+38 (04744) 3-20-63
Меню

Очеретенко Людмила Юхимівна

Очеретенко Людмила Юхимівна Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63

 

Прізвище, ім’я та   по батькові НПП

Очеретенко Людмила   Юхимівна

Посада

доцент кафедри біології

Освіта

Дніпропетровський ордена трудового Червоного  Прапора державний університет ім..   300-річчя  возз'єднання України з   Росією.

спеціальність: біохімія,

кваліфікація : біохімік , викладач біології та   хімії

Диплом з відзнакою Ч №586235 від 22 червня 1972

Науковий ступінь

Кандидат    біологічних  наук

 Диплом БЛ   № 005669 від 28 листопада  1979 р.

Спеціальність: загальне землеробство

Аспірантура

1972-1975 р., Дніпропетровський державний   університет, спеціальність: біохімія.

Тема дисертаційного   дослідження

Дослідження активності пептід-гідролаз головного   мозку  в нормі і при променевій   патології» зі спеціальності 03.00.04 – Біохімія, на здобуття вченого ступеня   кандидата біологічних наук.

Вчене звання

Доцент кафедри

Атестат ДЦ № 070630

Останнє підвищення   кваліфікації

Національний університет біоресурсів і   природокористування України

Свідоцтво СС 00493706/000434-16 від 17 червня   2016 р.

Нагороди. звання

 

Стаж роботи

Загальний – 45років

Науково-педагогічний – 45 роки

Дисципліни, що   викладає

Органічна хімія,   хімія, хімія неорганічна і аналітична, хімія фізична і колоїдна

Сфера наукових   інтересів

Біологічно   активні сполуки. Сучасні методи дослідження в хімії та біології.

Тема дослідження

Розробка   світоглядного потенціалу хіміко-біологічних дисциплін в аграрних вузах.

 

 

 

 

Профіль в GoogleАкадемія

 

Аналіз наукової та професійної активності кандидата біологічних наук,

доцента  кафедри біології Очеретенко Людмили Юхимівни за 2015-2019 рр.

 

№ п/п

Показник

Фактичні дані

1

Наявність за   останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені   до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, Index Copernicus International

1. Очеретенко Л.Ю. Світоглядні орієнтири студентів   аграрного вузу / Л.Ю. Очеретенко // Актуальные научные исследования в современном   мире. Вып. 10(18). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016.   С.86-91.                                                                                                      

2. Очеретенко Л.Ю.   Роль   комунікативних технологій у формуванні професійного світогляду // Актуальные   научные исследования  в современном   мире. Журнал. Вип. 6 (50) . Ч.7 . Переяслав-Хмельницький, 2019. С.46-50.

2

Наявність не менше п’яти   наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових   фахових видань України

1.Очеретенко Л.Ю. До питання синтезу подвійного   натрійдиамоній фосфату гексагідрату Nа(NH4)2PO4∙6H2O / Л.Ю. Очеретенко //   Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2017. – Вип.   23. –  С.40-44.

2.Очеретенко Л.Ю.    Одержання і властивості подвійного трициклофосфату літію-калію   моногідрату LіK2P3O9•H2O/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, /   Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2017. – Вип.   24. –  С.36-40.                                                                                                                   

3.Очеретенко Л.Ю. Синтез та дослідження подвійного   натрійдиамонійфосфату гексагідрату  /   Л.Ю. Очеретенко // Львівські хімічні читання: Збірник наукових праць– Львів.,   2018. – С. Н41.

4. Очеретенко Л.Ю.  Одержання   та властивості подвійного гідратованого калій-диамоній фосфату/ І.Д.Жиляк,   В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко / Наукові записки. Серія: Хімія. – Вип.   25.  Тернопіль. - 2019.–  С.36-40.   

5. Очеретенко Л.Ю. Використання комунікативних технологій   у формуванні професійного світогляду студентів // Збірник наукових праць   "Вісник Львівського університету". №24. - 2019. - С.  58-62.

3

Наявність виданого підручника чи   навчального посібника або монографії

1. Очеретенко Л.Ю. Практикум з органічної хімії. / Л.Ю.   Очеретенко // Навчальний посібник для вузів (з грифом МОН). Перевидання –   Київ-Умань, Міністерство освіти і науки України, «Візаві», 2018. – 90 с.                                                                                                                                                                                                                                             2. Очеретенко Л.Ю. Природничо-наукові основи формування світогляду   студентів / Л.Ю. Очеретенко // Монографія / Л.Ю. Очеретенко, Ю.Є.   Очеретенко.–  Умань: Видавець   «Сочинський», 2015. – 282 с.                                                                                                                                                                                                                                 

3.   Очеретенко Л.Ю. Про ставлення вчених-природознавців до релігії, містицизму,   атеїзму / Л.Ю. Очеретенко // Колективна монографія. Соціальний розвиток   сільських регіонів. – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2015. – 152 с.                                                                                                                                                                                                                                  

4.   Очеретенко Л.Ю. Оновлення наукової картини світу адекватно досягненням   сучасного природознавства / Л.Ю. Очеретенко // Соціальний розвиток сільських   регіонів: Колективна монографія. Вип. 3. – Умань: ВПЦ «Візаві», Видавець   Сочинський М.М., 2018. – С. 228-234.

4

Наукове керівництво   (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового   ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових   проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя   міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із   спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин   на навчальний рік

 

7

Робота   у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або   галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої   освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої   експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних   комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної   ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового   керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або   головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного   до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого   наукового видання

Виконавець   госпдоговірної тематики із застосування мікродобрива фульвогуміна при   виробництві екологічно чистої продукції.

Науковий проект   за господарчою тематикою за 2016 – 2017 н.р. на загальну суму 28 000   грн. (ТОВ «Агротехносоюз» на 16 000 грн. , ТзОВ «ПАРК» на 12 000   грн. Договір № 04-04 від 2.05.2016 р.

 

9

Керівництво   школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,   II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт   учнів — членів Національного центру “Мала   академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія   наук України”;

 

10

Організаційна   робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу   освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або   іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти   підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління   (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного   підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету,   інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11

Участь   в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної   спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених   рад)

 

12

Наявність не менше п’яти   авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

Патенти на корисну модель стосовно способів визначення   вмісту рухомих сполук магнію, фосфору та калію та інших елементів в ґрунті у   солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно   зв'язаною плазмою (2016-2018р.р.) № 108748, 109411, 108747 u, 111311, 110901,   111315, 11887, 17240, 110882, 111312, 110908, u 01613, u 02382, u 02395, u   02389, u 01619, u 04723, u 02385, u 02381 (23 патенти).

13

Наявність   виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи   студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних   вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Очеретенко Л.Ю.   Практикум з органічної хімії. / Л.Ю. Очеретенко // Навчальний посібник для   вузів (з грифом МОН). Перевидання – Київ-Умань, Міністерство освіти і науки   України, «Візаві», 2018. – 90 с.

2. Очеретенко   Л.Ю. Сучасні методи досліджень в лабораторних роботах: Методичні   вказівки.  / Л.Ю. Очеретенко.  – Умань: Уманський НУС, 2018. – 43 с.

3. Очеретенко   Л.Ю. Питання самостійної індивідуальної роботи студентів з органічної хімії /   Л.Ю. Очеретенко. - Умань: Уманський НУС, 2018. – 55 с.

4. Очеретенко   Л.Ю. Робочий зошит для лабораторного практикуму з дисципліни «Органічна   хімія» / Л.Ю. Очеретенко // Умань: УНУС, 2018. – 20 с.

5. Очеретенко   Л.Ю. Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни «Фізична і колоїдна   хімія» / І. Д. Жиляк, Л.Ю. Очеретенко // Умань. «Візаві»: 2017. – 44 с.

6. Очеретенко   Л.Ю. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з харчової хімії /   М. В. Бойко, Л.Ю. Очеретенко // Умань. «Візаві»: 2015. – 56 с.

7. Очеретенко   Л.Ю. Методичні вказівки та питання контрольних робіт з органічної хімії для   студентів заочного відділення / Л.Ю. Очеретенко // Умань. УНУС, 2019. – 25 с.

14

Керівництво   студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного   комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу   студентських наукових робіт)/III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III етапу Всеукраїнських   конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії   наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських   ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи,   Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України;   виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних   та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі   організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15

Наявність   науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних   публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше   п’яти публікацій

1. Очеретенко   Л.Ю. Теоретичний аналіз наукової евристики у природознавстві  / Л.Ю. Очеретенко // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych / Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, 2016. – S.41-46.                                                                                                                                                                                                                    2. Очеретенко   Л.Ю. Про ставлення вчених-природознавців до релігії, містицизму, атеїзму /   Л.Ю. Очеретенко // Розділ в моногафії. Соціальний розвиток сільських   регіонів. – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2015. – 152 с.                                                                                                                                                                                                                                   3.   Очеретенко Л.Ю. Різноманітність світоглядних орієнтирів вчених-природознавців  / Л.Ю. Очеретенко // Матеріали міжнародної   науково-практичної конференції – 12-13 червня 2014., Умань, УНУС – С. 15.

4. Теоретичний аналіз наукової евристики у   природознавстві. Zeszyt   Naukowy Prac Ukrainoznawczych / Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie   Wielkopolskim, 2016.

5. Modern   education space the  transformation of   national models. Leipzig, Germany. 2018. P. 77-82

16

Участь у професійних об’єднаннях   за спеціальністю

ГО "Товариство фізіологів   України".

ГО "Товариство мікробіологів   України"   11.09.2017 р.

17

Досвід практичної роботи за   спеціальністю не менше п’яти років

Спеціальність  - викладач хімії і біології . Працюю з 1975   по 2019 рік.

18

Наукове консультування установ,   підприємств, організацій протягом не менше двох років

 Проводяться консультації з питань хімізації аграрного виробництва періодично на протязі останніх трьох років в господарствах с.Дмитрушки ТОВ "Вітанко" (довідка від 1.08.2019 р.) та с.Посухівка ТОВ "Дорофіївське" (довідка від 17.02.20 року № 7).

 

 Список публікацій:

 

 1. Очеретенко Л.Е. Влияние ионизирующей радиации на активность пептид-гидролаз, кислой фосфатазы в клетках головного мозга /  Е.Л.Очеретенко, А.Д.Рева // Издательство ВНИТИ. Информационный бюлетень АН СССР. Москва. 1974, 17, 12.
 2. Очеретенко Л.Е. Разнообразие молекулярных форм и форм связи кислих и нейтра­льних протеиназ с субклеточными структурами мозга / Е.Л.Очеретенко, В.А. Березин и др. // Издательство „Знание” ІІІ Всесоюзный биохимический съезд, Рига, 13-17 октября 1974.
 3. Очеретенко Л.Е. Растворимые нейтральные пептид-гидролазы нервной ткани / Е.Л.Очеретенко, А.Д.Рева, М.О.Генгин // Украинский биохимический журнал. – 1975. – №47. – Т.3. – С.319.
 4. Очеретенко Л.Е. Гель – хроматографическое разделение нейтральных протеиназ на сефадексах разных типов/Л.Е. Очеретенко. – Харьков, изд. «Высшая школа»/ сб.Вопросы химии и химической технологии, вып.42, 1976. – С.215.
 5. Очеретенко Л.Е. Протеиназы и фосфатазы мозга облученных животных./ Е.Л.Очеретенко. Изд. АН ГССР «Мецниереба». Материалы Всесоюзной биохимической конференц., Тбилиси,1976. С.35.
 6. Очеретенко Л.Е. Исследования молекулярной гетерогенности и некоторых свойств протеиназ й фосфатаз мезга. / Л.Е.Очеретенко // Материалы Всесоюзной нейрохимической конференц. Ленинград, 1976. С.47.
 7. Очеретенко Л.Е. Исследование активности нейтральных пептидгидролаз головного мозга в норме и при лучевой патологии: автореферат дис. ... канд. биол. наук / ДГУ. – Днепропетровск, 1978. – 30 с.
 8. Очеретенко Л.Е. Исследование активности нейтраль-ных пептид-гидролаз головного мозга / Е.Л.Очеретенко, А.Д.Рева, М.О.Генгин // Метаболизм белков центральной нервной системы: Сб. науч. работ. – Днепропетровск: ДГУ, 1978. – С.58.
 9. Очеретенко Л.Е. Формирование научного мировоззрения студентов: монография / Л.Е. Очеретенко, Н.С. Романова. – К.: Вища школа, 1991. – 138 с.
 10. Очеретенко Л.Ю. Питання гуманізації хіміко – біологічних дисциплін: навч. посібник для ВНЗ. – К.: Вища школа, 1995. – 140 с.
 11. Очеретенко Л.Ю. Світоглядна спрямованість гумані-таризації природничо – наукових дисциплін у вузі: монографія. – К., 1998. – 150с.
 12. Очеретенко Л.Ю. Органічна хімія: програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації із спеціальностей «Агрономія», «Плодоовочівництво і виногра-дарство», «Захист рослин» / Л.Ю. Очеретенко, О.І Буря, С.Б. Лебідь. – К.: Вища школа, 1999. – 12 с.
 13. Очеретенко Л.Ю. Використання фізико-хімічних методів аналізу в лабораторних роботах / Л.Ю. Очеретенко, В.Л. Кульбіцький. – Умань: Оперативна поліграфія, 2005. – 43 с.
 14. Очеретенко Л.Ю. Карбонові кислоти / Л.Ю. Очеретенко. – Умань: Оперативна поліграфія, 2005. – 60 с.  
 15. Очеретенко Л.Ю. Неорганічна хімія: програма для вищих аграрних закладів освіти ІІ – ІV рівнів акредитації із спеціальностей з напряму 0917 - ”Харчова технологія та інженерія”, спеціальності 6.091700 ”Технологія зберігання і переробки зерна”  / О.І Буря, Н.Т. Арламова, Н.М. Антрапцева, Л.Ю. Очеретенко, С.І. Скляр. – К.: Вища школа, 2007. – 12 с.
 16. Очеретенко Л.Ю. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник / Л.Ю. Очеретенко, Н.І. Бардіж, С.С.Замаховська. – Умань: Візаві, 2009. – 154 с.
 17. Очеретенко Л.Ю. Світоглядний потенціал хіміко-біологічних дисциплін: монографія / Л.Ю. Очеретенко. – Умань, 2012. – 175 с.
 18. Очеретенко Л. Ю. Природничонаукові основи формування світогляду студентів: монографія / Л. Ю. Очеретенко, Ю.Є. Очеретенко / Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – 282 с.
 19. Теоретичний аналіз наукової евристики у природознавстві  // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych / Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, 2016. – S.41-46.
 20. Очеретенко Л.Ю. Світоглядні орієнтири студентів аграрного вузу / Л.Ю. Очеретенко // Актуальные научные исследования в современном мире. Вып. 10(18). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016. С.86-91.                                                                                                     
 21. Очеретенко Л.Ю. До питання синтезу подвійного натрійдиамоній фосфату гексагідрату Nа(NH4)2PO4∙6H2O / Л.Ю. Очеретенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2016. – Вип. 23. –  С.40-44.
 22. Очеретенко Л.Ю.  Одержання і властивості подвійного трициклофосфату літію-калію моногідрату LіK2P3O9•H2O/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2018. – Вип. 24. –  С.36-40. 
 23. Очеретенко Л.Ю. Синтез та дослідження подвійного натрійдиамонійфосфату гексагідрату  / Л.Ю. Очеретенко // Львівські хімічні читання: Збірник наукових праць– Львів., 2017. – С. Н41.
 24. Очеретенко Л.Ю. Практикум з органічної хімії. / Л.Ю. Очеретенко // Навчальний посібник для вузів (з грифом МОН). Перевидання – Київ-Умань, Міністерство освіти і науки України, «Візаві», 2018. – 90 с.
 25.  Очеретенко Л.Ю. Природничо-наукові основи формування світогляду студентів / Л.Ю. Очеретенко // Монографія / Л.Ю. Очеретенко, Ю.Є. Очеретенко.–  Умань: Видавець «Сочинський», 2015. – 282 с.
 26. Очеретенко Л.Ю. Про ставлення вчених-природознавців до релігії, містицизму, атеїзму / Л.Ю. Очеретенко // Колективна монографія. Соціальний розвиток сільських регіонів. – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2015. – 152 с.
 27. Очеретенко Л.Ю. Оновлення наукової картини світу адекватно досягненням сучасного природознавства / Л.Ю. Очеретенко // Соціальний розвиток сільських регіонів: Колективна монографія. Вип. 3. – Умань: ВПЦ «Візаві», Видавець Сочинський М.М., 2018. – С. 228-234.
 28. Очеретенко Л.Ю. Практикум з органічної хімії. / Л.Ю. Очеретенко // Навчальний посібник для вузів (з грифом МОН). Перевидання – Київ-Умань, Міністерство освіти і науки України, «Візаві», 2018. – 90 с.
 29. Очеретенко Л.Ю. Сучасні методи досліджень в лабораторних роботах: Методичні вказівки.  / Л.Ю. Очеретенко.  – Умань: Уманський НУС, 2018. – 43 с.
 30. Очеретенко Л.Ю. Питання самостійної індивідуальної роботи студентів з органічної хімії / Л.Ю. Очеретенко. - Умань: Уманський НУС, 2018. – 55 с.
 31. Очеретенко Л.Ю. Робочий зошит для лабораторного практикуму з дисципліни «Органічна хімія» / Л.Ю. Очеретенко // Умань: УНУС, 2018. – 20 с.
 32. Очеретенко Л.Ю. Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» / І. Д. Жиляк, Л.Ю. Очеретенко // Умань. «Візаві»: 2017. – 44 с.
 33. Очеретенко Л.Ю. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з харчової хімії / М. В. Бойко, Л.Ю. Очеретенко // Умань. «Візаві»: 2015. – 56 с.
 34. Очеретенко Л.Ю. Теоретичний аналіз наукової евристики у природознавстві  / Л.Ю. Очеретенко // Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych / Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, 2016. – S.41-46.
 35. Очеретенко Л.Ю. Про ставлення вчених-природознавців до релігії, містицизму, атеїзму / Л.Ю. Очеретенко // Розділ в моногафії. Соціальний розвиток сільських регіонів. – Умань: ВПЦ „Візаві”, 2015. – 152 с.
 36. Очеретенко Л.Ю. Різноманітність світоглядних орієнтирів вчених-природознавців  / Л.Ю. Очеретенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 12-13 червня 2014., Умань, УНУС – С. 15.
 37. Теоретичний аналіз наукової евристики у природознавстві. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych / Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, 2016.
 38. Modern education space the  transformation of national models. Leipzig, Germany. 2018. P. 77-82
 39. Очеретенко Л.Ю.   Роль комунікативних технологій у формуванні професійного світогляду // Актуальные научные исследования  в современном мире. Журнал. Вип. 6 (50) . Ч.7 . Переяслав-Хмельницький, 2019. С.46-50.
 40. Очеретенко Л.Ю. Методичні вказівки та питання контрольних робіт з органічної хімії для студентів заочного відділення / Л.Ю. Очеретенко // Умань. УНУС, 2019. – 25 с.
 41. Очеретенко Л.Ю.  Одержання та властивості подвійного гідратованого калій-диамоній фосфату/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко / Наукові записки. Серія: Хімія. – Вип. 25.  Тернопіль. - 2019.–  С.36-40. 
 42. Очеретенко Л.Ю. Використання комунікативних технологій у формуванні професійного світогляду студентів // Збірник наукових праць "Вісник Львівського університету". №24. - 2019. - С.  58-62.
 43. Очеретенко Л.Ю. Оновлення наукової картини світу адекватно досягненням сучасного природознавства // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальний розвиток сільських регіонів». – Умань. – 2018. – С. 228-234
 44. Ocheretenko L.Yu. Реформування вищої освіти в Україні: стан та виклики ХХІ століття // International Scientific Conference Modern education space the  transformation of national models. . – Leipzig, Germany.  – 2018. – S. 196-199.
 45. Очеретенко Л.Ю. Використання комунікативних технологій при викладанні хімії // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». – Умань. – 2019. – С. 57-62
 46. Очеретенко Л.Ю. Наукові дослідження професора Очеретенко Ю. Є. // Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Почесного професора ПДАТУ Ю.Є. Очеретенка.  - Кам’янець-Подільський. – 2019. – С. 77-83
 47. Очеретенко Л.Ю. Науково-дослідна робота студентів при вивченні органічної хімії // Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної сільськогосподарської продукції». – Умань. – 2019. – С. 57-62
 48. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 11887 «Спосіб визначення вмісту рухомих сполук літію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою» / В.М. Світовий, І.Д. Жиляк, І.І. Мостовяк, Л.Ю. Очеретенко, С.В. Щетина. - № u201601618 від 22.02.2016.
 49. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 17240  «Спосіб  визначення вмісту рухомих сполук мангану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно – емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою» / В.М. Світовий, І.Д. Жиляк, Т.Г. Жиляк, Л.Ю.Очеретенко, А.В.Шкатюк. -  № u 201603851 від 22.08.2016.
 50. Очеретенко Л.Ю. Одержання і властивості подвійного трициклофосфату літію-калію моногідрату LіK2P3O9·H2O/ І.Д.Жиляк, В.А. Копілевич, Л.Ю. Очеретенко, І.М. / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2017. – Вип. 24. –  С.36-40.
 51. Очеретенко Л.Ю. Жиляк Іван, Копілевич Володимир, Очеретенко Людмила, Ляховська Неля, Бойко Мирослава, Казаку Ірина. Синтез та дослідження подвійного натрійдиамонійфосфату гексагідрату //  ХVІ наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2017” . – Львів. – 2017. – С. Н41.
 52. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 126984. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук титану, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою  /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю.; № u 2018 01613 заявл. від 19.02.2018. Опубл. 10.07.18, бюл. №  13, с.2.
 53. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 127371.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук вісмуту, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою  /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Сухомуд О.Г., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.,Заленська Є.А.; № u 2018 02381 заявл. від 12.03.2018. Опубл. 25.08.18, бюл. №  14, с.2.
 54. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель 127372.Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стануму, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Сухомуд О.Г.; № u 2018 02382.  заявл. від 12.03.2018. Опубл. 25.08.18, бюл. №  14, с.2.
 55. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 127881.  Спосіб визначення вмісту рухомих сполук бору, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.; № u 2018 02395 .  Заявл. від 12.03.2018. Опубл. 27.08.18, бюл. №  16, с.2.
 56. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 127879. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук молібдену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю.; № u 2018 02389  .  Заявл. від 12.03.2018. Опубл. 27.08.18, бюл. №  16, с.2.
 57. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 128489. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук селену, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Очеретенко Л.Ю., Сухомуд О.Г., Слободяник Г.Я.; № u 2018 01619.  заявл. від 19.02.2018. Опубл. 25.09.18, бюл. №  18, с.2.
 58. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 1300001. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук цирконію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. /Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Мостов’як І.І.,  Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.,Заленська Є.А.; № u 2018 04723 заявл. від 27.04.2018. Опубл. 26.11.18, бюл. №  22, с.2.
 59. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № 128517. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук стибію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою/Власник − Уманський НУС, автори –Жиляк І.Д., Сухомуд О.Г., Щетина С.В., Очеретенко Л.Ю., Слободяник Г.Я.,Заленська Є.А.; № u 2018 02385.  заявл. від 12.03.2018. Опубл. 25.09.18, бюл. №  18, с.2.
 60. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № u 2018 12837 Спосіб визначення вмісту рухомих сполук гафнію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою.  заявл. від 26.12.2018. /Власник − Уманський НУС, автори – Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Очеретенко Л.Ю., Щетина С.В., Давискиба В.В., Пиркало В.В., Воробйова Н.В.
 61. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № u 2019 00607 Спосіб визначення вмісту рухомих сполук рубідію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою.  заявл. від 21.01.2019 /Власник − Уманський НУС, автори – Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Очеретенко Л.Ю., Щетина С.В., Давискиба В.В., Пиркало В.В., Матенчук Л.Ю.  
 62. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № u 2019 00586. Спосіб визначення вмісту рухомих сполук талію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою.  заявл. від 21.01.2019. /Власник − Уманський НУС, автори – Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Очеретенко Л.Ю., Щетина С.В., Давискиба В.В., Пиркало В.В., Слободяник Г.Я.
 63. Очеретенко Л.Ю. Патент на корисну модель № u 2019 00616 Спосіб визначення вмісту рухомих сполук скандію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою.  заявл. від 21.01.2019. /Власник − Уманський НУС, автори – Жиляк І.Д., Мостов’як І.І., Очеретенко Л.Ю., Щетина С.В., Давискиба В.В., Пиркало В.В., Слободяник Г.Я.