+38 (04744) 3-20-63
Меню

Світовий Валерій Михайлович

Світовий Валерій Михайлович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: svmum@ukr.net

 

 

 

Працює в УНУС з 3 вересня 2008 року

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут, 1994 р.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування, 2016 р.

Теми досліджень: "Вплив тривалого удобрення на фізичні та хімічні властивості власне гумусових речовин чорнозему опідзоленого".

Галузь наукових інтересів: хімія гумусу, хімія мікроелементів.

Головні публікації :

Світовий В.М., Жиляк І.Д. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому        // Вісник Прикарпатського національного Університету імені Василя Стефаника: СЕРІЯ ХІМІЯ, − Івано Франківськ: ПНУ, 2016. − ВИПУСК XX. − С.30-33.

Термічні перетворення гідратованого акваамінодифосфату кобальту (2)/ Жиляк І.Д., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Жиляк Т.Г., Світовий В.М., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А.// Наукові записки Тернопільського національного педадогічного університету ім Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. − 2014. − № 21. − С. 33−37.

Світовий В.М., Черно О.Д. Вміст бору в пшениці озимій вирощеній на чорноземі опідзоленому// Збірник наукових праць УНУС / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. − Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. − Вип. 85. − С. 111-117.

Світовий В.М., Жиляк І.Д. Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES) / Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 683.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо-нальний університет, 2014. – С. 110−117.

Світовий В.М., Жиляк І.Д. Ферум і манґан у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Хімія. – 2014. – Вип. ХVIII. – С. 4-8.

Світовий В.М., Геркіял О.М., Жиляк І.Д. Цинк і купрум у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. − 2014. − № 2 (34). − С. 99−101.

Світовий В.М. Порівняльна характеристика методів очищення гумусових речовин // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 658.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. − С. 119-123.

Світовий В.М. Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорноземного ґрунту за тривалого впливу внесених добрив // Біоресурси та природокористування. − 2013. − Том 5. − № 3-4. − С. 69-74.

Світовий В.М., Жиляк І.Д. Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій / В.М. Світовий, І.Д. Жиляк // Вісник аграрної науки Причорноморʼя. − 2013. − Т.1., Вип. 4. − С.118-122.

Патентна діяльність:

Пат. Україна №108746, МПК (2016.01) G01N 33/24 (2006.01) G01N 21/00. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук натрію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою / Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u201601615; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.07.2016, бюл. № 14

Пат. Україна №108747 МПК G01N 33/24 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук кальцію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою /Світовий В.М.;заявник і власник УНУС. − u201601616; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.07.2016, бюл. № 14

Пат. Україна № 108748, МПК G01N 33/24 (2006.01) G01N 33/24 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук літію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою   / Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u201601618; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.07.2016, бюл. № 14

Пат. Україна № 95710, МПК E21B 25/10 (2006.01). Пробовідбірник для легких або розпушених ґрунтів/ Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. −

u201401931; заявл. 26.02.2014; опублік. 12.01.2015, Бюл.№ 1.

Пат. Україна № 95330, МПК G01N 33/24 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цинку, кадмію, хрому, купруму, нікелю, плюмбуму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/ Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u201405636; заявл. 26.05.2014; опублік. 25.12.2014, Бюл. № 24.

Пат. Україна № 91700, МПК G01N 33/24 Спосіб встановлення градацій забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору та калію/ Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u201401932; заявл. 26.02.2014; опублік. 10.07.2014, бюл. № 13.

Пат. Україна № 82496, МПК (2013.01) G01N 33/24 (2006.01) C07G 99/00. Спосіб визначення вмісту вуглецю органічної речовини гумусу в ґрунтах, що сформовані на лісовидних суглинках/ Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u 2012 14676; заявл. 21.12.2012; опублік. 12.08.2013, Бюл.№ 15.