+38 (04744) 3-20-63
Меню

Карпенко Віктор Петрович

Карпенко Віктор Петрович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: проректор з наукової та інноваційної діяльності
Контактний телефон: (04744)4-69-81
Email: unuh1844@ukr.net

 

Народився 15. 05. 1972 р., в с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області.

Фах – вчений в галузі фізіології рослин та мікробіології.

Рід діяльності – наукова та науково-педагогічна.

У 1994 р. з червоним дипломом закінчив Уманський сільськогосподарський інститут ім. О. М. Горького (нині Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаської області).

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології (2011 р.), академік АН ВО України (2014 р.).

З 1995 року і до нині працює в Уманському національному університеті садівництва: 1994 р. – після закінчення інституту працював агрономом плодоовочівником на виробництві; 1995–1997 рр. – аспірант кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин (нині біології) за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія; 1998 р. – старший лаборант проблемної лабораторії з розробки комплексних заходів боротьби з бур’янами від Міністерства АПК України, у цьому ж році успішно захистив кандидатську дисертацію; 1999–2002 рр. – асистент кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин; 2003–2011 рр. – доцент кафедри біології (2006–2008 рр. – докторант). У 2011 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин, у цьому ж році обраний на посаду професора кафедри біології. У 2012 р. призначений головою науково-методичної ради Уманського національного університету садівництва, з 2006 по 2013рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 74.844.02 із захисту дисертацій за спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин та 03.00.07 – мікробіологія, з 2015 р. .– голова цієї ж спецради; член товариства фізіологів України та Черкаського регіонального відділення мікробіологів України, з травня 2013р. – проректор з наукової та інноваційної діяльності Уманського НУС.

Фундаментальні та прикладні дослідження спрямовані на з’ясування та вивчення механізмів дії біологічно активних речовин різної природи на проходження фізіолого-біохімічних, анатомо-морфологічних, мікробіологічних та фітоценотичних змін і процесів у посівах сільськогосподарських культур з метою розробки та обґрунтування економічно вигідних і екологічно безпечних заходів і технологій з їх використання. Наукові розробки лягли в основу вирішення проблеми підвищення продуктивності посівів сільськогосподарських культур за зниженого хімічного навантаження на навколишнє природне середовище та є широко впровадженими у виробництво.

Творчий доробок – понад 200 наукових праць, включаючи чотири патенти на винаходи, п’ять підручників і навчальних посібників, схвалених Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виробничому процесі у ВНЗ ІІ–ІV рівнів акредитації, п’ять навчально-методичних посібників, більше 20 методичних та практичних рекомендацій, дві типові програми з навчальних дисциплін, одна монографія.

За сумлінну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти та науки неодноразово нагороджувався відзнаками, у тому числі  грамотами Міжнародної академії аграрної освіти, Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства освіти і науки України.

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

1

2

3

4

5

 

 

 

2010

 

 

  1.  

Вміст глутатіону і аскорбату в листках ячменю ярого за дії гербіциду Калібр 75, регулятора росту рослин Емістим С та біопрепарату Агат-25К.

 

стаття

Мат. Всеукр. конф. молодих учених. – Умань, 2010. – С.36-38.

 

2. 

Мікробіологія консервної галузі

навчальний посібник

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 96с.

Грицаєнко З.М.,

Притуляк Р.М.

3. 

Мікробіологія консервного виробництва

методичні вказівки

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 17с.

Грицаєнко З.М.,

Притуляк Р.М.

4. 

Технічна мікробіологія

методичні вказівки

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 20с.

Грицаєнко З.М.

Притуляк Р.М.

5. 

Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт ОКР »Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090105 «Захист рослин»

методичні рекомендації

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 20с.

Грицаєнко З.М., Яновський Ю.П., Мостов’як С.М.,

Мостов’як І.І, Крикунов І.В.

 

6. 

Біологічні аспекти застосування гербіцидів у посівах ячменю ярого

стаття

Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : ІІ міжн. наукова конф., 18-19 травня 2010р. : зб .тез. – Умань, 2010. – С.32–34

 

7. 

Мікробіологія консервного виробництва: програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

 

програма навчальної дисципліни

Умань, 2010. – 15с.

Грицаєнко З.М.

8. 

THE FORMATION OF BIOMETRIC, BIOCHEMICAL AND PRODUCTIONAL INDICES OF SPRING BARLEY UNDER THE INFLUENCE OF HERBICIDE AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES.

стаття

Матеріали 4 Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва», 1–4 червня 2010р., Сколе. – Сколе, 2010. – С.254-257

 

9. 

Продуктивність посівів ячменю ярого за дії різних норм гербіциду Калібру в бакових сумішах із 2,4-ДА

стаття

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – Ч.1. – С. 124-125

Ковальов С.С.

10. 

Ефективність застосування різних норм гербіциду Логран окремо і в бакових сумішах із регулятором росту рослин Агростимуліном у посівах ячменю ярого

стаття

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – Ч.1. – С. 138-139

Ткаченко І.Ю.

11. 

Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»

методичні рекомендації

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 26с.

Леонтяк Г.П., Балабак А.Ф., Мостов’як І.І.та ін.

12. 

Вміст антиоксидантів та антиокислювальна активність листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і регулятора росту рослин

стаття

Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: мат. 11 конф. молодих вчених (Київ. 22-24 червня, 2010р.) .– К., 2010. – С. 77-80.

 

13. 

Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 7.130104 «Захист рослин»

методичні рекомендації

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 20с.

Грицаєнко З.М., Яновський Ю.П.,

Мостов’як І.І, Мостов’як С.М.,

Крикунов І.В.

 

14. 

Технічна мікробіологія

навчально-методичний посібник

Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. – 224с.

Грицаєнко З.М.,

Притуляк Р.М.

15.

Лабораторний практикум з мікробіології консервного виробництва

навчально-методичний посібник

Умань:Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010.– 55с.

Притуляк Р.М.

16. 

Бакові суміші гербіцидів із біопрепаратами в технологіях вирощування ячменю ярого

стаття

Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 15-16.09.2010р. –Тернопіль, 2010. –С. 51-53.

 

17. 

Фізіолого-біохімічні механізми зниження негативної дії гербіцидів на рослини ячменю ярого за їх використання у бакових сумішах із біологічно-активними речовинами

стаття

Агроекологічний журнал. – 2010. –Вересень. –С.63-65.

Грицаєнко З.М.

18. 

Залежність розвитку ризосферної мікробіоти ячменю ярого від комплексної дії гербіцидів класів сульфонілсечовини, феноксикарбоксилових кислот і біологічних препаратів

стаття

Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: мат. сьомої наук. конф. молодих вчених, 21-24 вересня 2010р. – Чернігів: Видавництво ЧЦНТІ, 2010. –С.14–17.

 

19. 

Активність окремих ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах ячменю ярого за дії бакових сумішей гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2010. – Вип. 74. – С. 64-71.

 

20. 

Використання ізольованої культури для створення стійких до дії барію форм цикорію коренеплідного

стаття

Новітні досягнення біотехнології: тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня, 2010р. – К.,2010. – С. 97-98.

Рябовол Л.О., Любченко А.І., Рябовол Я.С.

21. 

Біологічні препарати в системі адаптації рослин ячменю ярого до дії гербіцидів та несприятливих факторів навколишнього середовища

стаття

Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату: матеріали доповідей Міжн. науково-практичної конференції, 10–12 листопада, 2010р. – Миколаїв, 2010. – С. 150–153

 

22. 

Продуктивность посевов ярового ячменя при действии баковых смесей гербицидов с биопрепаратом

стаття

Материалы ІІІ-й Межд. научно-практической конференции молодых ученых: Молодежь и наука 21 века, 23–26 ноября 2010г. – Ульяновск, 2010. – С.13–15.

Грицаенко З.М, Мостовяк И.И.

23.

Стан пігментного комлексу листкового апарату ячменю ярого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Карантин і захист рослин. – 2010. – № 12. – С.7–10

Грицаєнко З.М, Мостовьяк І.І.

24.

Технічна мікробіологія: програма навчальної дисципліни для підготовки ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІ– ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України

типова програма

Київ: «Аграрна освіта», 2010 – 20с.

Грицаєнко З.М,

Баглаєва Л.Ю.

25. 

Ефективність бакових сумішей гербіциду Калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого

стаття

Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». – К.,2010. – Вип.4. – С. 113–119.

Грицаєнко З.М, Мостовяк І.І.

26. 

Фотохімічна активність хлоропластів ячменю ярого за дії гербіциду класу сульфонілсечовин Гранстар 75 і регулятора росту рослин Емістим С

стаття

Агробіологія: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4(80). – С. 16–19

 

27. 

Вплив гербіциду Хармоні 75 і мікробіологічного препарату Агат 25К на урожайність ячменю ярого

стаття

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Львів – Оброшино, 2010. – Вип. 52. – Ч. 1. – С. 48–52.

 

 

 

2011

 

 

  1.  

Фотосинтетична продуктивність і врожайність ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Карантин і захист рослин. – 2011. – № 1.– С.22–24

Грицаєнко З.М, Мостовяк І.І.

2. 

Вміст цукрів і азоту в листках ячменю ярого на фоні сумісного використання гербіцидів і регулятора росту

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 75. – С. 69-76.

 

3.

Фотосинтетична активність посівів ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. – Умань,2011. – Ч. І. – С.51–53.

 

4. 

Урожайність і якість зерна ячменю ярого за дії бакових сумішей гербіцидів

стаття

Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених. – Умань,2011. – Ч. І. – С.129–131.

Хмизенко П.А.

5.

Anatomic changes in the epidermis structure of the leaf apparatus as an indication of the influence of physiologically active substances on the plant body

стаття

Каразінські природознавчі студії: мат. Міжн. наук. конф., 1–4 лютого, 2011р. – Харків: Харк. нац.. ун-т. ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292–293.

 

6. 

Мезоструктурна організація листкового аппарату ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Наукові доповіді НУБіП. – 2011. –№2(24) /http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11gzm.pdf

Грицаєнко З.М.

7. 

Агроэкологическое и биологическое обоснование путей снижения отрицательного воздействия гербицидов на растения ярового ячменя

стаття

І Международная научно-практическая конференция [«Экологическая безопасность и устойчивое развитие территорий»] : сб. статей. – Чебоксары: Новое время, 2011. – С. 159–161.

 

Притуляк Р. Н

8. 

Фізіолого-біохімічні та анатомо-морфологічні механізми формування високої продуктивності ячменю ярого за комплексної дії гербіцидів різних хімічних класів і рістрегулюючих препаратів

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2011. – С. 25–38.

 

Грицаєнко З. М., Поживілова О. В.

9. 

Вміст цукрів у листках ячменю ярого за дії гербіциду і біологічного препарату

стаття

Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 1 (58). – 153–158.

 

10. 

Фізіолого-біохімічні зміни у Raphanus raphanistrum L. за дії в посівах ячменю ярого гербіциду Гранстар 75 і рістрегулятора Емістим С

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч. 1. – С. 7–13.

 

11. 

Особливості формування анатомо-морфологічної будови стебла ячменю ярого залежно від дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Бюлетень інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2011. №40. – С. 45–49.

Грицаєнко З. М.

12. 

Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому

автореферат

Умань,2010. – 44с.

 

13. 

Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому

дисертація

Умань,2010. – 381с.

 

14. 

Забур’яненість посівів ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Вісник Харківського НАУ. – 2011. – №6 (1). – С. 27–32.

Грицаєнко З. М.

15. 

Міжнародна наукова конференція в УНУС

стаття

Уманська зоря. – 2010. – №29(16572). – С.2.

Грицаєнко З.

16. 

Структурна організація і функціональна активність листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів

стаття

Вісник Львівського НАУ. – 2011. – №15 (1). – С. 163–171.

 

17. 

Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє

книга

Умань: КВПП, 2011. – 176 с.

Грицаєнко З. М., Леонтюк І. Б., Прудивус С. Г.

18. 

Вміст деяких антиоксидантів у листках ячменю ярого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 77. – Ч. 1. – С. 14–21.

 

19.

Мікробіологічні показники якості зерна ячменю ярого за дії гербіциду і біологічного препарату

стаття

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011. – Вип. 78. – Ч. 1. – С. 7–12.

 

 

 

2012

 

 

1. 

Влияние гербицида и регулятора роста растений на биологическую активность почвы в посевах ячменя ярового

статья

Периодический журнал научных трудов «ФӘН-НАУКА». – Бугульма (Татарстан). – 2012. – № 2 (5). – С. 9–10.

Полторецкий С. П., Притуляк Р. Н.

2. 

Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого

стаття

Регіональна науково-практична конференція [«Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку»], (Черкаси, 15-16 березня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 17–20.

Білоножко В. Я., Полторецький С. П., Притуляк Р. М.

3. 

Ефективність застосування регуляторів росту рослин у посівах кукурудзи цукрової

стаття

Матеріали Всеукр. конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 92–93.

Світич А. В.

4. 

Залежність біологічної активності ґрунту посівів ячменю ярого від дії гербіцидів і регуляторів росту рослин

стаття

Матеріали Всеукр. конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 52–54.

 

5. 

Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду і регуляторів росту рослин

стаття

Матеріали Всеукр. конференції молодих учених. – Умань, 2012. – Ч. 1. – С. 54–56.

Притуляк Р. М.

6. 

Влияние гербицида и регуляторов роста растений на развитие бактерий в ризосфере ярового ячменя

стаття

«Тенденции развития биологии, химии, физики»: сб. науч. тр. — Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — С.6–11.

Притуляк Р. М., Полторецкий С. П., Мостовяк И. И., Фоменко А. А.

7. 

Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин

наукове та навчально-методичне видання

За ред. д. с.-г. н. В. П. Карпенка. – Умань: Видавець» Сочінський», 2012. – 357 с.

Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М.,Полторецький С. П., Мостов’як І. І.

8. 

Фізіологічне обґрунтування механізмів зниження негативної дії гербіцидів на культурні рослини

стаття

Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2012. – Вип. № 2 (215). – С.7–11.

Білоножко В. Я., Полторецький С. П.

 9.

Урожайність ячменю ярого за дії гербіциду Гранстар 75 і регулятора росту рослин Агростимулін

 

стаття

 

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений 170-річчю відкриття Головного училища садівництва. – Умань, 2012. – Ч. ІІ. – С. 118–119.

 

Капрій М. М.

10.

Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан

стаття

Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету ЗНУ. – Запоріжжя, 2012 – С. 21–22.

Притуляк Р. М., Мостов’як І. І.

11.

Анатомо-морфологічна будова листкового аппарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів

стаття

Modern Phytomorphology. – Lviv, 2012. – I. 2. – P. 253–255

Притуляк Р. М.

12.

 Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів

стаття

Вісник аграрної науки причорномор’я. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 126–131.

 

13.

Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин

стаття

Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012.– № 2. – С. 7–13.•

Білоножко В. Я., Полторецький С. П., Притуляк Р. М.

14. 

Чисельність ризосферних бактерій ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів

стаття

Агробіологія. – 2012. – Вип.7(91).– С. 49–52.

Притуляк Р. М.

15.

Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду Пріма в суміші з регулятором росту рослин Біолан

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Ч. І. – Вип. 79. – С. 47–51.

Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М.

16.

Епіфітна мікробіота листків ячменю ярого за дії гербіциду і біологічного препарату

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Ч. І. – Вип. 80. – С. 189–194.

 

17.

 Посівні якості та врожайні властивості насіння проса за різного рівня азотного живлення

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – Ч. І. – Вип. 80. – С. 159–169.

Полторецький С. П.

18. 

Залежність розвитку окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери ячменю ярого від дії гербіцидів і регулятора росту рослин

стаття

Бюлетень інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Дніпропетровськ , 2012. – №2. – С. 78–82.

Грицаєнко З. М.

19. 

Розробка екологічно безпечних заходів боротьби з бур’янами в посівах тритикале озимого

стаття

Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : ІІІ Міжн. наукова конф., 11-12 жовтня 2012р. : зб .тез. – Умань, 2012. – С.20–23

Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М.

20. 

Фізіолого-біохімічні та анатомічні зміни у Cirsium arvense (L.) Scop. за дії різних видів гербіцидів

стаття

Агробіологія. – 2012. – Вип.9(96).– С. 64–68.

 

21. 

Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого

стаття

Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Листопад. – С. 308–310.

Білоножко В. Я., Полторецький С. П., Притуляк Р. М.

22. 

Мікробіота листків і зерна ячменю ярого за дії гербіциду і біопрепарату

стаття

Проблеми екологічної біотехнології. – 2012. – №2. – С. 1–12. /http: //jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/3029/2964

В. Я. Білоножко, Р. М. Притуляк, С. П. Полторецький, І. І. Мостов'як

 

 

2013

 

 

  1.  

«Агробіоценологія» (гриф Монмолодьспорту №1/11-18659 від 03.12.12)

підручник

– Вінниця: ПП «ТД Едельвейс»,2013. – 340 с.

Білоножко В.Я., Полторецький С.П., Мостов’як І.І., Березовський А.П.,

2. 

Стан пігментного комплексу листкового апарату ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан

стаття

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань, 2013. – Ч1. – С.56–58.

Притуляк Р. М., Чернега А. О.

3.

Розробка заходів з біологізації технології вирощування вівса в умовах Лісостепу України

стаття

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). – Умань, 2013. – Ч1. – С.103–104.

Просянкін Д.І.,

Карпенко В.П.

4.

Вміст білка та клейковини у зерні тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан

стаття

Матеріали тез науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату», 7 – 9 червня2013, Мелітополь-Кирилівка. – Мелітополь – Кирилівка, 2013. – С.90-91.

Притуляк Р. М., Чернега А. О., Притуляк С.М.

5.

Формування урожаю тритикале озимого за дії різних норм гербіциду Град і регулятора росту рослин Радостим

стаття

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції», 23-24 квітня, Умань. – Умань, 2013. – С.44–46.

Притуляк Р. М.

6.

Насіннєва продуктивність посівів проса залежно від способу сівби та умов мінерального живлення

стаття

Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. –2013. – Вип. 1. – С.205–214.

Полторецький С. П.. Білоножко В. Я.

7.

Trendy rozwoju ogroodnictwa na Ukrainie

стаття

Episteme. – 2013. - № 20/2013, Tom 1. – S. 69-83.

O. Burliai, W. Karpenko, O. Kiforenko

8. 

Plonowanie oraz jakość materialu siewnego prosa w zależności od sposobu siewu i nawożenia mineralnego

стаття

Episteme. – 2013. - № 20/2013, Tom 1. – S. 177-199.

S. Poltoretskyi, I. Mostowiak, W. Karpenko

9. 

Plonowanie oraz jakość materiału siewnego prosa w zależności od sposobu siewu i nawożenia mineralnego

стаття

Materialy Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Naukowej: Ziemia - Roślina – Człowiek, Kraków, 11-12 września 2013 r./ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. – K.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013. – S. 161.

 

S. Poltoretskyi, I. Mostowiak, V. Karpenko

10. 

Trendy rozwoju ogroodnictwa na Ukrainie

стаття

Materialy Ogólnopolskiej Ogrodniczej Konferencji Naukowej : Ziemia - Roślina – Człowiek, Kraków, 11-12 września 2013 r./ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. – K.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013. – S.30.

O. Burliai, V. Karpenko, O. Kiforenko

11. 

Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії проти злакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин біолан

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2013. – №1–2.  – С. 20–25.

Грицаєнко З.М., Притуляк Р.М.

12. 

Асоціативні фіксатори роду Azotobacter ризосфери тритикале озимого за дії біологічно активних речовин

стаття

ІІІ съезд микробиологов Украины им. С. Н. Виноградского : Тезисы докладов, 1-6 октября 2013, Ялта. – Ялта, 2013. – С. 196

Притуляк Р.М., Чернега А. О.

13.

Вміст білка і клейковини  у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 14–19.

Притуляк Р.М., Чернега А. О.

14. 

Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 83. – С. 19–25.

Притуляк Р.М., Чернега А. О.

 

 

2014

 

 

  1.  

Уманському національному університету садівництва – 170 років

стаття

Генетика і селекція : досягнення і проблеми // Тези доповідей міжнародної конференції / [Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. ]. –Умань,2014. – 3-4

Непочатенко О О.

2. 

Универсальный биологический прилипатель ЭППА

методические рекомендации

Методические рекомендации. – Киев, 2014. –28с.

Воцелко С.К.,Данкевич Л. А., Круть В.В. и др.

3. 

ЕПАА – універсальний біологічний прилипач мікробних препаратів, пестицидів і регуляторів росту рослин

методичні рекомендації

Методичні рекомендації. – Киїів, 2014. – 28с.

Воцелко С.К.,Данкевич Л. А., Круть В.В. и др.

4. 

Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки

навчальний посібник, гриф МОН №1/11-4368 від 27.03.2014р.

Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки / В. П. Карпенко, З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк і ін. ; за ред. доктора с.-г. н., професора В. П. Карпенка. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –132с.

В. П. Карпенко, З.М. Грицаенко, Р. М. Притуляк, І.І Мостов’як, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська,А. О. Чернега, О.В.Голодрига, О.І.Заболотний

5.

Rola rolnictva Ukrainy w wytwarzaniu energii odnawialnej

стаття

Alternatywne zrodla energii i ich zastosowanie: praca zbiorowa pod red. naukova K. Kryzanowskiej i K. Nuszkiewica. – Goladkowo, 2014.  – S. 104-112

I.Mostoviak, O. Burliay

6.

Інтегровані композиції гербіцидів і біологічних препаратів для підвищення урожайності і якості врожаю ячменю ярого

Інноваційні розробки

Інноваційні розробки Уманського НУС/ за ред. доктора с.-г наук, професора В. П. Карпенка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – С. 14

 

7. 

Ростові процеси вівса гол озерного за дії біологічно активних речовин

тези

Materialy X Mezinarodni Vedecko-Praktika Konference. – Praha.2014 – P. 47-48

Просянкін .Д. І.

8. 

Якісні показники зерна тритикале озимого за розрізненої та інтегрованої дії різних норм гербіцидів і регулятора росту рослин

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – 252 с.

Р. М. Притуляк, А. О. Чернега

9.

Методичні рекомендації до написання науково-педагогічними працівниками річного звіту про науково-дослідну роботу

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації. – Умань, 2014. – 11с.

 

10. 

Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан

стаття

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2014. – 3(60). – С. 83-87.

Р. М. Притуляк, А. О. Чернега

11.

Eco-friendly sources of alternative energy in Ukraine

стаття

Bulleten of Uman National University of Horticulture. – 2014. –№2. – Р. 106-109

O.L. Burlyai

12.

Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2014. – №2. –С. 10-117

І. П. Суханова, О. В. Василенко, С. П. Сонько, О. М. Дубін, Т.М. Пушкарьова

13.

Стан фотосинтетичної та пігментної систем соняшника за дії гербіцидів фюзилад форте 150, дуал голд 960 та регулятора росту рослин радостим

стаття

Збірник наукових праць Уманського НУС. –2014. –Вип. 86. – С. 221-228.

З.М. Грицаенко, Підан Л. Ф.

 

 

2015

 

 

  1.  

Фізіологія рослин

методичні рекомендації

Фізіологія рослин: методичні рекомендації. – Умань, 2014. – 15 с.

 

Р. М. Притуляк

2.

Розвиток еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіциду і мікробіологічного препарату

тези

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта. Умань, 2015. –С. 37-38.

Р. М. Притуляк

3.

Мікробіологічна активність ризосфери ячменю ярого за дії біологічно активних речовин

 

тези

Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 110-річчю від дня народження академіка АНУ і ВАСГНІЛ П.А. Власюка. – Умань, 2015. –

Частина 2. –С.96-97.

Хитрук С.В., Галай Б.О., Шевчук В.П.,

Карпенко В.П.

 

4. 

Урожайність і якість зерна тиритикале озимого за дії гербіцидів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин

стаття

Актуальные научные исследования в современном мире: материалы Междунар.научн.-практ. инт.-конф., 13-14 июня 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. - Переяслав-Хмельницкий, 2015. - Вып. 1, ч. 1. –С 117-119

Притуляк Р. М.

5.

Вплив комплексних хелатних добрив на функціональну активність тканин коренів і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої озимої

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2015. –№1. – С. 36-41

Богдан М.М., Гуляєва Г. Б.

6.

Ліпопероксидаційні та антиоксидантні процеси в рослинах вівса гол озерного за дії біологічно активних речовин

стаття

Вісник Уманського НУС. – 2015. –№1. – С. 46-50

Просянкін Д.І.

7.

Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці

стаття

Збірник наукових праць

Національного наукового центру" Інститут землеробства НААН".-2015.-Вип. 2. – С. 192-198

 

В.П. Карпенко, І.І.

Мостов'як, В.В. Любич, І.О. Полянецька, В.В. Петренко

 

8.

Патент. 99346. Україна МПК А01С 1/08 (2206.01). Біологічна препаративна композиція альсім із ростостимулюючими властивостями для підвищення продуктивності рослин. – № 201500297; Заявл.15.01.2015, Бюл. №10. – 5с.

 

 

патент

Патент.99346. Україна МПК А01С 1/08 (2206.01). Біологічна препаративна композиція альсім із ростостимулюючими властивостями для підвищення продуктивності рослин. – № 201500297; Заявл.15.01.2015, Бюл№10. –5с.

 

 

Вербова В.В.

9.

Вплив гербіциду град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого

 

стаття

Актуальные научные исследования в современном мире: материалы ІІ Междунар.научн.-практ. инт.-конф., 4-5 июля 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. - Переяслав-Хмельницкий, 2015. - Вып. 2 - С120-122.

Притуляк Р. М.

10.

Екологічні аспекти дії біологічно активних речовин на епідермальну структуру листків тритикале озимого

монографія

Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – Полтава, «Сімон». – 224с. (187-194).

Притуляк Р. М.

11.

Вплив вмісту білка на кулінарну оцінку плющеної крупи, отриманої із зерна спельти залежно від сорту

тези

Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали всеукраїнської наук. конф. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2015.  – С. 75-78

Любич В.В., Возіян В.В.

12.

Economy’s agricultural sector potential in Ukrainianenergy self-sufficiency forming

стаття (Scopus)

Economic annals-XXI. –2015. – №155 (11-12). – Р. 55-58.

Karpenko V., Burliai O., Mostoviak I

13.

Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим

стаття

Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 73−76.

Карпенко В.П.,

Притуляк Р.М., Мостов’як І.І.

14.

Іntroduction history of species and varieties of genus Іris l. in Ukraine against the background of global trends

стаття

Bulletin Uman National University of Horticulture. . – 2015. – № 2. – С.85-91

Karpenko V. Р.

15. 

Наукове і навчальне значення Гербарію Уманського національного університету садівництва у підготовці фахівців лісового господарства

Тези

Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: Мат. Всеукр. наук.-практ. конференції, Умань, 8 грудня 2015 р. – Умань, 2015. – С. 32-35

 

Мамчур Т.В.

Карпенко В.П.

16. 

Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин

стаття

Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 13−16.

Івасюк Ю.І.,

Карпенко В.П.,

Грицаєнко З.М.

 

 

2016

 

 

  1.  

Розвиток вільноживучих ризосферних азотфіксаторів сої за використання біологічно активних препаратів

 

стаття

Збірник наукових праць УНУС. –2016. –Вип. 88, – Ч. 1. –С. 53-60.

Карпенко В.П.,

Грицаєнко З.М., Івасюк Ю.І.

2.

Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин радостим

 

стаття

Збірник наукових праць УНУС. –2016. –Вип. 88, – Ч. 1. – С. 16-23.

Грицаєнко З.М.,

Карпенко В.П., Підан Л.Ф.

3.

Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим

стаття

Карантин і захист рослин. – 2016.–  №4 (235). – С.1-2.

Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Мостов’як І.І., Підан Л.Ф.

4. 

 Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами

стаття

Збалансоване природокористування. – 2016 . – № 1 – С. 72-75.

Богдан М.М.,

Гуляєва Г.Б.,

Карпенко В.П.

5. 

Вплив біологічно активних речовин на ростові процеси ячменю ярого

 

тези

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений125-річчю від дня народження професора В.Л. Симиренка. – Умань, 2016. – С. 55-56.

 

Рибачук С.М.,

Бондар Є.А.

Карпенко В.П.

6. 

Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин біолан

 

тези

Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений125-річчю від дня народження професора В.Л. Симиренка. – Умань, 2016. – С.68-69.

Удолатій В.О.,

Кавецький Ю.П.,

Карпенко В.П.

7.

Комплексні хелатовані добрива у посівах пшениці. Науково-методичні рекомендації. – К.:ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 32 с.

Рекомендації

Комплексні хелатовані добрива у посівах пшениці. Науково-методичні рекомендації. – К.:ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 32 с.

 

Богдан М.М., Гуляєва Г.Б., Патика В.П., Карпенко В.П., Ткачук К.С.

 

8. 

Перспективи застосування біологічно активних речовин при вирощуванні нуту

 

Селекція, насінництво,технології вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур : досягнення і перспективи // Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2016, ПДТУ (Камянець-подільський).  – Тернопіль :Крок. 2016. – 240-242.

Карпенко В.,

Коробко О.