+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Розборська Лариса Василівна

Розборська Лариса Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувачка кафедри
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: lor1970a@gmail.com

 

 

  

Прізвище, ім’я та по батькові НПП

Розборська Лариса Василівна

Посада

Завідувачка кафедри біології, доцент

Освіта

Медичне училище, диплом з відзнакою ЛТ-І № 024979 за спеціальністю: медична сестра 1 липня 1989 р., реєстраційний № 3469.

Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини, диплом з відзнакою ЛО ВЕ№000277 за спеціальністю Біологія і сільськогосподарська праця, кваліфікація вчитель біології та сільськогосподарської праці 7 липня 1995 р. реєстраційний номер №4278.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук, 27 червня 2000 р. (протокол № 25-09/6).

ДК №007762

Спеціальність : агрохімія

Тема дисертаційного дослідження

"Зміни агрофізичних та фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні".

Вчене звання

Доцент кафедри біології

12ДЦ № 025804 виданий  рішенням Атестаційної колегії від 1 липня 2011 р. (протокол № 3/85 - Д)

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/011462-20 видано 28 лютого 2020 р., реєстраційний номер №11462

Нагороди. звання

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 28 років

Науково-педагогічний – 20 років

Дисципліни, що викладає

фізіологія рослин, гігієна і санітарія в галузі, хімія навколишнього середовища і санітарно-хімічний аналіз, біологічно активні речовини в рослиництві, біологічно активні речовини в рослинництві (за скороченим терміном навчання), анатомія людини.

Сфера наукових інтересів

Біологія

Тема дослідження

Біологічні процеси в рослинах пшениці озимої і формування її продуктивності при сумісному застосуванні гербіцидів і біологічно активних речовин.

Профіль в GoogleАкадемія 

Аналіз наукової та професійної активності 

Розборської Лариси Василівни

кафедри __біології  за 2015-2019 рр. 

Показник

Фактичні   дані

1

Наявність за   останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені   до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science   Core Collection;

Карпенко   В.П., Заболотний О.І., Притуляк Р..М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б.,   Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика В.П. Мікробіота грунту ризосфери сої   за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал.   2019. Т.81. №5. С. 48–61.

2

Наявність не   менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку   наукових фахових видань України;

1. Заболотний О.І., Заболотна А.В.,  Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига   О.В. Формування врожайності кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду   Люмакс. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науковий журнал. Миколаїв. 2015.   С. 99–107.

2. Заболотний О. І. Формування   врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О. І. Заболотний,   І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. –   Вип. 2 (85). – Том 1. – С. 99–107.

3.  Голодрига  О. В. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин   Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової   мікрофлори та симбіотичного апарату сої /    О. В. Голодрига, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. І. Заболотний //   Агробіологія. – Біла Церква, 2015. – №1 (117). – С. 44–48.

4. Розборська Л.В.   Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно   від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту   рослин/  Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк,   О.В.Голодрига, О.І. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 84. – Ч.   1:  Сільськогосподарські науки. С.   67–76.

           5. Голодрига О.В.   Продуктивність посівів сої при застосуванні гербіциду Дєсілєт на фоні обробки   насіння регулятором росту рослин Біолан та бактеріальним препаратом   Ризобофіт  / О.В. Голодрига, І.Б.   Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний    // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2016.– С. 59–66.

            6. Заболотний О.І.,   Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Рівень   забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду   Еталон/О.І.Заболотний, А.В.Заболотна, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська,   О.В.Голодрига // Зб. наук праць Уманського    НУС. – Умань : УНУС, 2017. – Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські   науки. – С. 179 – 188.

7. Голодрига О.В.   Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та   регулятора росту рослин Біолан  / О.В.   Голодрига,  Л.В. Розборська,   // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2017.–   Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 141–149.

8. Леонтюк І.Б., Заболотний   О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування гербіциду   Дербі у посівах пшениці озимої // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 92.   Умань, УНУС, 2018. С. 159–168.

9. Заболотний О.І., Леонтюк   І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур’яненість та врожайність посівів   кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину).   Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 57–64.

10. Леонтюк І.Б., Голодрига   О.В., Заболотний О.І.,  Розборська Л.В.   формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та   Біолану. Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С.   111–118.

11. Розборська Л.В., Голодрига   О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці озимої на тлі   застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С/ Зб.   наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету   «Агробіологія» . –   2018. - № 1 (138)   – С. 185 – 192.

12. Заболотний О.І., Заболотна   А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні   процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Зб. наукових   праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» .   –   2018. - № 1(138)  – С. 128 – 136.

13. Розборська Л.В. Забур’яненість посівів пшениці озимої на тлі сумісного застосування гербіциду   Триатлон та регулятора росту  Емістим С   в Правобережному Лісостепу / ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September 2018, P. 802 -810.

14. Голодрига О.В., Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В.   Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої   за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин. Таврійський   науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.   29–38.

15. Заболотний   О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В.,   Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні та особливості   анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду   Бату, в.г.  Таврійський науковий   вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 45–51.

 

3

Наявність   виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 

4

Наукове   керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження   наукового ступеня;

 

5

Участь у   міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність   звання “суддя міжнародної категорії”;

 

6

Проведення   навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше   50 аудиторних годин на навчальний рік;

 

7

Робота   у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або   галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої   освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої   експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних   комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної   ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;

 

8

Виконання   функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми   (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового   видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або   іноземного рецензованого наукового видання;

Аспірант   Любченко Д.Р. Рішення Вченої Ради університету від 25.04.2019

9

Керівництво   школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських   олімпіад з базових навчальних предметів, II—    III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких   робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”;   участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10

Організаційна   робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу   освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або   іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління   (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного   підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету,   інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Завідувач   кафедри біології Уманського НУС.  Наказ 346-к/тр від 29.09.2018

11

Участь в   атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної   спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених   рад);

 

12

Наявність не   менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два   досягнення;

 

13

Наявність   виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи   студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних   вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

1.Сільськогосподарська   радіобіологія.  Методичні вказівки для   виконання контрольних завдань з курсу сільськогосподарської радіобіології /   О. І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига //   Умань, 2015. – 16 с.

2.Фізіологія   рослин. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами ОС   «Бакалавр» напряму підготовки 201 – «Агрономія» / О. І. Заболотний, О.В.   Голодрига, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк // Умань, 2016. – 63 с.

3. Розборська Л.В. Методичні рекомендації з   організації та виконання самостійної і контрольної робіт з дисципліни «Основи   фізіології і гігієни харчування» студентів заочної форми навчання, Умань,   2016.- 20с.

4. Розборська Л.В. Методичні рекомендації з   організації самостійної роботи з дисципліни «Основи фізіології і гігієни   харчування» для студентів денної форми навчання, Умань, 2016.- 30с.

5.Основи   фізіології та гігієни харчування. Навчальний посібник до виконання лабораторних   робіт денної і заочної форми навчання ЩС «Бакалавр» зі спеціальності 181 –   «Харчові технології» / В.П. Карпенко, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, Р.М.   Притуляк, О.І. Заболотний, О.В. Голодрига // Умань, 2017. – 90 с.

14

Керівництво   студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської   олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота   у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади   (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво   постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво   студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів,   фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі   журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів;   керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських   іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи,   Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України;   виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди   України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного   судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною   делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 

 

 

 

15

Наявність   науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних   публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти   публікацій;

1.   Розборська Л.В. Вплив регуляторів росту рослин на біометричні показники   рослин помідора // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції   «Екологічно безпечне високопродуктивне використання грунту та застосування   добрив» (м. Умань, 29 березня 2017 р.). Умань: ДДАЕУ, 2017. – С.74 – 75.

2.  Розборська Л.В. Вплив різних норм гербіциду   Дербі та регулятора рослин Емістим С на забуряненість  пшениці озимої .  Мат. V Міжнародної науков-практичної   конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017   р./ Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред) та ін. Київ: Видавнцтво «Основа»,   2017. С.103–105.

3.   Розборська Л.В.  Вплив гербіциду   Триатлон та регулятора росту Емістим С на урожайність пшениці озимої   //Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Технологічні   аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур:   сучасний погляд та інновації» 30 травня, 2018,  Уманський НУС. С. 70–72.

4.   Розборська Л.В. Продуктивність фотосинтезу пшениці озимої за внесення   гербіциду Триатлон. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної   інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в   умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 34. (Переяслав-Хмельницький, 30   березня, 2018 р.). С. 619–623.

5. Розборська Л.В. Забур’яненість посівів пшениці   озимої на тлі сумісного   застосування гербіциду Триатлон та регулятора   росту  Емістим С в Правобережному   Лісостепу // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September 2018, P. 802   -810.

 

16

Участь у   професійних об’єднаннях за спеціальністю;

ГО „Товариство мікробіологів   України ім. С.М. Виноградськогоˮ  членський квиток № ЧС 016

17

Досвід   практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

 

18

Наукове   консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох   років.

 

 

Список публікацій

1997

1.Чорна Л.В. Зміни агрофізики грунту під впливом тривалого застосування добрив у сівозміні// Збр. наук. пр. УСГА.- К.: Нора-прінт,1997.- С. 143-145.

1998

1. Чорна Л.В. Щільність та вологоємність як фактори. що підтримують родючість грунту//Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний наук. збр. Спец. вип. до 5 з’їзду УТГА.- Харків,”Аграрна наука”,1998.- С.41-43.

2. Карасюк І.М., Господаренко Г.М., Чорна Л.В. Зміна водостійкості структури грунту залежно від системи удобрення// Збр. наук. пр. УСГА.- Умань,1998.-С.21-24.

3. Чорна Л.В. Щільність грунту залежно від норм та систем удобрення // збр. наук. пр. УСГА “ Фактори родючості грунту та їх ефективність”.- Умань, 1998.- С.84-87.

4. Мартинюк А.Т., Господаренко Г.М., Перебитюк Г.А., Білан І.А., Чорна Л.В., Цигода В.С. Продуктивність цукрових буряків залежно від удобрення в сівозміні та погодніх умов// збр. наук. пр. УСГА “ Фактори родючості грунту та їх ефективність”. - Умань, 1998.-С.71-76.

1999

 1. Господаренко Г.М., Чорна Л.В. Агрофізичні параметри чорнозему опідзоленого при різних системах удобрення в польовій сівозміні// Наук. вісник НАУ.- К.,1999.-№3.- С. 107-110.

2. Карасюк І.М., Чорна Л.В. Зміни агрохімічних та фізико-хімічних властивлстей грунту після довготривалого застосування добрив у сівозміні //Вісник аграрної науки .- 1999.- Спец. випуск, вересень.- С.34-38.

 2000

1.Карасюк І.М., Господаренко Г.М., Чорна Л.В. Продуктивність польової сівозміни залежно від систем та рівнів застосування добрив// Землеробство.- Вип. 74.- К, 2000.- С.43-48

2002

1.Чорна Л.В.Система удобрення як умова оптимальних фізико-хімічних властивостей грунту.// агрохімія і грунтознавство. Книга 3. Збр. наук. пр. до 6 з’їзду УТГА.- Харків, 2002.- С.309-311.

2003

1.Чорна Л.В., Господаренко Г.М Агрофізичні властивості грунту, як фактор формування врожаю// Збр. наук. пр. УДАУ. “Біологічні науки і проблеми рослинництва”.- Умань, 2003.- С.772-776.

2005

1.Чорна Л.В. Вплив доз Естерону на фоні мінеральних добрив на врожайність і якість зерна озимої пшениці // Збр. наук. пр. УДАУ.- Умань, 2005.-вип. 61.- ч. 1.- С. 276-285.

2006

1.Карасюк І.М., Чорна Л.В. Зміна агрофізичних та фізико-хімічних показників  чорнозему опідзоленого в результаті тривалого застосування добрив у сівозміні // З’їзд агрохіміків і грунтознавців. Міжвідомчий тематичний наук. зб. Агрохімія і грунтознавство.- Харків, «Аграрна наука», 2006.- С.61-64.

2007

1. Чорна Л.В. Вплив гербіциду Естерону і біостимулятора росту Емістиму С на вміст хлорофілу в листках озимої пшениці та чисту продуктивність фотосинтезу //матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.- Умань, 2007.- с. 91-93.

2010

1. Розборська Л.В. Накопичення сухої речовини рослинами озимої пшениці залежно від дії гербіциду і стимулятора росту – основа гарного врожаю // матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.- Умань, 2010.- с.36 -37.

2011

1. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Вплив гербіциду Лонтрім при застосуванні як окремо так і сумісно з біостимулятором росту Емістим С на біологічні процеси і продуктивність пшениці озимої // Вісник Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. праць. – Біла Церква. – 2011. – Вип. 67.  – С. 173–181.

2. Розборська Л.В. Вплив сумісного застосування  гербіциду Естерону та біостимулятора росту на вміст хлорофілу в листках пшениці озимої// матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.- Умань, 2011.- с.103-104.

3. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Забур’яненість і урожайність пшениці озимої залежно від способу застосування гербіциду Естерон і рістрегулятора Емістим С // Збірник наукових праць УНУС „Основи біологічного рослинництва у сучасному землеробстві”. – Умань. – 2011. – спец. випуск – С. 376–386.

2012

1. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Активність окисно-відновних ферментів пшениці озимої за дії рістрегулятора росту і гербіциду / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська //Матеріали VIII міжнародної конференції Radostim 2012 «Мікробні біотехнології: актуальність і майбутнє. – Київ. – 2012. – С. 13–14.

2. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Основи біологізації в галузі рослинництва / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, І.Б.Леонтюк // Збірник наук. пр. Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – К. –2012. – С. 5–10.

3. Розборська Л.В. Вплив сумісного застосування гербіциду та біостимулятора росту на динаміку наростання площі листкового апарату пшениці озимої / Л.В.Розборська // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених.– Умань, 2012.– с.90–91.

2013

1.Розборська Л.В. Продуктивність пшениці озимої залежно від застосування гербіциду Лонтрім / Л.В.Розборська // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (до 60-річчя утворення Черкаської області).– Умань, 2013.– с.108–109.

2. Розборська Л.В. Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність і структурні показники посівів сої / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига, Л.В.Розборська //Агроекологія. Зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. – 2013. – С.138 – 142.

2014

1. Розборська Л.В. Зміни біолого-фізіологічних показників у рослин пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 84. – Умань, 2014. – С. 77–83.

2. Розборська Л.В. Вплив сумісного застосування гербіциду Лонтрім та регулятора росту Емістим С на урожайність пшениці озимої // Л.В.Розборська / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014 р. –  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА»,  2014. – С. 72–74.

3. Розборська Л.В. Забур'яненість посівів пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду Лонтрім / Л.В.Розборська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», Уманський НУС, Умань, 2014. – С. 83–85.

2015

1. Заболотний О.І. Формування врожайності кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О.І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига, А.В.Заболотна   // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науковий журнал. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2(85). Том. 1.  – С. 99–107.

2. Голодрига О.В.  Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт // О.В. Голодрига,  І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний, А.В.Заболотна // Вісник Уманського національного університету садівництва. – № 1.  – 2015. – С. 32. –36.

3. Розборська Л.В. Біометричні та біохімічні показники огірка у весняній теплиці залежно від передпосівної обробки насіння Емістимом С / В.В. Яценко, Л.В.Розборська // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.70–71.

4.  Голодрига  О. В. Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт на активність грунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої /  О. В. Голодрига, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. І. Заболотний // Агробіологія. – Біла Церква, 2015. – №1 (117). – С. 44–48.

 5. Розборська Л.В. Якісні показники огірка у теплиці при застосуванні РРР / Л.В. Розборська, О.І. Улянич, В.В. Яценко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». – Умань, 2015. – С. 65 – 66.

6. Розборська Л.В. Продуктивність огірка у теплиці за використання регуляторів росту рослин/О.І. Улянич, Л.В.Розборська, В.В.Яценко//  Мат. ІІІ Міжнародної наукової конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки» 20 листопада 2015 р.– Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.118–120.

2016

1. Розборська Л.В. Агроекологічне обґрунтування активності ферментів окисно-відновної дії в рослинах пшениці озимої  при сумісному застосуванні гербіциду та регулятора росту// Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 26 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 56–58.

2. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/  Л.В.Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В.Голодрига, О.І. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 88. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.

 3. Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  / О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  // Збірник наукових праць Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 89. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 143–151.

4. Розборська Л.В. Якість органічної продукції огірка у теплиці за використання біорегуляторів росту рослин / Л.В. Розборська, В.В. Яценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Овочівництво в Україні: історія, традиції, перспективи» присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва (21 вересня 2016). – Умань, ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 65 – 67.

2017

1. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон/О.І.Заболотний, А.В.Заболотна, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Зб. наук праць Уманського  НУС. – Умань : УНУС, 2017. – Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 179 – 188.

2. Голодрига О.В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан  / О.В. Голодрига,  Л.В. Розборська,   // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2017.– Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 141–149.

 3. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон/О.І.Заболотний, А.В.Заболотна, І.Б.Леонтюк, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Зб. наук праць Уманського  НУС. Умань, 2017. – Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 179 – 188.

 4. Голодрига О.В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан  / О.В. Голодрига,  Л.В. Розборська,   // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2017.– Вип. 90. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 141–149.

 5. Розборська Л.В. Вплив регуляторів росту рослин на біометричні показники рослин помідора / Л.В. Розборська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічно безпечне високопродуктивне використання грунту та застосування добрив» (м. Умань, 29 березня 2017 р.). – Умань: ДДАЕУ, 2017. – С.74 – 75.

 6.озборська Л.В. Агроекологічне обґрунтування впливу сумісного  застосування різних норм гербіциду Дербі та регулятора росту рослин Емістим С на урожайність  пшениці озимої. // VI міжвисівська науково-практична конференція «Екологія–шляхи гармонізації відносин природи та суспільства (Умань, 18 жовтня, 2017) С.46–49.

 7 Андрущак В.Д., Розборська Л.В. Вплив ріних норм гербіциду Лонтрім на динаміку наростання площі листкового апарату пшениці озимої / Зб. студ. наук. пр. Уманського НУС. – Умань:  2017.–  Ч. 2: Сільськогосподарські та технічні науки. – С. 8–9.

 8. Іщенко А. Р., Розборська Л.В. Вплив ріних норм гербіциду та регулятора росту рослин на забур’яненість посівів пшениці озимої / Зб. студ. наук. пр. Уманського НУС. – Умань:  2017.–  Ч. 2: Сільськогосподарські та технічні науки. – С. 40–41.

 9. Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування гербіциду Дербі у посівах пшениці озимої // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 92. Умань, УНУС, 2018. С. 159–168.

 10. Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур’яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину). Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 57–64.

 11. Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І.,  Розборська Л.В. формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолану. Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 111–118.

 12. Голодрига О.В. Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність посівів сої під впливом Півоту, Ризобофіту та Біолану /О.В. Голодрига,  Л.В.Розборська  // Тези доповідей 15 зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р.– Львів: СПОЛОМ, 2017.– С. 48.

 13.  Розборська Л.В. Вплив різних норм гербіциду Дербі та регулятора рослин Емістим С на забуряненість  пшениці озимої .  Мат. V Міжнародної науков-практичної конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р./ Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред) та ін. Київ: Видавнцтво «Основа», 2017. – С.103–105.

  14. Розборська Л.В.  Вплив гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С на урожайність пшениці озимої //Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації» 30 травня, 2018,  Уманський НУС. С. 70–72. 

15. Розборська Л.В. Продуктивність фотосинтезу пшениці озимої за внесення гербіциду Триатлон. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 34. (Переяслав-Хмельницький, 30 березня, 2018 р.). С. 619–623.

 16. Розборська Л.В. Вплив гербіциду Дербі та  регулятора росту рослин Емістим С на біометричні показники рослин пшениці озимої //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні» 14-15 травня 2018 р.

 17. Семенда В.О., Розборська Л.В. Вплив особливостей гібридів та регуляторів росту рослин на основні біохімічні властивості огірка/ Зб. студ. наук. пр. Уманського НУС. – Умань:  2018.–  Ч. 1: Сільськогосподарські  науки. – С. 111–112.

 18. Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С/ Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2018. - № 1 (138) – С. 185 – 192.

 19. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2018. - № 1(138)  – С. 128 – 136.

20. Розборська Л.В. Забур’яненість посівів пшениці озимої на тлі сумісного застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С в Правобережному Лісостепу / ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September 2018, P. 802 -810.

 Фахові

  1.  Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон// Зб. наук праць Уманського  НУС. Умань : УНУС, 2017. Вип. 90. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 179 – 188.

 2. Голодрига О.В., Розборська Л.В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан. // Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 141–149.

 3. Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування гербіциду Дербі у посівах пшениці озимої // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 92. Умань, УНУС, 2018. С. 159–168.

 4. Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур’яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину). //Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 57–64.

 5. Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І.,  Розборська Л.В. Формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолану. //Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 111–118.

 6. Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С// Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія».  2018. № 1 (138) . С. 185 – 192.

 7. Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. // Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія».  2018. № 1(138). С. 128 – 136.

 Тези

 1. Розборська Л.В. Вплив регуляторів росту рослин на біометричні показники рослин помідора // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічно безпечне високопродуктивне використання грунту та застосування добрив» (м. Умань, 29 березня 2017 р.). Умань: ДДАЕУ, 2017. – С.74 – 75.

 2. Розборська Л.В. Агроекологічне обґрунтування впливу сумісного  застосування різних норм гербіциду Дербі та регулятора росту рослин Емістим С на урожайність  пшениці озимої. // VI міжвисівська науково-практична конференція «Екологія–шляхи гармонізації відносин природи та суспільства (Умань, 18 жовтня, 2017) С.46–49.

 3. Андрущак В.Д., Розборська Л.В. Вплив ріних норм гербіциду Лонтрім на динаміку наростання площі листкового апарату пшениці озимої / Зб. студ. наук. пр. Уманського НУС. Умань, 2017. Ч. 2: Сільськогосподарські та технічні науки.  С. 8–9.

 4. Іщенко А. Р., Розборська Л.В. Вплив ріних норм гербіциду та регулятора росту рослин на забур’яненість посівів пшениці озимої / Зб. студ. наук. пр. Уманського НУС. Умань,  2017. Ч. 2: Сільськогосподарські та технічні науки. С. 40–41.

 5. Голодрига О.В. Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність посівів сої під впливом Півоту, Ризобофіту та Біолану /О.В. Голодрига,  Л.В.Розборська  // Тези доповідей 15 зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Львів: СПОЛОМ, 2017. С. 48.

 6.  Розборська Л.В. Вплив різних норм гербіциду Дербі та регулятора рослин Емістим С на забуряненість  пшениці озимої .  Мат. V Міжнародної науков-практичної конференції « Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р./ Редкол.: Непочатенко О.О. (відп.ред) та ін. Київ: Видавнцтво «Основа», 2017. С.103–105.

2018

 1. Розборська Л.В.  Вплив гербіциду Триатлон та регулятора росту Емістим С на урожайність пшениці озимої //Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Технологічні аспекти вирощування часнику, цибулевих і сільськогосподарських культур: сучасний погляд та інновації» 30 травня, 2018,  Уманський НУС. С. 70–72

2.Розборська Л.В. Продуктивність фотосинтезу пшениці озимої за внесення гербіциду Триатлон. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 34. (Переяслав-Хмельницький, 30 березня, 2018 р.). С. 619–623.

3. Розборська Л.В. Вплив гербіциду Дербі та  регулятора росту рослин Емістим С на біометричні показники рослин пшениці озимої //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти захисту рослин в Україні» 14-15 травня 2018 р.

4. Семенда В.О., Розборська Л.В. Вплив особливостей гібридів та регуляторів росту рослин на основні біохімічні властивості огірка/ Зб. студ. наук. пр. Уманського НУС. Умань,  2018. Ч. 1: Сільськогосподарські  науки. С. 111–112.

 5. Розборська Л.В. Забур’яненість посівів пшениці озимої на тлі сумісного застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С в Правобережному Лісостепу // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September 2018, P. 802 -810.

  6.Леонтюк І.Б., Заболотний О.І., Голодрига О.В., Розборська Л.В. Ефективність застосування гербіциду Дербі у посівах пшениці озимої // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 92. Умань, УНУС, 2018. С. 159–168.

7. Заболотний О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Забур’яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду Стеллар (водного розчину). Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 57–64.8.Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І.,  Розборська Л.В. формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолану. Таврійський науковий вісник. Вип.100. Т. 1. Херсон, 2018. С. 111–118.

 8.Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б. Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С/ Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2018. - № 1 (138) – С. 185 – 192.

 9.Заболотний О.І., Заболотна А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Зб. наукових праць Білоцерківського державного аграрного університету «Агробіологія» . –   2018. - № 1(138)  – С. 128 – 136.

 10.Розборська Л.В.Забур'яненість посівів пшениці озимої на тлі сумісного застосування гербіциду Триатлон та регулятора росту  Емістим С в Правобережному Лісостепу / ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Crech  Republic, Karlovy Vary, 28 September 2018, P. 802 -810.

2019

 1. Голодрига О.В., Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин. Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 29–38.

 2. Заболотний О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду Бату, в.г.  Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 45–51.

3 .Голодрига О.В., Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин // Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 29–38.

4.Заболотний О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б.Розміри листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду Бату, в.г. // Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 45–51.

5.Карпенко В.П., Заболотний О.І., Притуляк Р..М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика В.П. Мікробіота грунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал. 2019. Т.81. №5. С. 48–61.

6.Голодрига О.В., Заболотний  О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин. Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 29–38.

7.Заболотний О.І.,  Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду Бату, в.г.  Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 45–51.

8.Шевченко Ж.П., Мостов'як І.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Притуляк Р.М. та ін. Захист рослин. Терміни і поняття. Умань, видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 Методичні посібники

1. Чорна Л.В. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу «Біологічно активні речовини в харчових технологіях». Умань, 2004. 47с.

2. Величко Л.Н., Меркушина А.С., Чорна Л.В. Практикум з фізіології рослин  //Навчальний посібник. Умань, 2006.- 109с.

3. Розборська Л.В. Методичні вказівки до вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи фізіології і гігієни харчування», Умань, 2010.- 20с.

4. Програма навчальних практик студентів експериментальної групи ОКР «Бакалавр» напряму 6.090.101– «Агрономія» (обсяг, строки, організація і методика проведення та звітність за її проходження) / [Головчук А.Ф., Господаренко Г.М., Єщенко В.О. та інш.]; за ред. В.О. Єщенка. – Умань, 2011. – 133с.

5. Грицаєнко З.М., Розборська Л.В. Методичний посібник навчальної практики з курсу «Фізіологія рослин» // Навчальний посібник. Умань, 2011.- 65с.

6. Мікробіологія галуі: зерно і продукти його переробки: навч. посібник / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк, І.І. Мостовяк, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, А.О. Чернега, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний; за ред. В.П. Карпенка. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 132с.

7. Сільськогосподарська радіобіологія.  Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу сільськогосподарської радіобіології / О. І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Умань, 2015. – 16 с.

8.Основи фізіології та гігієни харчування. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт денної і заочної форми навчання ЩС «Бакалавр» зі спеціальності 181 – «Харчові технології» / В.П. Карпенко, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, Р.М. Притуляк, О.І. Заболотний, О.В. Голодрига // Умань, 2017. – 90 с.