+38 (04744) 3-17-22 (04744) 3-20-63
Меню

Публічна презентація результатів досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія

17 листопада 2022 року на засіданні кафедри біології відбулася публічна презентація наукових результатів дисертації аспірантки Катерини Марченко за темою «Фізіологічне обґрунтування застосування біологічних препаратів у технології вирощування вівса голозерного в Правобережному Лісостепу України».

Аспіранткою було окреслено актуальність теми дисертації, її новизну і практичне значення, які полягають у тому, що вперше в умовах Правобережного Лісостепу України нею запропоновані до впровадження окремі елементи технології вирощування такої культури як овес голозерний, спрямовані на біологізацію, які можуть слугувати фундаментом для роботи нових і покращення існуючих технологій вирощування інших сільськогосподарських культур та мати неабияке значення у вирішенні завдання зниження негативного впливу хімічних речовин на природне навколишнє середовище та агроценози в цілому. На підставі визначеної актуальності було сформульовано мету, завдання та методи дослідження.

На засіданні було прийнято ухвалу про рекомендацію дисертації до захисту. Бажаємо Катерині Марченко успіхів у досягненні даної мети та нових звершень на науковій ниві.

Бажаємо Катерині Марченко успіхів у досягненні даної мети та нових звершень на науковій ниві.

Неля Ляховська, викладач кафедри біології