+38 (04744) 3-20-63
Меню

Очеретенко Людмила Юхимівна

Очеретенко Людмила Юхимівна Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63

 

Прапцює в Уманському НУС з серпня 1976 року.

Освіта: Дніпропетровський державний університет (1972).

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016, м.Київ.

Тема наукової роботи : "Розробка світоглядного потенціалу природничих дисциплін в аграрних вузах".

Сфера наукових інтересів: біохімія, органічна хімія, педагогіка, філософія.

Дисципліни, які викладає: органічна хімія.

 

Список публікацій:

 1. Очеретенко Л.Е. Влияние ионизирующей радиации на активность пептид-гидролаз, кислой фосфатазы в клетках головного мозга /  Е.Л.Очеретенко, А.Д.Рева // Издательство ВНИТИ. Информационный бюлетень АН СССР. Москва. 1974, 17, 12.

 2. Очеретенко Л.Е. Разнообразие молекулярных форм и форм связи кислих и нейтра­льних протеиназ с субклеточными структурами мезга / Е.Л.Очеретенко, В.А. Березин и др. // Издательство „Зниние” ІІІ Всесоюзный биохимический съезд, Рига, 13-17 октября 1974.

 3. Очеретенко Л.Е. Растворимые нейтральные пептид-гидролазы нервной ткани / Е.Л.Очеретенко, А.Д.Рева, М.О.Генгин // Украинский биохимический журнал. – 1975. – №47. – Т.3. – С.319.

 4. Очеретенко Л.Е. Гель – хроматографическое разделение нейтральных протеиназ на сефадексах разных типов/Л.Е. Очеретенко. – Харьков, изд. «Высшая школа»/ сб.Вопросы химии и химической технологии, вып.42, 1976. – С.215.

 5. Очеретенко Л.Е. Протеиназы и фосфатазы мезга облученных животных./ Е.Л.Очеретенко. Изд. АН ГССР «Мецниереба». Материалы Всесоюзной биохимической конференц., Тбилиси,1976. С.35.

 6. Очеретенко Л.Е. Исследования молекулярной гетерогенности и некоторых свойств протеиназ й фосфатаз мезга. / Л.Е.Очеретенко // Материалы Всесоюзной нейрохимической конференц. Ленинград, 1976. С.47.

 7. Очеретенко Л.Е. Исследование активности нейтральных пептидгидролаз головного мозга в норме и при лучевой патологии: автореферат дис. ... канд. биол. наук / ДГУ. – Днепропетровск, 1978. – 30 с.

 8. Очеретенко Л.Е. Исследование активности нейтраль-ных пептид-гидролаз головного мозга / Е.Л.Очеретенко, А.Д.Рева, М.О.Генгин // Метаболизм белков центральной нервной системы: Сб. науч. работ. – Днепропетровск: ДГУ, 1978. – С.58.

 9. Очеретенко Л.Е. Формирование научного мировоззрения студентов: монография / Л.Е. Очеретенко, Н.С. Романова. – К.: Вища школа, 1991. – 138 с.

 10. Очеретенко Л.Ю. Питання гуманізації хіміко – біологічних дисциплін: навч. посібник для ВНЗ. – К.: Вища школа, 1995. – 140 с.

 11. Очеретенко Л.Ю. Світоглядна спрямованість гумані-таризації природничо – наукових дисциплін у вузі: монографія. – К., 1998. – 150с.

 12. Очеретенко Л.Ю. Органічна хімія: програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації із спеціальностей «Агрономія», «Плодоовочівництво і виногра-дарство», «Захист рослин» / Л.Ю. Очеретенко, О.І Буря, С.Б. Лебідь. – К.: Вища школа, 1999. – 12 с.

 13. Очеретенко Л.Ю. Використання фізико-хімічних методів аналізу в лабораторних роботах / Л.Ю. Очеретенко, В.Л. Кульбіцький. – Умань: Оперативна поліграфія, 2005. – 43 с.

 14. Очеретенко Л.Ю. Карбонові кислоти / Л.Ю. Очеретенко. – Умань: Оперативна поліграфія, 2005. – 60 с.  

 15. Очеретенко Л.Ю. Неорганічна хімія: програма для вищих аграрних закладів освіти ІІ – ІV рівнів акредитації із спеціальностей з напряму 0917 - ”Харчова технологія та інженерія”, спеціальності 6.091700 ”Технологія зберігання і переробки зерна”  / О.І Буря, Н.Т. Арламова, Н.М. Антрапцева, Л.Ю. Очеретенко, С.І. Скляр. – К.: Вища школа, 2007. – 12 с.

 16. Очеретенко Л.Ю. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник / Л.Ю. Очеретенко, Н.І. Бардіж, С.С.Замаховська. – Умань: Візаві, 2009. – 154 с.

 17. Очеретенко Л.Ю. Світоглядний потенціал хіміко-біологічних дисциплін: монографія / Л.Ю. Очеретенко. – Умань, 2012. – 175 с.

 18. Очеретенко Л. Ю. Природничонаукові основи формування світогляду студентів: монографія / Л. Ю. Очеретенко, Ю.Є. Очеретенко / Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – 282 с.

 19. Теоретичний аналіз наукової евристики у природознавстві  // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych / Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, 2016. – S.41-46.

 20. Патент на корисну модель № 11887 «Спосіб визначення вмісту рухомих сполук літію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою» / В.М. Світовий, І.Д. Жиляк, І.І. Мостовяк, Л.Ю. Очеретенко, С.В. Щетина. - № u201601618 від 22.02.2016.

 21. Патент на корисну модель № 17240  «Спосіб  визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно – емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою» / В.М. Світовий, І.Д. Жиляк, Т.Г. Жиляк, Л.Ю.Очеретенко, А.В.Шкатюк. -  № u 201603851 від 22.08.2016.