту рослин Біолан

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Ч. І. – Вип. 79. – С. 47–51.

Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М.

16.

Епіфітна мікробіота листків ячменю ярого за дії гербіциду і біологічного препарату

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Ч. І. – Вип. 80. – С. 189–194.

 

17.

 Посівні якості та врожайні властивості насіння проса за різного рівня азотного живлення

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Ч. І. – Вип. 80. – С. 159–169.

Полторецький С. П.

18. 

Залежність розвитку окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери ячменю ярого від дії гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Бюлетень інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Дніпропетровськ , 2012. – №2. – С. 78–82.

Грицаєнко З. М.

19. 

Розробка екологічно безпечних заходів боротьби з бур’янами в посівах тритикале озимого

стаття

Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : ІІІ Міжн. наукова конф., 11-12 жовтня 2012р. : зб .тез. – Умань, 2012. – С.20–23

Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М.

20. 

Фізіолого-біохімічні та анатомічні зміни у Cirsium arvense (L.) Scop. за дії різних видів гербіцидів

стаття

Агробіологія. – 2012. – Вип.9(96).– С. 64–68.

 

21. 

Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого

стаття

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Листопад. – С. 308–310.

Білоножко В. Я., Полторецький С. П., Притуляк Р. М.

22. 

Мікробіота листків і зерна ячменю ярого за дії гербіциду і біопрепарату

стаття

Проблеми екологічної біотехнології. – 2012. – №2. – С. 1–12. /http: //jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/3029/2964

В. Я. Білоножко, Р. М. Притуляк, С. П. Полторецький, І. І. Мостов'як

 

 

2013

 

 

  1.  

«Агробіоценологія» (гриф Монмолодьспорту №1/11-18659 від 03.12.12)

підручник

– Вінниця: ПП «ТД Едельвейс»,2013. – 340 с.

Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Мостов’як І.І., Березовський А.П.,

2. 

Стан пігментного комплексу листкового апарату ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан

стаття

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань, 2013. – Ч1. – С.56–58.

Притуляк Р. М., Чернега А. О.

3.

Розробка заходів з біологізації технології вирощування вівса в умовах Лісостепу України

стаття

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань, 2013. – Ч1. – С.103–104.

Просянкін Д.І.,

Карпенко В.П.

4.

Вміст білка та клейковини у зерні тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан

стаття

Матеріали тез науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату», 7 – 9 червня2013, Мелітополь-Кирилівка. – Мелітополь – Кирилівка, 2013. – С.90-91.

Притуляк Р. М., Чернега А. О., Притуляк С.М.

5.

Формування урожаю тритикале озимого за дії різних норм гербіциду Град і регулятора росту рослин Радостим

стаття

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції», 23-24 квітня, Умань. – Умань, 2013. – С.44–46.

Притуляк Р. М.

6.

Насіннєва продуктивність посівів проса залежно від способу сівби та умов мінерального живлення

стаття

Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. –2013. – Вип. 1. – С.205–214.

Полторецький С. П.. Білоножко В. Я.

7.

Trendy rozwoju ogroodnictwa na Ukrainie

стаття

Episteme. – 2013. - № 20/2013, Tom 1. – S. 69-83.

O. Burliai, W. Karpenko, O. Kiforenko

8. 

Plonowanie oraz jakość materialu siewnego prosa w zależności od sposobu siewu i nawożenia mineralnego

стаття

Episteme. – 2013. - № 20/2013, Tom 1. – S. 177-199.

S. Poltoretskyi, I. Mostowiak, W. Karpenko

9. 

Plonowanie oraz jakość materiału siewnego prosa w zależności od sposobu siewu i nawożenia mineralnego

стаття

Materialy Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Naukowej: Ziemia - Roślina – Człowiek, Kraków, 11-12 września 2013 r./ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. – K.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013. – S. 161.

 

S. Poltoretskyi, I. Mostowiak, V. Karpenko

10. 

Trendy rozwoju ogroodnictwa na Ukrainie

стаття

Materialy Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Naukowej : Ziemia - Roślina – Człowiek, Kraków, 11-12 września 2013 r./ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. – K.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013. – S.30.

O. Burliai, V. Karpenko, O. Kiforenko

11. 

Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії проти злакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин біолан

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2013. – №1–2.  – С. 20–25.

Грицаєнко З.М., Притуляк Р.М.

12. 

Асоціативні фіксатори роду Azotobacter ризосфери тритикале озимого за дії біологічно активних речовин

стаття

ІІІ съезд микробиологов Украины им. С. Н. Виноградского : Тезисы докладов, 1-6 октября 2013, Ялта. – Ялта, 2013. – С. 196

Притуляк Р.М., Чернега А. О.

13.

Вміст білка і клейковини  у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 14–19.

Притуляк Р.М., Чернега А. О.

14. 

Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 83. – С. 19–25.

Притуляк Р.М., Чернега А. О.

 

 

2014

 

 

  1.  

Уманському національному університету садівництва – 170 років

стаття

Генетика і селекція : досягнення і проблеми // Тези доповідей міжнародної конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. ]. –Умань,2014. – 3-4

Непочатенко О О.

2. 

Универсальный биологический прилипатель ЭППА

методические рекомендации

Методические рекомендации. – Киев, 2014. –28с.

Воцелко С.К.,Данкевич Л. А., Круть В.В. и др.

3. 

ЕПАА – універсальний біологічний прилипач мікробних препаратів, пестицидів і регуляторів росту рослин

методичні рекомендації

Методичні рекомендації. – Киїів, 2014. – 28с.

Воцелко С.К.,Данкевич Л. А., Круть В.В. и др.

4. 

Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки

навчальний посібник, гриф МОН №1/11-4368 від 27.03.2014р.

Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки / В. П. Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк і ін. ; за ред. доктора с.-г. н., професора В. П. Карпенка. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –132с.

В. П. Карпенко, З.М. Грицаенко, Р. М. Притуляк, І.І Мостов’як, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська,А. О. Чернега, О.В.Голодрига, О.І.Заболотний

5.

Rola rolnictva Ukrainy w wytwarzaniu energii odnawialnej

стаття

Alternatywne zrodla energii i ich zastosowanie: praca zbiorowa pod red. naukova K. Kryzanowskiej i K. Nuszkiewica. – Goladkowo, 2014.  – S. 104-112

I.Mostoviak, O. Burliay

6.

Інтегровані композиції гербіцидів і біологічних препаратів для підвищення урожайності і якості врожаю ячменю ярого

Інноваційні розробки

Інноваційні розробки Уманського НУС/ за ред. доктора с.-г наук, професора В. П. Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – С. 14

 

7. 

Ростові процеси вівса гол озерного за дії біологічно активних речовин

тези

Materialy X Mezinarodni Vedecko-Praktika Konference. – Praha.2014 – P. 47-48

Просянкін .Д. І.

8. 

Якісні показники зерна тритикале озимого за розрізненої та інтегрованої дії різних норм гербіцидів і регулятора росту рослин

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – 252 с.

Р. М. Притуляк, А. О. Чернега

9.

Методичні рекомендації до написання науково-педагогічними працівниками річного звіту про науково-дослідну роботу

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації. – Умань, 2014. – 11с.

 

10. 

Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан

стаття

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – 3(60). – С. 83-87.

Р. М. Притуляк, А. О. Чернега

11.

Eco-friendly sources of alternative energy in Ukraine

стаття

Bulleten of Uman National University of Horticulture. – 2014. –№2. – Р. 106-109

O.L. Burlyai

12.

Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2014. – №2. –С. 10-117

І. П. Суханова, О. В. Василенко, С. П. Сонько, О. М. Дубін, Т.М. Пушкарьова

13.

Стан фотосинтетичної та пігментної систем соняшника за дії гербіцидів фюзилад форте 150, дуал голд 960 та регулятора росту рослин радостим

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. –2014. –Вип. 86. – С. 221-228.

З.М. Грицаенко, Підан Л. Ф.

 

 

2015

 

 

  1.  

Фізіологія рослин

методичні рекомендації

Фізіологія рослин: методичні рекомендації. – Умань, 2014. – 15 с.

 

Р. М. Притуляк

2.

Розвиток еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіциду і мікробіологічного препарату

тези

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта. Умань, 2015. –С. 37-38.

Р. М. Притуляк

3.

Мікробіологічна активність ризосфери ячменю ярого за дії біологічно активних речовин

 

тези

Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 110-річчю від дня народження академіка АНУ і ВАСГНІЛ П.А. Власюка. – Умань, 2015. –

Частина 2. –С.96-97.

Хитрук С.В., Галай Б.О., Шевчук В.П.,

Карпенко В.П.

 

4. 

Урожайність і якість зерна тиритикале озимого за дії гербіцидів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин

стаття

Актуальные научные исследования в современном мире: материалы Междунар.научн.-практ. инт.-конф., 13-14 июня 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. - Переяслав-Хмельницкий, 2015. - Вып. 1, ч. 1. –С 117-119

Притуляк Р. М.

5.

Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої озимої

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2015. –№1. – С. 36-41

Богдан М.М., Гуляєва Г. Б.

6.

Ліпопероксидаційні та антиоксидантні процеси в рослинах вівса гол озерного за дії біологічно активних речовин

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2015. –№1. – С. 46-50

Просянкін Д.І.

7.

Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці

стаття

Збірник наукових праць

Національного наукового центру" Інститут землеробства НААН".-2015.-Вип. 2. – С. 192-198

 

В.П. Карпенко, І.І.

Мостов'як, В.В. Любич, І.О. Полянецька, В.В. Петренко

 

8.

Патент. 99346. Україна МПК А01С 1/08 (2206.01). Біологічна препаративна композиція альсім із ростостимулюючими властивостями для підвищення продуктивності рослин. – № 201500297; Заявл.15.01.2015, Бюл. №10. – 5с.

 

 

патент

Патент.99346. Україна МПК А01С 1/08 (2206.01). Біологічна препаративна композиція альсім із ростостимулюючими властивостями для підвищення продуктивності рослин. – № 201500297; Заявл.15.01.2015, Бюл№10. –5с.

 

 

Вербова В.В.

9.

Вплив гербіциду град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого

 

стаття

Актуальные научные исследования в современном мире: материалы ІІ Междунар.научн.-практ. инт.-конф., 4-5 июля 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. - Переяслав-Хмельницкий, 2015. - Вып. 2 - С120-122.

Притуляк Р. М.

10.

Екологічні аспекти дії біологічно активних речовин на епідермальну структуру листків тритикале озимого

монографія

Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – Полтава, «Сімон». – 224с. (187-194).

Притуляк Р. М.

11.

Вплив вмісту білка на кулінарну оцінку плющеної крупи, отриманої із зерна спельти залежно від сорту

тези

Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали всеукраїнської наук. конф. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015.  – С. 75-78

Любич В.В., Возіян В.В.

12.

Economy’s agricultural sector potential in Ukrainianenergy self-sufficiency forming

стаття (Scopus)

Economic annals-XXI. –2015. – №155 (11-12). – Р. 55-58.

Karpenko V., Burliai O., Mostoviak I

13.

Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим

стаття

Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 73−76.

Карпенко В.П.,

Притуляк Р.М., Мостов’як І.І.

14.

Іntroduction history of species and varieties of genus Іris l. in Ukraine against the background of global trends

стаття

Bulletin Uman National University of Horticulture. . – 2015. – № 2. – С.85-91

Karpenko V. Р.

15. 

Наукове і навчальне значення Гербарію Уманського національного університету садівництва у підготовці фахівців лісового господарства

Тези

Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Мат. Всеукр. наук.-практ. конференції, Умань, 8 грудня 2015 р. – Умань, 2015. – С. 32-35

 

Мамчур Т.В.

Карпенко В.П.

16. 

Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин

стаття

Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 13−16.

Івасюк Ю.І.,

Карпенко В.П.,

Грицаєнко З.М.

 

 

2016

 

 

  1.  

Розвиток вільноживучих ризосферних азотфіксаторів сої за використання біологічно активних препаратів

 

стаття

Збірник наукових праць УНУС. –2016. –Вип. 88, – Ч. 1. –С. 53-60.

Карпенко В.П.,

Грицаєнко З.М., Івасюк Ю.І.

2.

Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин радостим

 

стаття

Збірник наукових праць УНУС. –2016. –Вип. 88, – Ч. 1. – С. 16-23.

Грицаєнко З.М.,

Карпенко В.П., Підан Л.Ф.

3.

Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим

стаття

Карантин і захист рослин. – 2016.–  №4 (235). – С.1-2.

Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Мостов’як І.І., Підан Л.Ф.

4. 

 Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами

стаття

Збалансоване природокористування. – 2016 . – № 1 – С. 72-75.

Богдан М.М.,

Гуляєва Г.Б.,

Карпенко В.П.

5. 

Вплив біологічно активних речовин на ростові процеси ячменю ярого

 

тези

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений125-річчю від дня народження професора В.Л. Симиренка. – Умань, 2016. – С. 55-56.

 

Рибачук С.М.,

Бондар Є.А.

Карпенко В.П.

6. 

Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин біолан

 

тези

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений125-річчю від дня народження професора В.Л. Симиренка. – Умань, 2016. – С.68-69.

Удолатій В.О.,

Кавецький Ю.П.,

Карпенко В.П.

7.

Комплексні хелатовані добрива у посівах пшениці. Науково-методичні рекомендації. – К.:ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 32 с.

Рекомендації

Комплексні хелатовані добрива у посівах пшениці. Науково-методичні рекомендації. – К.:ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 32 с.

 

Богдан М.М., Гуляєва Г.Б., Патика В.П., Карпенко В.П., Ткачук К.С.

 

8. 

Перспективи застосування біологічно активних речовин при вирощуванні нуту

 

Селекція, насінництво,технології вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур : досягнення і перспективи // Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2016, ПДТУ (Камянець-подільський).  – Тернопіль :Крок. 2016. – 240-242.

Карпенко В.,

Коробко О.