+38 (04744) 3-20-63
Меню

Розборська Лариса Василівна

Розборська Лариса Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: зав. кафедри, доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: lor1970a@gmail.com

 

Працює в Уманському НУС з 2000 року.

Освіта: Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини, 1995 р.

Підвищення кваліфікації: НУБіП України, 2016 р.

Тема наукової роботи: Ефективність гербіцидів у поєднанні з біостимуляторами росту на посівах пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України.

Сфера наукових інтересів: фізіологія рослин, основи фізіології і гігієни харчування, радіобіологія.

Дисципліни, які викладає: фізіологія рослин, основи фізіології і гігієни харчування, радіобіологія, хімія навколишнього середовища, органічна хімія, фізико-хімічні методи дослідження.

 

Список публікацій

1997

1.Чорна Л.В. Зміни агрофізики грунту під впливом тривалого застосування добрив у сівозміні// Збр. наук. пр. УСГА.- К.: Нора-прінт,1997.- С. 143-145.

1998

1. Чорна Л.В. Щільність та вологоємність як фактори. що підтримують родючість грунту//Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний наук. збр. Спец. вип. до 5 з’їзду УТГА.- Харків,”Аграрна наука”,1998.- С.41-43.

2. Карасюк І.М., Господаренко Г.М., Чорна Л.В. Зміна водостійкості структури грунту залежно від системи удобрення// Збр. наук. пр. УСГА.- Умань,1998.-С.21-24.

3. Чорна Л.В. Щільність грунту залежно від норм та систем удобрення // збр. наук. пр. УСГА “ Фактори родючості грунту та їх ефективність”.- Умань, 1998.- С.84-87.

4. Мартинюк А.Т., Господаренко Г.М., Перебитюк Г.А., Білан І.А., Чорна Л.В., Цигода В.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від удобрення в сівозміні та погодніх умов// збр. наук. пр. УСГА “ Фактори родючості грунту та їх ефективність”. - Умань, 1998.-С.71-76.

1999

 1. Господаренко Г.М., Чорна Л.В. Агрофізичні параметри чорнозему опідзоленого при різних системах удобрення в польовій сівозміні// Наук. вісник НАУ.- К.,1999.-№3.- С. 107-110.

2. Карасюк І.М., Чорна Л.В. Зміни агрохімічних та фізико-хімічних властивлстей грунту після довготривалого застосування добрив у сівозміні //Вісник аграрної науки .- 1999.- Спец. випуск, вересень.- С.34-38.

 

2000

1.Карасюк І.М., Господаренко Г.М., Чорна Л.В. Продуктивність польової сівозміни залежно від систем та рівнів застосування добрив// Землеробство.- Вип. 74.- К, 2000.- С.43-48

2002

1.Чорна Л.В.Система удобрення як умова оптимальних фізико-хімічних властивостей грунту.// агрохімія і грунтознавство. Книга 3. Збр. наук. пр. до 6 з’їзду УТГА.- Харків, 2002.- С.309-311.

2003

1.Чорна Л.В., Господаренко Г.М Агрофізичні властивості грунту, як фактор формування врожаю// Збр. наук. пр. УДАУ. “Біологічні науки і проблеми рослинництва”.- Умань, 2003.- С.772-776.

2005

1.Чорна Л.В. Вплив доз Естерону на фоні мінеральних добрив на врожайність і якість зерна озимої пшениці // Збр. наук. пр. УДАУ.- Умань, 2005.-вип. 61.- ч. 1.- С. 276-285.

2006

1.Карасюк І.М., Чорна Л.В. Зміна агрофізичних та фізико-хімічних показників  чорнозему опідзоленого в результаті тривалого застосування добрив у сівозміні // З’їзд агрохіміків і грунтознавців. Міжвідомчий тематичний наук. зб. Агрохімія і грунтознавство.- Харків, «Аграрна наука», 2006.- С.61-64.

2007

1. Чорна Л.В. Вплив гербіциду Естерону і біостимулятора росту Емістиму С на вміст хлорофілу в листках озимої пшениці та чисту продуктивність фотосинтезу //матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.- Умань, 2007.- с. 91-93.

2010

1. Розборська Л.В. Накопичення сухої речовини рослинами озимої пшениці залежно від дії гербіциду і стимулятора росту – основа гарного врожаю // матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.- Умань, 2010.- с.36 -37.

2011

1. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Вплив гербіциду Лонтрім при застосуванні як окремо так і сумісно з біостимулятором росту Емістим С на біологічні процеси і продуктивність пшениці озимої // Вісник Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. праць. – Біла Церква. – 2011. – Вип. 67.  – С. 173–181.

2. Розборська Л.В. Вплив сумісного застосування  гербіциду Естерону та біостимулятора росту на вміст хлорофілу в листках пшениці озимої// матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.- Умань, 2011.- с.103-104.

3. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Забур’яненість і урожайність пшениці озимої залежно від способу застосування гербіциду Естерон і рістрегулятора Емістим С // Збірник наукових праць УНУС „Основи біологічного рослинництва у сучасному землеробстві”. – Умань. – 2011. – спец. випуск – С. 376–386.

2012

1. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Активність окисно-відновних ферментів пшениці озимої за дії рістрегулятора росту і гербіциду / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська //Матеріали VIII міжнародної конференції Radostim 2012 «Мікробні біотехнології: актуальність і майбутнє. – Київ. – 2012. – С. 13–14.

2. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Основи біологізації в галузі рослинництва / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, І.Б.Леонтюк // Збірник наук. пр. Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – К. –2012. – С. 5–10.

3. Розборська Л.В. Вплив сумісного застосування гербіциду та біостимулятора росту на динаміку наростання площі листкового апарату пшениці озимої / Л.В.Розборська // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.– Умань, 2012.– с.90–91.

2013

1.Розборська Л.В. Продуктивність пшениці озимої залежно від застосування гербіциду Лонтрім / Л.В.Розборська // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області).– Умань, 2013.– с.108–109.

2. Розборська Л.В. Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність і структурні показники посівів сої / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига, Л.В.Розборська //Агроекологія. Зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. – 2013. – С.138 – 142.

2014

1. Розборська Л.В. Зміни біолого-фізіологічних показників у рослин пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 84. – Умань, 2014. – С. 77–83.

2. Розборська Л.В. Вплив сумісного застосування гербіциду Лонтрім та регулятора росту Емістим С на урожайність пшениці озимої // Л.В.Розборська / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014 р. –  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2014. – С. 72–74.

3. Розборська Л.В. Забур'яненість посівів пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду Лонтрім / Л.В.Розборська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», Уманський НУС, Умань, 2014. – С. 83–85.

2015

1. Заболотний О.І. Формування врожайності кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О.І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига, А.В.Заболотна   // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науковий журнал. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2(85). Том. 1.  – С. 99–107.

2. Голодрига О.В.  Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт // О.В. Голодрига,  І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний, А.В.Заболотна // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1.  – 2015. – С. 32. –36.

3. Розборська Л.В. Біометричні та біохімічні показники огірка у весняній теплиці залежно від передпосівної обробки насіння Емістимом С / В.В. Яценко, Л.В.Розборська // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.70–71.

4.  Голодрига  О. В. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої /  О. В. Голодрига, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. І. Заболотний // Агробіологія. – Біла Церква, 2015. – №1 (117). – С. 44–48.

 5. Розборська Л.В. Якісні показники огірка у теплиці при застосуванні РРР / Л.В. Розборська, О.І. Улянич, В.В. Яценко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». – Умань, 2015. – С. 65 – 66.

6. Розборська Л.В. Продуктивність огірка у теплиці за використання регуляторів росту рослин/О.І. Улянич, Л.В.Розборська, В.В.Яценко//  Мат. ІІІ Міжнародної наукової конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки» 20 листопада 2015 р.– Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.118–120.

2016

1. Розборська Л.В. Агроекологічне обґрунтування активності ферментів окисно-відновної дії в рослинах пшениці озимої  при сумісному застосуванні гербіциду та регулятора росту// Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 26 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 56–58.

2. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/  Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В.Голодрига, О.І. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 88. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.

 3. Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  / О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  // Збірник наукових праць Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 89. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 143–151.

4. Розборська Л.В. Якість органічної продукції огірка у теплиці за використання біорегуляторів росту рослин / Л.В. Розборська, В.В. Яценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Овочівництво в Україні: історія, традиції, перспективи» присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва (21 вересня 2016). – Умань, ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 65 – 67.

 

Методичні посібники

1. Чорна Л.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу «Біологічно активні речовини в харчових технологіях». Умань, 2004. 47с.

2. Величко Л.Н., Меркушина А.С., Чорна Л.В. Практикум з фізіології рослин  //Навчальний посібник. Умань, 2006.- 109с.

3. Розборська Л.В. Методичні вказівки до вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи фізіології і гігієни харчування», Умань, 2010.- 20с.

4. Програма навчальних практик студентів експериментальної групи ОКР «Бакалавр» напряму 6.090.101– «Агрономія» (обсяг, строки, організація і методика проведення та звітність за її проходження) / [Головчук А.Ф., Господаренко Г.М., Єщенко В.О. та інш.]; за ред. В.О. Єщенка. – Умань, 2011. – 133с.

5. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Методичний посібник навчальної практики з курсу «Фізіологія рослин» // Навчальний посібник. Умань, 2011.- 65с.

6. Мікробіологія галуі: зерно і продукти його переробки: навч. посібник / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк, І.І. Мостовяк, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, А.О. Чернега, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний; за ред. В.П. Карпенка. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 132с.

7. Сільськогосподарська радіобіологія.  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу сільськогосподарської радіобіології / О. І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Умань, 2015. – 16 с.