+38 (04744) 3-20-63
Меню

Голодрига Оксана Володимирівна

Голодрига Оксана Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-20-63
Email: ok.golodriga@ukr.net

 

 

Посада

Доцент кафедри біології

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія

Спеціальність – плодоовочівництво і виноградарство

Кваліфікація – вчений агроном

Диплом ЕР №10704047 від 24 березня 1999 року

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

диплом  ДК № 032405 від 9 лютого 2006 року

Спеціальність  06.01.01 – загальне землеробство

Аспірантура

Уманський державний аграрний університет, 2000-2003рр.

Тема дисертаційного дослідження

 Ефективність застосування Тарги супер і Емістиму С у посівах сої в умовах Правобережного Лісостепу України

Вчене звання

Доцент по кафедрі біології

 Атестат  доцента 12ДЦ № 031546 від 17 травня 2013 р.

Останнє підвищення кваліфікації

Одеський інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій ПК 02070938/00254-17

Нагороди, звання

 

Стаж роботи

Загальний – 23 років

Науково-педагогічний – 15 років

 

Дисципліни, що викладає

«Сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології», «Фізіологія рослин», «Мікробіологія з основами вірусології"

Аналіз наукової та професійної активності Голодриги Оксани Володимирівни,

доцента  кафедри біології за 2015 – 2019 рр.

Показник

Фактичні дані

1

Наявність за останні п’ять років наукових   публікацій у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз,   рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

Карпенко В.П., Заболотний О.І.,   Притуляк Р..М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Новікова Т.П.,   Патика В.П. Мікробіота грунту ризосфери сої за використання Ризоактиву і   гербіцидів. Мікробіологічний журнал. 2019. Т.81. №5. С. 48–61.

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у   наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

  1.   Заболотний О.І., Заболотна   А.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Голодрига О.В. Основні фізіологічні   процеси у рослинах кукурудзи за внесення гербіциду Стеллар, в.р. Агробіологія.   Біла Церква, 2018. №1 (138).  С.   128–136.
  2. Розборська Л.В., Голодрига О.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б.   Продуктивність пшениці озимої на тлі застосування гербіциду Триатлон та   регулятора росту Емістим С. Агробіологія. Біла Церква, 2018. №1   (138).  С. 185–192.
  3. Заболотний О.І.,    Заболотна А.В. Залежність формування висоти та площі листкової   поверхні рослин кукурудзи від внесення гербіциду Бату, в.г. Таврійський   науковий вісник. Вип.106. Т. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,   2019. С. 65–71.
  4. Голодрига О.В., Заболотний    О.І., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична   активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів   та біологічно активних речовин. Таврійський науковий вісник. Вип.107.   Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 29–38.
    1. Заболотний О.І.,    Заболотна А.В., Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б. Розміри   листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи   за умов застосування гербіциду Бату, в.г.    Таврійський науковий вісник. Вип.107. Херсон: Видавничий дім   «Гельветика», 2019. С. 45–51.

3

Наявність виданого підручника чи навчального   посібника або монографії

 

 

4

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача,   який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення   до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із спеціальних   дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний   рік

 

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення   експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного   агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії,   або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти   Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного   Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій   (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового керівника або   відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного   редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку   наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового   видання

 

9

Керівництво школярем, який зайняв призове місце   III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,   II—  III етапу Всеукраїнських   конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів   Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи   конкурсів “Мала академія наук України”;

 

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах   керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення   (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за   підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової   установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого   навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря   закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної   комісії та його заступника

 

11

Участь в атестації наукових працівників як   офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше   трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв   та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13

Наявність виданих навчально-методичних   посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного   навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій   загальною кількістю три найменування

1. Заболотний О.І. Сільськогосподарська   радіобіологія. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної   форми навчання/ О.І. Заболотний, І.Б.Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В.Голодрига.   – Умань, 2015. – 16 с.

2. Леонтюк І.Б. Біохімія. Методичні   вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів денної та   заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології   та інженерія», ОР «Бакалавр»/ Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О.І.,   Розборська Л.В., Притуляк Р.М. – Умань, 2016. – 91 с.

3. Голодрига О.В. Опорний конспект   лекцій з дисципліни «Сільськогосподарська мікробіологія з основами   вірусології» / О.В. Голодрига. – Умань, 2016. – 170 с.
  4.Голодрига О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фізіологія   рослин" / О.В.Голодрига. - Умань, 2016. - 182 с.

 

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце,   або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії   Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської   олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III   етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів -   членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером   Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської   Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу   та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря,   головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво   спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського   корпусу

 

15

Наявність науково-популярних та/або   консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або   професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Голодрига О.В. Агроекологічна   оцінка застосування гербіцидів та регулятора росту рослин Біолан у посівах   сої //Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні   питання сучасної аграрної науки»  Умань.  2015.    С. 41–43.

 2. Голодрига О.В. Ефективність комплексного   застосування гербіцидів, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного   препаратцу Ризогумін у посівах сої //Матеріали міжнародної наукової   конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»],   (Умань, 26 квітня 2016 р.).  Умань,   2016. С. 18–19.

3. Голодрига О.В. Вплив комплексного   застосування гербіциду Фабіан і регулятора росту рослин Біолан на   фізіологічні показники та продуктивність посівів сої //ІV Міжнародна   науково-практичної конференція    Актуальні питання сучасної аграрної науки (Умань, 23 листопа, 2016 р.)   С. 34–36.

4. Голодгига О.В. Забур’яненість і продуктивність посівів сої при   застосуванні гербіциду Фабіан і регулятора росту рослин Біолан //Мат.   Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан родючості   чорноземних ґрунтів і шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських   культур» 25 листопада (Дніпро, 2017 р.) С. 139–141.
  5. Голодгига О.В. Ріст і біомаса рослин сої на тлі застосування гербіцидів   Дєсілєт і Гезагард 500 FW за оброблення насіння регулятором росту рослин   Біолан //Матеріали науково-практичної конференції «Екологічно безпечне,   високопродуктивне використання ґрунту та використання добрив»(Умань, 29   березня, 2017) С. 39-40.
  6. Голодгига О.В., Розборська Л.В. Мікробіологічна і симбіотична активність   посівів сої під впливом Півоту, Ризобофіту та Біолану. //Матеріали ХV з’їзду   товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Одеса, 11–15   вересня, 2017) С. 48.
  7. Голодрига О.В. Екологічні засади застосування регулятора росту рослин   Біолан залежно від способу в посівах сої. // VI міжвисівська   науково-практична конференція «Екологія–шляхи гармонізації відносин природи   та суспільства (Умань, 18 жовтня,2017) С.43–44.

 

16

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

ГО „Товариство мікробіологів Україниˮ .   Членський квиток № ЧС 004

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше   п’яти років

 

18

Наукове консультування установ, підприємств,   організацій протягом не менше двох років

 


 Список публікацій

2003

 1. Грицаєнко З.М.  Мікробіологічна активність ґрунту залежно від дії гербіцидів та Емістиму С у посівах сої /З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. Біологічні  науки і проблеми  рослинництва. (спеціальний випуск) – 2003. – С. 276 – 281.

2004

2. Грицаєнко З.М. Соя – проти бур’янів. Вплив гербіцидів та біостимуляторів росту на ростові процеси і динаміку накопичення біомаси культури /З.М.Грицаэнко, О.В.Голодрига // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 6. – С. 24 –25

3. Грицаєнко З.М. Деклараційний патент на винахід. / С.П.Пономаренко, С.М. Герасименко,  Г.С.Боровикова, О.В.Голодрига // Композиція з гербіцидною та стимулюючою дією для підвищення продуктивності сої. № 67013 А від 15.06.2004. Бюл. № 6.

4. Грицаєнко З.М., О.В. Гербіциди і врожай. Фізіолого-біохімічні аспекти формування продуктивності сої при застосуванні гербіцидів і регуляторів ростуЗ.М., Грицаєнко, Голодрига   // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 7. – С. 21–22.

5. Голодрига О.В. Бур’яни в посівах сої. Вплив гербіцидів і біостимуляторів росту на забур’яненість культури та поживний режим ґрунту // Карантин і захист рослин. – 2004.– № 8. – С. 11–12.

6. Голодрига О.В. Під впливом гербіцидів і біостимуляторів. Анатомічна будова листків та судинно-волокнистих пучків сої // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 10. – С. 24–25.

 2005

7. Грицаєнко З.М. Формування продуктивності та якості зерна сої за умов застосування Тарги супер і Емістиму С /З.М.Грицаєнко, О.В.Грицаєнко / / Зб. наук. праць Полтавської державної академії .Том 4 (23). – 2005. – C. 238 – 240.

2006

 8. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Симбіотичний апарат сої. Вплив Тарги супер і Емістиму С на ріст і розвиток азотфіксуючих бульбочкових бактерій. // Карантин і захист рослин. – 2006. – №7. – С.16 – 17.

9. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б., Голодрига О.В., Заболотний О. І. Біологічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів та шляхи зменшення гербіцидіного навантаження на зовнішнє середовище.  /Зб. наук. праць Вчені Вищої школи України – селу. Київ – Умань. – 2006. – С.73 – 87.

10. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Формування асиміляційної поверхні та синтез хлорофілу у листках сої під впливом Тарги супер і Емістиму С. / Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – 2006. – С.37 – 41.

2008

 11. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на активність ґрунтової мікрофлори у ризосфері сої. // Карантин і захист рослин. – 2008. – №1. – С.18 – 20.

 12. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Симбіотична діяльність та тривалість симбіозу у рослинах сої під впливом різних норм Хармоні 75 і Емістиму С. / Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – 2008. – С.223 – 229.

 13. Методичні вказівки для виконання контрольних завдань з курсу мікробіології з основами вірусології для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.090101 – «Агрономія» Грицаєнко З.М., Голодрига О.В.,2008 р.

2009

 14. Голодрига О.В. Вплив Тарги супер і Емістиму С на активність ферментів окисно-відновного характеру дії у рослинах сої. // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 5. – С.25 – 26.

 15. Грицаєнко З.М. Фізіолого-біохімічні аспекти формування продуктивності сої при застосуванні Хармоні 75 і Емістиму С. / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Вісник УДАУ. – 2009. – С.64–72.

2011

 16. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив комплексного застосування гербіцидів у поєднанні з Емістимом С на забур’яненість і продуктивність посівів сої./  З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Зб. наук. праць Уманський НУС. – 2011. – С.42–45.

17. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на деякі фізіологічні процеси та продуктивність посівів сої.  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Агробіологія. Зб. наук. Білоцерківського національного аграрного університету. – 2011. – С.100–103.

18. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на мікробіологічну активність ґрунту у посівах сої в умовах Лісостепу України. /   З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Зб. наук. праць Уманського НУС «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». – 2011.– С. 103–107.

19. Голодрига О.В. Формування якості насіння сої за умов комплексного застосування гербіцидів і Емістиму С. / О.В.Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС.  – 2011.– С. 271–275.

20. Грицаєнко З.М., Голодрига О.В. Вирощування сої на зерно. Економічна ефективність за умов застосування гербіцидів і біостимуляторів росту рослин.  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига// Карантин і захист рослин. – 2011. – № 11. – С. 14–18.

2012

21. Грицаєнко З.М. Вплив комплексного застосування Півоту і Емістиму С на формування площі асиміляційного апарату та синтез хлорофілу у рослинах сої  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2012.– С. 47–54.

22. Токар А.Ю. Симбіотична та мікробіологічна активність посівів сої під впливом Півоту, Ризогуміну і Біолану /А.Ю. Токар, О.В. Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС. Випуск 81 Ч.1. Агрономія. – 2012.– С. 227–232.

2013

23. Грицаєнко З.М. Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність і структурні показники посівів сої / З.М. Грицаєнко, О.В. Голодрига, Л.В. Розборська //Агробіологія. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – 2013. – С. 138–142.

2014

24. Грицаєнко З.М. Фізіологічні зміни в рослинах пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту рослин Емістим С/З.М. Грицаєнко, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига //Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2014.– С. 77–83.

25. Леонтюк І.Б. Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидуредуктаз пшениці озимої та сої /І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний //Вісник УНУС. – 2014. –С. 90–95.

26. Заболотний О.І. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90 / О.І. Заболотний, І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, А.В. Заболотна  //Вісник УНУС. – 2014. –С. 85–90.

2015

27. Голодрига О.В., Розборська Л.В., Леонтюк І.Б., Заболотний О.І.  Вплив гербіциду Дєсілєт, регулятора росту рослин Біолан і мікробіологічного препарату Ризобофіт  на активність ґрунтової мікрофлори та симбіотичного апарату сої / О.В. Голодрига, Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, О.І. Заболотний //Агробіологія. Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ. – 2015. – С. 44–48.

28. Заболотний О.І. Формування врожайності кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс. /О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига //Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науковий журнал. Миколаїв. 2015. – С. 99–107.

29. Голодрига О.В. Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за умов комплексного застосування гербіциду Дєсілєт та регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препарату Ризобофіт/ О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний, А.В. Заболотна //Вісник Уманського НУС.–№1.– 2015. – С. 32–37.

30. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання «Сільськогосподарська радіобіологія» О.І. Заболотний, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк. – Умань, 2015.– 16 с.

2016

31. Розборська Л.В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин/  Л.В. Розборська, І.Б. Леонтюк, О.В. Голодрига, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС.  – Умань, УНУС, 2016. – Випуск 88. – Ч. 1:  Сільськогосподарські науки. С. 67–76.

32. Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  /О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 89. Сільськогосподарські науки. – 2016.– С.  143–151. 

 

33. Голодрига О.В. Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт  /О.В. Голодрига, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.І. Заболотний  //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 89. Сільськогосподарські науки. – 2016.– С.  143–151.

2017

 

Голодрига О.В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі застосування гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан /О.В. Голодрига, Л.В. Розборська //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 90. – Умань, УНУС, 2017. – С. 141–149.

 

Заболотний О.І. Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон /О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська,  О.В. Голодрига //Зб. наук. пр. Уманського НУС. Випуск 90. – Умань, УНУС, 2017. – С. 179–188.

 Список тез

  1. Голодрига О.В. Формування асиміляційної поверхні та синтез хлорофілу у листках сої під впливом Тарги супер і Емістиму С. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2006. – С. 18–19.

 2. Грицаєнко З.М.Вплив Хармоні 75 і Емістиму С на фізіологічні процеси і продуктивність сої в умовах Лісостепу України.  / З.М.Грицаєнко, О.В.Голодрига // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2008. – С. 106–108.

 3. Голодрига О.В. Мікробіологічна активність ґрунту під впливом Хармоні 75 і Емістиму С у посівах сої/О.В.Голодрига // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2010. – С. 32–33.

 4. Голодрига О.В. Вплив гербіцидів і Емістиму С на забуряненість посівів сої та її продуктивність. / О.В.Голодрига //  Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2011. – С. 28–29 .

 5. Голодрига О.В. Економічна оцінка застосування гербіцидів і біостимуляторів росту рослин у посівах сої./ Голодрига О.В.// Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2012. – С. 33–35.

 6. Голодрига О.В. Комплексне застосування Півоту, Ризоторфіну та регулятора росту рослин у посівах сої  / Гоодрига//Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань. – 2013. – С. 37–38.

 7. Голодрига О.В. Григоренко В.Ю. Економічна ефективність вирощування сої  на зерно за умов застосування гербіцидів і біостимулятора росту рослин/ О.В.Голодрига, Григоренко В.Ю. // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених – Умань. – 2014. – С. 23–24.

 8. Голодрига О.В. Агроекологічна оцінка застосування гербіцидів та регулятора росту рослин Біолан у посівах сої/ О.В.Голодрига//Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» – Умань. – 2015. – С. 41–43.

 9. Голодрига О.В. Ефективність комплексного застосування гербіцидів, регулятора росту рослин Біолан та мікробіологічного препаратцу Ризогумін у посівах сої/ О.В.Голодрига // Матеріали всеукраїнської наукової конференції [«Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»], (Умань, 26 квітня 2016 р.). – Умань, 2016. – С. 18–19.