+38 (04744) 3-20-63
Меню

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: зав. кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: Zhrytsayenko@gmail.com

 

Народилася в мальовничому селі Старі Бабани Уманського району Черкаської області у багатодітній сім’ї хліборобів-службовців. Закінчила 4 класи, далі продовжила навчання в м. Кіровограді в 21 російській школі, яку успішно закінчила. Після закінчення Уманського сільськогосподарського інституту працювала за призначенням агрономом-ентомологом Зіньківської МТС Хмельницької області. Далі по запрошенню працювала в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті асистентом кафедри біології, де розпочала науково-дослідну роботу з вивчення дії гербіцидів на фізіолого-біохімічні процеси в культурних рослинах і бур’янах та продуктивність сільськогосподарських культур під керівництвом першого наукового вчителя доктора біологічних наук, професора Сербіна С.С. – ректора Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.

В 1961-1964 рр. навчалася в аспірантурі в Уманському сільськогосподарському інституті на кафедрі загального землеробства під керівництвом видатного вченого, заслуженого діяча науки, лауреата премії України, професора Рубіна С.С.

В 1965 році захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології рослин Академії наук Української РСР за темою: “Биологическое обоснование и разработка эффективных приемов использования гербицидов в посевах кукурузыз одержанням вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

В 1990 році у зв'язку з закриттям вчених рад з фізіології рослин в Києві і Харкові та в Москві захистила докторську дисертацію при Кишинівському Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарському інституті за темою: “Биологические процессы в растениях и почве при разных условиях применения гербицидов и разработка оптимальных приемов их использования в посевах сельскохозяйственных культур в зоне Центральной Лесостепи Украиныз присвоєнням наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

З 1987 р. по теперішній час – завідувач кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин УНУС.

 Академік Грицаєнко З.М. – видатний широковідомий в Україні і за рубежем провідний вчений в галузі біології і агротехніки сільськогосподарських культур з вивчення дії гербіцидів і фізіологічно-активних речовин. Проводить всебічні фундаментальні, комплексні дослідження з вивчення механізму дії на рослини, ґрунт і зовнішнє середовище гербіцидів і біологічно активних речовин в посівах зернових, зернобобових   і    технічних культур з   використанням   сучасних методів досліджень: мічених атомів, люмінесцентної і електронної мікроскопії, газорідинної хроматографії, лабораторних, лізиметричних, польових і виробничих дослідів за різних умов застосування хімічних і біологічних препаратів.

 Основні напрями досліджень:

 Біофізичний:

 1. Вперше в світовій науці при дослідженні дії гербіцидів на рослини застосований метод мічених атомів, який дав можливість встановити характер надходження, пересування, локалізації в культурних рослинах і бур’янах різних хімічних груп гербіцидів, мічених по С14, залежно від умов застосування препаратів:

    а) місця нанесення препаратів на різні органи рослин (точка росту, нижні і верхні листки, стебла, корінь);

    б) температурного режиму повітря (низький, середній, високий);

    в) водного режиму ґрунту (максимальний, середній, мінімальний);

    г) строків вегетаційного періоду (весна, літо, осінь);

    д) наявності в ґрунті поживних речовин (високий, середній, мінімальний);

    е) ботанічного виду рослин (однодольні, дводольні, культурні  види і бур’яни);

   ж) чутливості рослин до гербіцидів (чутливі, малочутливі, стійкі).

   

 2. Фізіолого-біохімічний напрям: дослідження впливу гербіцидів і біологічно активних препаратів при різних умовах застосування на обмін речовин:

  а) білковий;

  б) амінокислотний;

  в) вуглеводний;

  г) фосфорний;

  д) продуктивність фотосинтезу;

  е) синтез пігментів;

  ж) активність ферментів окисно-відновного і гідролітичного характеру дії;

  з) активність фосфатаз в різних органах чутливих і стійких до гербіцидів рослин.

  3. Анатомо-морфологічний напрям: 

           а) дослідження морфологічних змін у культурних рослинах і бур’янах під впливом гербіцидів і біологічно активних речовин, внесених в різних дозах і при різних способах (окремо і в сумішах);

           б) дослідження анатомічної будови різних видів рослин (клітини, стебла, продихи, судинно-волокнисті пучки, механічні тканини);

  4. Генетико-цитологічний напрям:

  а) дослідження змін у хромосомному апараті соматичних клітин різних видів зернових і бобових культур під впливом гербіцидів і біологічно активних речовин;

  б) дослідження хромосомних перебудов і передачі їх по спадковості в F1, F2, F3 при різних умовах застосування гербіцидів і біологічно активних речовин;

  в) фертильність пилку зернових і зернобобових культур.

   5. Мікробіологічний напрям:

  Дослідження впливу гербіцидів і біологічно активних речовин за різних умов застосування на окремі асоціативні групи мікроорганізмів в ризосфері і міжряддях вирощуваних сільськогосподарських культур, як основи підвищення родючості ґрунтів.

  6. Технологічний напрям:

  а) дослідження впливу гербіцидів і біологічно активних речовин при різних умовах застосування на якість зерна і хлібопекарські якості зернових і зернобобових культур, вихід цукру і олії технічних культур;

  б) дослідження залишкових кількостей гербіцидів в органах різних видів рослин, зерні, ґрунті після збору урожаю.

   7. Агротехнічний напрям:

  Дослідження дії різних доз, строків, способів застосування гербіцидів і біологічно активних речовин та формування продуктивності сільськогосподарських культур – зернових (пшениця озима, пшениця яра, ячмінь озимий і ярий, жито, кукурудза); зернобобових (горох, соя);технічних культур (цукрові буряки, ріпак озимий і ярий) в умовах Центрального Лісостепу України (Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Кіровоградська області, північна частина Миколаївської області).

  В результаті проведених наукових досліджень з міченими за С14 гербіцидами похідними арилоксиоцтової кислоти та триазинів вперше в світовій науці було встановлено, що у різні види дводольних рослин при нанесенні гербіцидів на одні й ті ж органи  препарати надходять і пересуваються в рослинах по різному, залежно від умов їх застосування. При  нанесенні гербіцидів на точку росту осоту рожевого, щириці звичайної, лободи білої, на початкових фазах їх росту найбільш інтенсивно пересуваються гербіциди в рослинах щириці звичайної, менше – в осоту рожевого і найменш інтенсивно гербіциди пересуваються в рослинах лободи білої, що збігається з ступенем чутливості цих бур’янів до гербіцидів. Водночас у рослинах осоту рожевого найактивніше пересуваються гербіциди із різних органів нанесення препаратів у фазі бутонізації. Це свідчить про те, що гербіциди, з метою охорони навколишнього середовища, слід вносити в посівах сільськогосподарських культур залежно від наявності видового складу бур’янів і фаз їх розвитку.

  Активність надходження гербіцидів у рослини бур’янів залежить також від механічного складу ґрунтів і вмісту в них гумусу. На чорноземах опідзолених важкосуглинкових із вмістом гумусу 4% гербіциди активно надходять та пересуваються із місць нанесення в усі інші органи різних видів бур’янів, тоді як на сірих опідзолених ґрунтах із вмістом гумусу 1,3% гербіциди пересуваються в тих же видах бур’янів значно повільніше, що істотно впливає на процес їх знищення.

  Внесення в ґрунт мінеральних добрив у нормі N90P90K90 підвищує надходження і пересування гербіцидів в рослинах бур’янів на різних ґрунтах, однак із збільшенням їх норми до N120P120K90 надходження і пересування гербіцидів у тих же бур’янах підвищується переважно на ґрунтах із низьким вмістом органічної речовини. Найінтенсивніше гербіциди надходять і пересуваються у бур’янах за збільшення норм фосфору, менше – за збільшення норм азоту і зовсім не підсилюється пересування гербіцидів за підвищення норм калію на фоні оптимальних норм інших макроелементів.

  Надходження і пересування гербіцидів у бур’янах проходить найбільш інтенсивно при підвищеній вологості і температурі повітря від 18 до 20оС, при 26оС транспорт гербіцидів послаблюється, а при 10-12оС– зупиняється повністю, що протирічить рекомендаціям авторів із застосування гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур в осінній період. Застосування в осінній період гербіцидів призводить до забруднення навколишнього середовища.

  Тривалий час вважалося, що в злакові рослини гербіциди – похідні арилоксиоцтової кислоти, які найбільше використовуються в посівах зернових культур у боротьбі з дводольними бур’янами, не надходять в рослини злакових культур, у тому числі й зернові колосові, через особливості будови їх органів (наявності воскового напливу на листках і стеблах, розміщення листя парабоїдально до стебел злакових культур). Це давало підставу вносити гербіциди в посівах зернових культур в усіх країнах світу, в будь-яких нормах, які могли б максимально знищити бур’яни, що призводило до величезного забруднення посівів і навколишнього природного середовища хімічними препаратами. Однак, як встановлено нашими дослідами з міченими гербіцидами, в рослини злакових бур’янів і в рослини зернових злакових культур гербіциди – похідні 2,4-Д надходять і пересуваються набагато швидше ніж у дводольних рослинах при нанесенні препаратів на різні органи і в різний період вегетації. Однак при цьому злакові не гинуть. Чому? Як встановлено нами стійкість злакових рослин і вибірковість до дії гербіцидів зумовлена не тільки морфологічною будовою їх органів, а й особливостями обміну речовин та різким підвищенням активності ферментів окисно-відновного характеру дії, що забезпечує рослину  енергією, яка сприяє за короткий період розподілити поглинутий препарат по всій надземній частині рослини та спрямувати обмін речовин на їх інактивацію і метаболізм. В той же час збільшення норми гербіцидів порівняно з оптимальними, порушення строків їх внесення призводить і у злакових культур до аномальних процесів життєдіяльності рослин і зменшення їх продуктивності. При цьому, як встановлено нами, порушується обмін речовин, послаблюється в рослинах синтез найважливіших для життя людини органічних речовин – редукованих вуглеводів, незамінних амінокислот, у тому числі лізину, нуклеопротеїдів, які беруть участь у передачі спадкових ознак і забезпечують енергетичний баланс тварин і людей.

  При проникненні в рослини гербіциди спричиняють глибокі зміни в їх анатомічній і морфологічній будові. Ступінь цих змін залежить від застосованих норм, строків внесення препаратів, фаз розвитку рослин та їх чутливості до гербіциду. У дводольних рослин під впливом гербіцидів арилоксиоцтової кислоти  анатомічні зміни супроводжуються порушенням нормальної діяльності камбію, в результаті чого виникають напливи під корою стебла, котрі збільшуючись розривають кору і епідерміс, що призводить до скручування стебел. При підвищених і високих нормах гербіцидів виникає здерев’яніння клітинних оболонок і передчасне відмирання центральної частини стебел. Чим більшу чутливість проявляють дводольні рослини до гербіцидів, тим швидше настають патологічні зміни в анатомо-морфологічній будові органів і  тканин дводольних рослин, тим швидше вони відмирають.

  Гербіциди також активно діють на анатомічну будову злакових рослин. Ступінь і характер дії залежить від норм, строків, способів внесення гербіциду, видових особливостей злакових культур. Так, за внесення на посівах кукурудзи 2,4-Д у фазі 3-5 листків у нормі 2,0 л/га площа провідних тканин стебел порівняно з контролем збільшується в 1,8 – 2,5 рази, а кількість водопровідних судин в одному пучку зростає в 3-5 раз. При цьому інтенсивно розвиваються повітряні корені і мичкувата коренева система, що призводить до активного живлення рослин та високих приростів врожаю. В той же час застосування 2,4-ДА у підвищених нормах (3,0-4,0 л/га) і особливо із запізненням призводить до патологічних змін у будові стебла кукурудзи: зменшується кількість водопровідних судин і площа флоеми в судинно-волокнистих пучках, у результаті чого послаблюється надходження в рослини води і поживних речовин з ґрунту, деформується коріння, що в цілому значно знижує процеси формування врожаю і його якості.

   При дослідженні дії іншої групи гербіцидів на біологічні процеси і продуктивність злакових культур встановлено, що триазинові препарати також активно діють на анатомічну будову рослин і продуктивність кукурудзи залежно від умов застосування гербіцидів. За високих норм препаратів триазинового ряду збільшується в 4,5 рази площа механічних тканин в судинно-волокнистих пучках стебел, що значно знижує поживну цінність силосної маси кукурудзи, підвищується вміст клітковини до 25%, при цьому зменшується в рослинах кукурудзи кількість редукованих цукрів і незамінних амінокислот, які необхідні для росту і розвитку тварин. В той же час, внесення тих же норм триазинових гербіцидів під передпосівну культивацію не зумовлює істотних змін у процесах росту і розвитку кукурудзи.

  Вивчаючи вплив гербіцидів за різних умов їх застосування на мітотичний цикл ділення ядра соматичних клітин зернових культур, фертильність пилку нами встановлено, що гербіциди активно впливають на хромосомний апарат і мітотичний цикл соматичних клітин зернових колосових і кукурудзи, спричиняючи хромосомні аберації меристемних тканин у першому поколінні (F1), зменшують фертильність пилку, порушують формування стебла і колоса у рослин. Ступінь порушень у діленні ядра залежить від норм, строків, способів застосування гербіцидів, поживного і водного режимів ґрунту, наявності гумусу в ґрунті та його механічного складу. При застосуванні хімічних препаратів в суміші з мінеральним некореневим підживленням макро- і мікроелементами, регуляторами росту, на фоні органічних добрив (30-40 т/га) зменшується токсична дія гербіцидів на біологічні процеси в рослинах, хромосомні перебудови, фертильність пилку.

  Вивчена післядія гербіцидів на ріст і розвиток наступних культур у сівозмінах.

  На основі глибоких всебічних фундаментальних досліджень дії гербіцидів і біологічно активних речовин на культурні рослини і бур’яни  розроблені науково обґрунтовані, екологічно безпечні, енергозберігаючі новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах сільськогосподарських культур, які широко впроваджені у виробництво в Україні і за кордоном й забезпечують формування високих урожаїв та економічну ефективність, із них:

  застосування сумішей гербіцидів:

  – застосування гербіцидів на ґрунтах з різним вмістом гумусу;

  – застосування гербіцидів на ґрунтах з різним механічним складом;

  – застосування гербіцидів стрічковим способом;

  – застосування гербіцидів на фоні різних попередників;

  – застосування гербіцидів на посівах різних сортів зернових колосових    і зернобобових культур, цукрових буряків і гібридів кукурудзи;

  – застосування гербіцидів у сумішах з рістрегуляторами рослин і мікробіологічними препаратами по сходах посівів і обробка ними насіння перед посівом культури;

  – застосування гербіцидів сумісно з мікро- і макродобривами;

  – застосування гербіцидів і рістрегуляторів на фоні основних обробітків ґрунту, в тому числі поверхневого;

  – застосування гербіцидів і регуляторів росту за різних строків і способів внесення в короткоротаційних сівозмінах фермерських господарств і орендаторів.

  Вони лягли в основу створення інтегрованих систем захисту рослин від шкідливих організмів і були широко впровадженні у виробництво України

 

 • Дійсний член Академії наук Вищої освіти України;

 • Академік Міжнародної академії аграрної освіти;

 • Академік Міжнародної Академії наук екології і безпеки життєдіяльності;

 • Доктор сільськогосподарських наук, професор;

 • Заслужений діяч науки і техніки України;

 • Лауреат нагороди Ярослава Мудрого;

 • Заслужений діяч Міжнародної Академії наук екології та безпеки з нагородою титулом „Зірка вченого”;

 • Нагороджена грамотою Верховної Ради України „За особливі заслуги перед народом України”;

 • Нагороджена трудовою відзнакою „Знак Пошани” Мінагрополітики України

 • Нагороджена Знаком „За наукові досягнення” Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Нагороджена Почесним Званням „Заслужений працівник Міжнародної Вищої аграрної школи”;

 • Відмінник аграрної освіти 1-го ступеня;

 • Жінка року 1999 (США) „За видатні наукові досягнення і вклад у суспільство”;

 • Жінка тисячоліття (Англія-Кембридж);

 • Лауреат звання 2000 року (м.Умань) в номінації „Жінка-науковець”;

 • Почесний член Професійного Жіночого Правління Радників Американського

        Управління Дослідженнями;

 • Член Правління Міжнародного Біографічного Центру Кембриджу;

 • Член Президії Академії наук Вищої освіти України;

 • Віце-Президент АН Вищої освіти України;

 • Віце-Президент Міжнародної Академії аграрної освіти;

 • Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю фізіологія рослин і мікробіологія (сільськогосподарські науки);

 • Голова Черкаського регіонального відділення товариства фізіологів рослин України;

 • Головний науковий співробітник і керівник проблемної науково-дослідної лабораторії Міністерства аграрної політики та продовольства України;

 • Голова Черкаського регіонального Відділення товариства мікробіологів України;

 • Нагороджена золотою і 3-ма срібними медалями ВДНГ, грамотами різного рівня за створення і впровадження наукових технологій у виробництво;

 • Нагороджена дипломом Академії наук Вищої Освіти України за багаторічну сумлінну працю у Вищій школі та значні наукові досягнення;

 • Нагороджена найвищою нагородою Уманського національного університету садівництва медаллю «За заслуги»;

 • Нагороджена Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти дипломом і золотою медаллю за вагомий особистий внесок у розвиток Вітчизняної освіти і науки;

 • Автор 480 наукових і методичних праць;

 • Ректор Народного університету культури Уманського НУС;

 • Завідувач кафедри біології Уманського НУС;

 • Президентський стипендіат;

 • Патріот України від адміністрації Президента України;

 • Нагороджена орденом Святого Володимира Великого

 • Список друкованих праць 

 2010

 1.  Грицаєнко З.М. Мікробіологія консервної галузі / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2010. – 96 с.

 2. Грицаєнко З.М. Технічна мікробіологія. Навчально-методичний посібник / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2010. – 224 с.

 3. Грицаенко З.М. Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография / З.М.Грицаенко, Г.А.Иутинская, С.П.Пономаренко, Е.И. Андреюк и др.; Под общей ред. Г.А.Иутинской, С.П.Пономаренко. – К.:Ничлава, 2010. – 464 с.: ил.

 4. Hrytsaenko Z.M. New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograhp. Editors S.P.Ponomarenko, H.O.Iutynska, – Kyiv: Nichlava, 2010.– 77 tab., 45 fig., 211p.

 5. Грицаєнко З.М. Методичні рекомендації до написання й оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090105 «Захист рослин» / З.М.Грицаєнко, Ю.П.Яновський, С.М.Мостов’як [та ін.] . – Умань, 2010. – 20 с.

 6. Грицаєнко З.М. Мікробіологія консервного виробництва: методичні вказівки. / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк . – Умань, Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. – 2010 – 17 с.

 7. Грицаєнко З.М. Технічна мікробіологія: методичні вказівки до самостійної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання  напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк. – Умань, 2010. – 20 с.

 8. Грицаєнко З.М. Методичні вказівки до написання й оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за спеціальністю 7.130104 «Захист рослин» / З.М.Грицаєнко, І.І.Мостов’як, В.П.Карпенко, С.М.Мостов’як, І.В.Крикунов. – Умань, 2010. – 20 с.

 9. Грицаєнко З.М. Мікробіологія консервного виробництва: програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та   інженерія” / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпен-ко .– Умань, 2010. – 15 с.

 10. Грицаєнко З.М. Технічна мікробіологія. Типова програма для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. Затверджено Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Л.Ю.Баглаєва // Київ, «Аграрна освіта». – 2010. – с. 21.

 11. Грицаєнко З.М. Інтенсивність дихання рослин і продуктивність фотосинтезу пшениці ярої залежно від дії гербіциду і ріст регулятора / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Вісник Полтавської державної аграрної академії, Полтава. – 2010. – № 2. – С. 21 – 23.

 12. Грицаєнко З.М. Анатомічна будова фотосинтетичного апарату рослин ячменю озимого під впливом гербіциду Калібр 75 і регулятора росту Біолан / З.М.Грицаєнко, А.О.Чернега // Вісник Полтавської державної аграрної академії, Полтава. – 2010. – №2. – С. 24 – 27.

 13. Грицаєнко З.М. Формування кореневої системи ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту Біолан / З.М.Грицаєнко, А.О.Чернега // Зб. наук. праць Кіровоградського ІАПВ “Вісник Степу”. – Кіровоград, 2010. – С.98-102.

 14. Грицаєнко З.М. Формування площі асиміляційного апарату ріпаку ярого залежно від застосування гербіцидів і поліміксобактерину / З.М.Грицаєнко, С.Г.Прудивус // Зб. наук. праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – Вип.73. – С.12-17.

 15. Грицаєнко З.М. Активність ферментів антиоксидантних систем в рослинах пшениці ярої при застосуванні гербіциду Лінтуру та стимулятора росту Емістиму С /З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Зб. наук. праць Уманського НУС, Умань. – 2010. – С.24-29.

 16. Грицаєнко З.М. Стан пігментного комплексу листкового апарату ячменю ярого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, І.І.Мостов’як // Карантин і захист рослин. – 2010. – №12. – С. 7-10.

 17. Грицаєнко З.М. Вплив гербіцидів і біологічно активних речовин на висоту рослин ріпаку ярого залежно від  способів  застосування препаратів / З.М.Грицаєнко, С.Г.Прудивус // Агробіологія: Зб. наукових праць. Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла церква, 2010. – Вип. 3(74). – С. 40-43.

 18. Грицаєнко З.М. Вплив гербіцидів та регулятора росту Емістим С на активність різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері пшениці ярої / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Агробіологія: Зб. наукових праць. Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла церква, 2010. – Вип. 3(74). – С. 46-50.

 19. Грицаєнко З.М. Формування асиміляційної поверхні та синтез хлорофілу у листках ячменю озимого під впливом регулятора росту Біолан та гербіциду Калібр 75 / З.М.Грицаєнко, А.О.Чернега // Агробіологія: Зб. наукових праць. Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла церква, 2010. – Вип. 3(74). – С. 50-53.

 20. Грицаєнко З.М.  Ефективність бакових сумішей гербіциду калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, І.І.Мостов’як // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН». – К. ВД «ЕКМО», 2010. – Вип. 4. – С. 113-119.

 21. Грицаєнко З.М. Фізіолого-біохімічні механізми зниження негативної дії гербіцидів на рослини ячменю ярого за їх використання у бакових сумішах із біологічно активними речовинами / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко //  Агроекологічний журнал.  Спеціальний  випуск. – К.: 2010. – вересень. – С. 63-65.

 22. Грицаєнко З.М. Фотосинтетична продуктивність посівів ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту біолан / З.М. Грицаєнко, А.О. Чернега // Зб. тез Уманського НУС, Частина 1. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2010. – С. 16.

 23. Грицаєнко З.М. Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери тритикале озимого за дії гербіцидів і регулятора росту рослин / З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк // Збірник тез ІІ Міжнародної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» 18-19 травня 2010 року. Умань. – С. 15 – 17.

 24. Грицаєнко З.М. Агроекологічні особливості дії мікробіологічного препарату поліміксобактерину на чисельність ризосферної мікрофлори при застосуванні гербіцидів у посівах ріпаку ярого / З.М. Грицаєнко, Л.А. Онофрійчук // Збірник тез ІІ Міжнародної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» 18-19 травня 2010 року. Умань. – С. 17 – 18.

 25. Грицаєнко З.М. Агроекологічне обґрунтування синтезу хлорофілів у листках ріпаку ярого за дії гербіцидів Дуал голду, Комманду і мікробіологічного  препарату  Поліміксобактерину  /  З.М. Грицаєнко,  С.Г.  Прудивус // Збірник тез ІІ Міжнародної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» 18-19 травня 2010 року. Умань. – С. 19 – 20.

 26. Грицаєнко З.М. Екологічні аспекти сумісного застосування гербіциду Калібр 75 і регулятора росту Біолан на посівах ячменю озимого / З.М. Грицаєнко, А.О.Чернега // Збірник тез ІІ Міжнародної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства» 18-19 травня 2010 року. Умань. – С. 20 – 21.

 27. Грицаенко З.М. Продуктивность посевов ярового ячменя при действии бакових смесей гербицидов с биопрепаратом / З.М.Грицаенко, В.П.Карпенко, И.И.Мостовяк // Материалы III-й Международной научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и наука ХХI века», Ульяновск:, ГСХА, 2010. – Т.1. – С. 13- 15.

 28. Грицаєнко З.М. Ферментативна активність рослин пшениці ярої при дії гербіциду Лінтур і Емістиму С / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Матеріали Уманської міжвузівської наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. – Умань.– 2010. – С.85-87.

 29. Грицаєнко З.М. Активність еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері пшениці ярої при дії Лінтуру та Емістиму С /З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Матеріали Уманської міжвузівської наук. конф. Студентів, аспірантів і молодих учених. – Умань. – 2010. – С.17-18.

   

  2011 р.

   

 30. Грицаєнко З.М. Вплив застосування гербіцидів і  регуляторів росту на економічну ефективність вирощування пшениці ярої і кукурудзи / З.М.Грицаєнко, О.І.Заболотний, А.В.Заболотна // Зб. наук. праць Уманського НУС, Частина І, Вип. 75. –Умань, 2011. – С. 46-52

 31. Грицаєнко З.М.  Вплив гербіцидів і Емістиму С на забур’яненість і продуктивність посівів сої / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Зб. наук. праць Уманського НУС, Частина І, Вип. 75. –Умань, 2011. – С. 42-46.

 32. Грицаєнко З.М. Еколого-біологічна основа і продуктивність сільськогосподарських культур за дії фізіологічно-активних речовин / З.М.Грицаєнко // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 14–25.

 33. Грицаєнко З.М. Фізіолого-біохімічні та анатомо-морфологічні механізми формування високої продуктивності ячменю ярого за комплексної дії гербіцидів різних хімічних класів і рістрегулюючих препаратів / З.М.Грицаєнко, О.В.Поживілова, В.П.Карпенко // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 25–38.

 34. Грицаєнко З.М. Синтез хлорофілів в рослинах ріпаку ярого за дії гербіцидів Дуал Голд 960 е.с., Команд 48 і мікробіологічного препарату Поліміксобактерин / З.М.Грицаєнко, С.Г.Прудивус // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 55–58.

 35. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін при різних способах застосування на фотосинтетичні процеси кукурудзи / З.М.Грицаєнко, О.І.Заболотний // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 62–65.

 36. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG та рістрегулятора Емістим С на ростові процеси пшениці ярої / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна //  Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 68–72.

 37. Грицаєнко З.М. Активність ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах гороху за дії регуляторів росту, мікроелементів і біокомплексу / З.М.Грицаєнко, А.С.Меркушина // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 78–81.

 38. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Лонтрел Гранд і біологічних препаратів за різних способів застосування на чисельність фосфатмобілізуючих мікроорганізмів у ризосфері ріпаку ярого / З.М.Грицаєнко, Л.А.Прудивус // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 98–102.

 39. Грицаєнко З.М. Вплив гербіцидів і Емістиму С на мікробіологічну активність грунту у посівах сої в умовах Лісостепу України / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 103–107.

 40. Грицаєнко З.М. Ріст асоціативних азотфіксаторів у ризосфері гороху залежно від різних способів застосування гербіциду Пульсар і регулятора росту Біолан / З.М.Грицаєнко, С.А.Оратівська // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 111–116.

 41. Грицаєнко З.М.  Мікробіологічна активність грунту в ризосфері гречки за дії бактеріального препарату Діазобактерин і регулятора росту рослин Радостим / З.М.Грицаєнко, А.А.Даценко // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 120–124.

 42. Грицаєнко З.М. Влив гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан на врожайність та якість зерна ячменю озимого / З.М.Грицаєнко, А.О.Чернега // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 198–202.

 43. Грицаєнко З.М.  Ефективність гербіциду Калібр та рістрегулятора Біосил при різних способах застосування в посівах пшениці озимої / З.М.Грицаєнко, І.Б.Леонтюк, О.С.Адамчук, В.П.Притуляк // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 237–241.

 44. Грицаєнко З.М.  Вплив гербіцидів різних хімічних класів  і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого / З.М.Грицаєнко, Р.М.Притуляк // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 248–252.

 45. Грицаєнко З.М. Забур’яненість посівів і урожайність пшениці озимої залежно від способу застосування гербіциду Естерон і рістрегулятора Емістим С / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, В.Г.Квітка, В.П. Притуляк // Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва  в сучасному землеробстві». – Умань. – 2011 р. – С. 260–266.

 46. Грицаєнко З.М. Вплив гербіцидів і Емістиму С на деякі фізіологічні процеси та продуктивність посівів сої / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. – 2011. – С.100–103.

 47. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду МайсТер 62 WG та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи / З.М.Грицаєнко, О.І.Заболотний // Зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. – 2011. – С.15–18.

 48. Грицаєнко З.М.  Вплив гербіциду Лонтрім при застосуванні як окремо так і сумісно з біостимулятором росту Емістим С на біологічні процеси і продуктивність пшениці озимої / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська // Зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. – 2011. – С.103–107.

 49. Грицаєнко З.М. Особливості формування анатомо-морфологічної будови стебла ячменю ярого залежно від дії гербіциду і біологічних препаратів / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко // Бюлетень інституту зернового господарства УААН. – Дніпропетровськ. – 2011. – №40. – С.45 – 49.

 50. Грицаєнко З.М. Регулятори росту рослин. Рекомендації по застосуванню / З.М.Грицаєнко, Л.А.Анішин, С.П.Пономаренко // ДП МНТЦ «Агробіотех» НАН і МОН України, Київ – 2011. – 40 с.

 51. Грицаєнко З.М. Фізіологія рослин. Методичний посібник з навчальної практики (для студентів з напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія»/ З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2011. – 52 с.

 52. Hrytsaenko Z.M. New plant grows regulators: basis research and technologies of application. Monograph /Z.M.Hrytsaenko, S.P. Ponomarenko, H.O. Iutynska // Kyiv: Nichlava, 2011. – 211 p.

 53. Грицаєнко З.М. Фотосинтетична продуктивність і врожайність ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко , І.І.Мостов’як // Карантин і захист рослин. – 2011. – №1. – С.22–24.

 54. Грицаєнко З.М. Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1 (58). – С. 133 – 138.

 55. Грицаєнко З.М.  Забур’яненість посівів ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. – 2011. – № 6(1). – С. 27–32.

 56. Грицаєнко З.М. Економічна ефективність вирощування сої на зерно за умов застосування гербіцидів і біостимуляторів росту рослин / З.М.Грицаєнко,  О.В.Голодрига //  Карантин і  захист рослин. – 2011. – №11. – С. 11–12.

 57. Грицаєнко З.М. Вплив гербіцидів Дуал Голд, Комманд і мікробіологічного препарату Поліміксобактерин на формування площі асиміляційного апарату ріпаку ярого / З.М.Грицаєнко, С.Г. Прудивус // Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих учених. Уманський НУС. – Ч.І. – Умань, 2011. – С. 97–99.

 58. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Майстер 62 WG та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи / З.М.Грицаєнко, О.І. Заболотний // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Уманський НУС. – Ч.І. – Умань, 2011. – С. 41 – 43.

 59. Грицаєнко З.М. Мезоструктурна організація листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і біологічних препаратів / З.М. Грицаєнко, В.П. Карпенко // Наукові доповіді НУБіП. – 2011. –№2(24) /http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11gzm.pdf

 60. Грицаєнко З.М. Спеціалізована рада активно працює / З.М.Грицаєнко // Університетські вісті, УНУС. – 2011. – № (13–20) (800). – 18 травня. – С.6.

 61. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Лінтур WG і регулятора росту Емістим С на економічну ефективність вирощування пшениці ярої / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Уманський НУС. – Ч.І. – Умань, 2011. – С. 40 – 41.

 62. Грицаєнко З.М. Динаміка вмісту вільної та зв’язаної води в рослинах ячменю озимого за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / З.М.Грицаєнко, А.О.Чернега // Мат. Всеукраїнської наук. конф. молодих учених. Уманський НУС. – Ч.І. – Умань, 2011. – С. 135–137.

 63. Грицаєнко З.М. Кафедра біології: минуле, сучасне і майбутнє / З.М.Грицаєнко, В,П.Карпенко, С.Г.Прудивус. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – 176 с.

   

  2012 р.

   

 64. Грицаєнко З.М. Український селянин і земельна реформа: оцінки, очікування, сподівання (за результатами соціологічного дослідження) /З.М.Грицаєнко, А.М.Шатохін // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія (Книга 2). – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – С. 113–117.

 65. Грицаєнко З.М. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / [З.М.Грицаєнко, В.П. Карпенко, Р.М.Притуляк та ін. ]; за ред. В.П.Карпенка. – Умань, видавець «Сочінський», 2012. – 357 с.

 66. Грицаєнко З.М. Вплив комплексного застосування Півоту і Емістиму С на формування площі асиміляційного апарату та синтез хлорофілу у рослинах сої  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Зб. наук. праць Уманського  національного  університету  садівництва, 2012. – Вип. 77. – Ч. 1. – С. 47–54.

 67. Грицаєнко З.М. Регулятори росту рослин. Рекомендації по застосуванню / З.М.Грицаєнко, Л.А.Анішин, С.П.Пономаренко // Посібник українського хлібороба,  науково-практичний щорічник,2012. – Т.1. – с. 163 – 170.

 68. Грицаєнко З.М. Мікробіологічна активність грунту в ризосфері кукурудзи за різних способів застосування гербіциду базис 75 і зеастимуліну / З.М.Грицаєнко, О.І.Заболотний // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2012. – С. 6–13.

 69. Грицаєнко З.М. Захист рослин гороху від комплексу шкідників при використанні біологічних і хімічних препаратів / З.М.Грицаєнко, А.С.Меркушина // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2012. – С. 14–21.

 70. Грицаєнко З.М. До ювілею видатному вченому, академіку НААН України Патиці Володимиру Пилиповичу / З.М.Грицаєнко // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2012. – С. 160–162.

 71. Грицаєнко З.М. Іван Панасович Григорюк: сторінки науково-педагогічної діяльності / З.М.Грицаєнко // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2012. – С. 162–167.

 72. Грицаєнко З.М. Забур'яненість посівів тритикале озимого за дії гербіциду Пріма в суміші з регулятором росту рослин Біолан / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Зб. наук. праць Уманського  національного  університету  садівництва, 2012. – Вип. 79. – Ч. 1. – С. 46–52.

 73. Грицаєнко З.М. Розробка екологічно безпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах тритикале озимого / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Зб. тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства», Умань, 11–12 жовтня 2012 р. – С. 20–23.

 74. Грицаєнко З.М. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках рослин кукурудзи за дії гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін / З.М.Грицаєнко, О.І. Заболотний // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених Уманського НУС. – 2012. – Ч.1. – С. 50–52.

 75. Грицаєнко З. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на формування врожайності пшениці ярої / З.Грицаєнко, А. Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції [«Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми»], Тернопіль, 15–16 березня 1912 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 35–37.

 76. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду «Лінтур 70 WG» і регулятора росту рослин «Емістим С» на анатомічну будову листків пшениці ярої / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна фітоморфологія»], Львів, 24–26 квітня 2012 р.). – Львів, 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 78–81.

 77. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С на ростові процеси рослин пшениці ярої / З.М.Грицаєнко, А.В.Заболотна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  [«Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення»], (Львів, 16–17 березня 2012 р.). – Львів. – С. 89–91.

 78. Грицаєнко З.М. Залежність розвитку окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери ячменю ярого від дії гербіцидів і регулятора росту рослин / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, Дніпропетровськ. – 2012. – №2. – С. 78–82.

 79. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Ланцелот та рістрегуляторів Радостиму і Біолану на мікробіологічну активність грунту у посівах пшениці озимої / З.М.Грицаєнко, Л.Г.Волошина // Тези  науково-практичної конференції «Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації», присвяченої 80-річчю від дня народження видатного вченого-овочівника, Заслуженого працівника вищої школи України, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН та АН ВШ України  Барабаша Ореста Юліановича. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.–2012 . – С. 224–225.

 80. Грицаєнко З.М. Видатний і незбагненний. Талант, огранений долею. До 80-річчя від Дня народження Миколи Дубини /упоряд. В.І.Шпак. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – С. 101–108.

   

   

  2013 р.

   

 81. Грицаенко З.М. АгроБиоКомплексная технология: незаменимое дополнение к минеральным удобрениям и пестицидам / З.М.Грицаенко // Зерно. – №9. – С. 122-125.

 82. Грицаенко З.М.  Аватар -1 – препарат эффективных агротехнологий / З.М.Грицаенко // Агроном . – №3. – С.36.

 83. Грицаєнко З. М. Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан / З.М. Грицаєнко, В.П. Карпенко, Р.М. Притуляк // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 1–2. – С. 20–25.

 84. Грицаєнко З.М. Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність і структурні показники посівів сої / З.М.Грицаєнко, Голодрига О.В., Розборська Л.В. //Агроекологія. Зб. наук. праць Білоцерківського національного аграрного університету. – 2013. – С. 138–142.

 85. Грицаєнко З.М. Азотфіксувальні бактерії ризосфери пшениці озимої залежно від дії біологічно активних препаратів на фоні різних попередників / З.М.Грицаєнко, Л.Г.Волошина // Зб. наук. праць Уманського  національного  університету  садівництва, 2013. – Вип. 82. – Ч. 1. – С. 51–56.

 86. Грицаєнко З.М. Вплив різних норм гербіциду майстер на загальну чисельність мікробіоти у ризосфері рослин кукурудзи / З.М.Грицаєнко, О.І.Заболотний // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 1–2. – С. 35–39.

 87. Hrytsaenko Z.M. Increase of plant resistance to diseases, pests and stresses with new biostimulants / S.P.Ponomarenko, Z.M.Hrytsaenko, V.A.Tsygankova, O.V.Babayants // Proceedings on the use of  Biostimulants in Agriculture. Acta Horticulturae . – Number 1009. – ISHS.

 88. Грицаєнко З.М. Розвиток ризосферної мікробіоти рослин пшениці озимої за дії гербіциду Ланцелот і регуляторів росту Біолан та Радостим / З.М.Грицаєнко, Л.Г.Волошина // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених Уманського НУС, 2013. – Ч.1. – С.32–33.

 89. Грицаєнко З.М. Динаміка продуктивності рослин соняшника за дії гербіциду Фюзілад форте та рістрегулятора Радостим при різних способах застосування / З.М.Грицаєнко, Л.Ф.Підан // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених Уманського НУС, 2013. – Ч.1. – С.95–97.

 90. Грицаєнко З.М. Забур'яненість посівів пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду Дербі /З.М.Грицаєнко, І.Б. Леонтюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал української науки ХХІ сторіччя», 20-28 квітня 2013 р., м. Запоріжжя, том. 2. – С. 22–25.

 91. Грицаєнко З.М. Біологізація сільського господарства – сучасне і майбутнє агропромислового комплексу / З.М.Грицаєнко, Л.Ф.Підан // Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів» (Присвячується 10-річчю «Наукової галузевої лабораторії з проблем оптимізації родючості грунту»), м. Умань, 31 жовтня 2013 р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,2013. – С. 57 – 59.

 92. Грицаєнко З.М. Підвищення рівня утилізації СО2 має стати реальністю на ланах України / З.М.Грицаєнко, С.П.Пономаренко, Л.А.Анішин, Л.В.Дацько // Матеріали ІХ Міжнародної конференції daRostim „Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища”, Львів, 7–10 жовтня 2013р. – С. 121–127.

 93. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Лінтур 70WG і регулятора росту рослин Емістим С на анатомічну будову епідермісу листків пшениці ярої / З.М.Грицаєнко, О.І.Заболотний, А.В.Заболотна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». –  Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – С. 19 – 21.

 94. Грицаєнко З.М. Современный комплекс биогенных микроэлементов «Аватар 1» / З.М.Грицаєнко, В.А.Дімчев // Аграрник, 2013. – №8. – С. 44–45.

   

  2014 р.

 95. Грицаєнко З.М.  Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк, І.І.Мостов'як, І.Б. Леонтюк, Л.В.Розборська, А.О.Чернега, О.В.Голодрига, О.І.Заболотний // навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2014. – 132 с.

 96. Грицаєнко З.М. Підвищення рівня утилізації СО2 має стати реальністю на ланах України / С.П.Пономаренко, З.М.Грицаєнко, Л.А.Анішин, Л.В.Дацько // Посібник українського хлібороба, 2014. – №1. – С. 153–154.

 97. Грицаєнко З.М. Зміни біолого-фізіологічних показників у рослин пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту / З.М.Грицаєнко, Л.В.Розборська, О.В.Голодрига // Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 84. – Умань, 2014. – С. 77–83.

 98. Грицаєнко З.М. Активність антиоксидантних ферментів у рослинах гречки за дії біологічних препаратів / З.М.Грицаєнко, А.А.Даценко // Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 84. – Умань, 2014. – С. 38–44.

 99. Грицаєнко З.М. Мікробіологічна активність ризосфери пшениці озимої за різних фонів вирощування та застосування біологічно активних речовин /З.М.Грицаєнко, Л.Г.Волошина // Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 84. – Умань, 2014. – С. 14–21.

 100. Грицаєнко З.М. Забур'яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал голд 96, Фюзілад форте 150 і регулятора росту  рослин Радостим. / З.М. Грицаєнко, Л.Ф.Підан / Вісник Уманського національного університету садівництва. Вид. «Сочінський». – 2014. – №1. – С. 54–59.

 101. Грицаєнко З.М. Анатомічна структура епідермісу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів /З.М.Грицаєнко, А.А.Даценко / Вісник Уманського національного університету садівництва. Вид. «Сочінський». – 2014. – №1. – С. 54–59.

 102. Грицаєнко З.М.  Утилізація вуглекислого газу за умов вирощування зернових культур з використанням біостимуляторів росту / З.М.Грицаєнко, Л.А.Анішин, С.П.Пономаренко, І.П.Григорюк, О.І.Серга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вип. 204, Серія «Біологія, біотехнологія, екологія», Київ, 2014. – С.56–65.

 103. Грицаєнко З.М. Анатомічна будова рослин сої за інтегрованого застосування гербіциду із рістстимулювальними препаратами / З.М.Грицаєнко, Івасюк Ю.І. // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2014. – №2. – С.80–85.

 104. Грицаєнко З.М. Агробіологічні заходи підвищення синтезу суми хлорофілу (а+б) в посівах соняшнику за використання гербіцидів і регулятора росту рослин /З.М.Грицаєнко, Л.Ф.Підан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання сучасної аграрної науки”. – Умань, 2014. – С. 70–72.

 105. Грицаєнко З.М. Стан мікробіоценозу ризосфери сої за комплексного впливу гербіциду і ріст регулювальних речовин / З.М.Грицаєнко, Ю.І.Івасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання сучасної аграрної науки”. – Умань, 2014. – С. 42–44.

 106. Грицаєнко З.М. ЕПАА – універсальний біологічний прилипач мікробіологічних препаратів, пестицидів і регуляторів росту рослин. Методичні рекомендації. /За ред. Патики В.П. – К. – 2014, 30 с.

   

  2015 рік

   

 107. Zinaida M. Hrytsayenko Biostimulants Stimpo and Regoplants: New Hi-Tech in Agriculture / S.P.Ponomarenko, Z.M.Hrytsayenko, V.A.Tsygankova // II Konferencja Naukova, Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roslin, 25–26 lutego 2015, Warszawa – C.98.

 108. Грицаєнко З.М., Біорегулятори рослин. Рекомендації по застосуванню./ С.П.Пономаренко, О.В.Бабаянц // Державне підприємство Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН України та МОН України, 2015. – 35 с.

 109. Грицаєнко З.М. Деньги не на ветер / З.М.Грицаєнко. – Зерно, 2015. – №4. – С.86–87.

 110. Грицаєнко З.М., Оратівська С.А. Активність ризосферної мікробіоти за дії гербіциду та біологічних препаратів у посівах гороху. Вісник Уманського НУС. – 2015. – №1. – С.27 – 31.

 111. Грицаєнко З.М. С.С.Рубін і дослідження заходів боротьби з бур'янами. Професор Рубін Симон Самійлович (1900–1985): біографічний опис та бібліографічний покажчик наукових праць за 1926–1985 роки /за ред. В.О.Єщенко. – Умань, 2015. – С.54–57.

 112. Грицаенко З.М. Биорегуляторы растений. Рекомендации по применению / З.М.Грицаєнко, С.П.Пономаренко, О.В.Бабаянц // Государственное предприятие Межведомственный научно-технологический центр «Агробиотех» НАН Украины и МОН Украины, 2015. – 35 с.

 113. Hrytsayenko Z.M.  Plants biostimulants. Recommedations for use / Z.M. Hrytsayenkо, S.P.Ponomarenko,  Babayants   A.V. // State Enterprise Interdepatmental Science and Technology Center “Agrobiotech” NAS and MES of Ukraine, 2015. – 35 c.

 114. Грицаєнко З.М. Новое направление в растениеводстве на пути в органическое земледелие / З.М. Грицаенко, С.П.Пономаренко, Н.А. Матвеева, В.А. Цыганкова, О.В Бабаянц Сборник материалов ХІ Международной научно-практической конференции daRostim 2015, 17-19 июня 2015 года, Сыктывкар, Россия. – С.143–148.

 115. Grizajenko S.M., Pflanzenwachstumsbioregulatoren. / S.M. Grizajenko, S.P., Ponomarenko, O.V. Babajanz Iterministerielles wissenchaftlich-tehnologisches Zentrum «AGRObiotech». – 2015. – 35 с.

   

  2016

 116. Грицаєнко З.М. Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин / Ю.І. Івасюк, В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2016. – № 2. – С. 13−16.

 117. Грицаєнко З.М. Розвиток вільноживучих ризосферних азот фіксаторів сої за використання біологічно активних препаратів / В.П. Карпенко, З.М.Грицаєнко, Ю.І.Івасюк // Збірник наукових праць УНУС. – 2016. – Вип. 88. – Ч.1. – С. 53-60. 

 118. Грицаєнко З.М. Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту Радостим / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Л.Ф.Підан // Збірник наукових праць УНУС. – 2016.–вип.. 88. – Ч. 1. – С. 16–23.

 119. Грицаєнко З.М. Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим / З.М.Грицаєнко, В.П.Карпенко, Мостов'як І.І., Підан Л.Ф. // Карантин і захист рослин. – 2016.– №4 (235). – С. 1–2.

 120. Грицаєнко З.М. Біорегулятори рослин (рекомендації по застосуванню / З.М.Грицаєнко, С.П.Пономаренко, О.В.Бабаянц // Державне підприємство Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіщтех» НАН України та МОН України. – Київ – с.35.

 121. Грицаєнко З.М. Стан посіву сої за обробки насіння інокулянтом ризобофіт та застосування биостимулянта Регоплант і гербіциду Фабіан / Ю.І.Івасюк, З.М. Грицаєнко, С.П.Пономаренко // Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві» Зб. наук. доповідей науково-практичної конференції 27-28 квітня 2016 р. – Київ. – С. 94–96.

 122. Грицаєнко З.М.  Вкотре доведено доцільність  застосування біостимулянтів з гербіцидами / З.М.Грицаєнко, С.П.Пономаренко, М.М.Капрій// Biotechnology for agriculture and environmental protection. XII International scientific-apple conference 7–10 september 1916. – Odessa. – P.107-109.

 123. Грицаєнко З.М. Біорегулятор Радостим в технологіях вирощування гречки / А.А.Даценко, З.М.Грицаєнко, С.П.Пономаренко // Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві» Зб. наук. доповідей науково-практичної конференції 27-28 квітня 2016 р. – Київ. – С. 150­–151.

 124. Грицаєнко З.М. Вплив гербіциду Гербітокс та регулятора росту Регоплант на загальну чисельність мікроорганізмів у посівах сорго цукрового /З.М.Грицаєнко, М.М.Капрій // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у заочній формі) [«Актуальні питання сучасної аграрної науки»], (Умань, 17 листопада 2016 р.). – Умань, 2016.– С. 47–49.